توسعه کارآفرینی
واکاوی رفتارهای حل مساله اجتماعی در بین رهبران کارآفرین اجتماعی

حسین مقیمی اسفندآبادی؛ سید رضا معینی؛ جهانگیر یداللهی فارسی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 65-80

https://doi.org/10.22034/eir.2023.181651

چکیده
  هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی رفتارهای حل مسأله‌اجتماعی در بین رهبران کارآفرین اجتماعی است. شناسایی مسأله‌اجتماعی و حل مسأله‌اجتماعی در بین رهبران از محورهای اصلی کارآفرین اجتماعی تلقی می شود. برای شکل گیری حل مسأله‌اجتماعی از رفتارها در میدان اجتماعی استفاده می‌شود. ضرورت اصلی پژوهش نظری است و پژوهش های قبلی به رفتارهای حل ...  بیشتر