تحلیل گفتمان تیزرهای تبلیغاتی گردشگری از منظر چندوجهی

الهه اسحاقی؛ مریم غیاثیان؛ مهرداد کریمی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 79-96

https://doi.org/10.22034/eir.2023.168067

چکیده
  در عصر سمعی و بصری کنونی، تبلیغات به نوعی ارتباط چند رسانه‌ای تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، تحلیل گفتمان چندوجهی تیزرهای تبلیغاتی گردشگری در چارچوب الگوی پیشنهادی ون‌لیون ( 1996) است. یکی از محورهای مورد پژوهش در ادبیات نقد جغرافیایی و مباحث گردشگری است که نویسنده در این جستار بررسی تیزرهای تبلیغاتی را انجام داده است. داده‌های نمونه ...  بیشتر