توسعه کارآفرینی
توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر کسب‌و‌کارهای اجتماعی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور

حسین اکرمی آرانی؛ رضا زعفریان؛ حمید پاداش

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 21-35

https://doi.org/10.22034/eir.2023.181634

چکیده
  هدف: توسعه کسب‌و‌کارها و کارآفرینی روستایی یکی از راهکارهای پذیرفته شده توسعه روستایی است. با الهام از تئوری نهادگرایی جدید،‌ کارآفرینی روستایی نیازمند پذیرش باورهای نهادی، توسعه نهادها و زیرساخت‌ها است. یکی از باورهای نهادی، امنیت خاطر و آرامش روستاییان و راه‌اندازی کسب‌وکار است که به‌طور معمول در‌ دنیا با پوشش‌های بیمه  ...  بیشتر