اکوسیستم کارآفرینی
شناسایی چالش های مدیریت پروژه در مواجه با بحران کرونا با رویکرد کارآفرینانه

سید رسول حسینی؛ مصطفی معصومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/eir.2024.426963.1054

چکیده
  چکیده: شیوع کرونا را می توان در زمره‌ی بحران‌های جهانی قرارداد. پروژه‌ها و کسب و کارهای زیادی به سرعت از فراگیری این بحران متاثر شدند. این پژوهش از دو طریق بررسی منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه‌ی عمیق با 14 نفر از خبرگان در حوزه‌ی کارفرمایان پروژه‌های توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز ، سعی نمود تا چالش‌های مدیریت پروژه را در مواجهه با بحران ...  بیشتر