اکوسیستم کارآفرینی
شناسایی چالش های مدیریت پروژه در مواجه با بحران کرونا با رویکرد کارآفرینانه

سید رسول حسینی؛ مصطفی معصومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/eir.2024.426963.1054

چکیده
  چکیده: شیوع کرونا را می توان در زمره‌ی بحران‌های جهانی قرارداد. پروژه‌ها و کسب و کارهای زیادی به سرعت از فراگیری این بحران متاثر شدند. این پژوهش از دو طریق بررسی منابع کتابخانه‌ای و مصاحبه‌ی عمیق با 14 نفر از خبرگان در حوزه‌ی کارفرمایان پروژه‌های توسعه‌ای در صنعت نفت و گاز ، سعی نمود تا چالش‌های مدیریت پروژه را در مواجهه با بحران ...  بیشتر

نوآوری و نوآوری باز
ارائه الگوی بومی نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شرکتهای شهرک صنعتی ایلام)

فاطمه احمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/eir.2024.428090.1055

چکیده
  هدف: سازمان‌ها برای آنکه بتوانند همگام با تغییرات و نیاز متغیر ذینفعان خود به پیش بروند، به نوآوری و مدیریت نوآوری نیاز دارند. ‌از‌این رو هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بومی نوآوری سازمانی در شرکتهای شهرک صنعتی ایلام می باشد. روش: روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت نوع آمیخته و ترکیب کیفی - کمی می‌باشد. جهت گردآوری متغیرهای پژوهش از تکنیک دلفی ...  بیشتر