مدیر مسئول


سید مصطفی رضوی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران

  • mrazaviut.ac.ir
  • h-index: 4

سردبیر


جهانگیر یدالهی فارسی رییس و استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران

دبیر تخصصی


رضا محمدکاظمی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

اعضای هیات تحریریه


اکبر حسن پور دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

دکتری مدیریت از دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


خداکرم سلیمی فرد دانشیار دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه بوشهر

دکترای تخصصی تحقیق در عملیات ، دانشگاه لنکستر ، انگلستان

اعضای هیات تحریریه


داوود فیض استاد دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس

اعضای هیات تحریریه


فریبرز رحیم نیا استاد دانشکده علوم اداری دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه سالفورد انگلستان

اعضای هیات تحریریه


نادر نادری دانشیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی

دکترای مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


علی نقی مصلح شیرازی استاد دانشگاه شیراز

کارآفرینی

  • an_moslehyahoo.com
  • h-index: 7

اعضای هیات تحریریه


رضا شافعی دانشیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان

دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان

اعضای هیات تحریریه


محمدرحیم رمضانیان دانشیار دانشگاه گیلان

کارآفرینی

  • ramazanianguilan.ac.ir