اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سید مصطفی رضوی

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

mrazaviut.ac.ir

h-index: 4  

سردبیر

جهانگیر یدالهی فارسی

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران رییس و دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

jfarsiut.ac.ir
0000-0002-7941-9175

h-index: 15  

دبیر تخصصی

رضا محمدکاظمی

دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

r_mkazemiut.ac.ir
0000-0002-5442-7857

h-index: 10  

اعضای هیات تحریریه

حسنعلی آقاجانی

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

aghajaniumz.ac.ir
0000-0003-3993-345X

h-index: 12  

سید محمد مقیمی

دکتری مدیریت از دانشگاه تهران استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

moghimiut.ac.ir
0000-0002-9866-2170

h-index: 16  

مهران رضوانی

دکتری بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

m.rezvaniut.ac.ir

h-index: 11  

سید کمیل طیبی

دکتری,اقتصاد کاربردی,ولونگونگ,استرالیا استاد دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

sk.tayebiase.ui.ac.ir
0000-0002-3047-7497

h-index: 8  

اکبر حسن پور

مدیریت دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

ak_hassanpoorkhu.ac.ir

کمال سخدری

دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه کوئینزلند دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

kasakhdariut.ac.ir

h-index: 9