مدیر مسئول


سید مصطفی رضوی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران

  • mrazaviut.ac.ir
  • h-index: 4

سردبیر


جهانگیر یدالهی فارسی رییس و دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران

دبیر تخصصی


رضا محمدکاظمی دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

اعضای هیات تحریریه


حسنعلی آقاجانی استاد دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


سید محمد مقیمی استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتری مدیریت از دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


مهران رضوانی دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتری بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

  • m.rezvaniut.ac.ir
  • h-index: 11

اعضای هیات تحریریه


سید کمیل طیبی استاد دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه اصفهان

دکتری,اقتصاد کاربردی,ولونگونگ,استرالیا

اعضای هیات تحریریه


اکبر حسن پور دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

مدیریت

  • ak_hassanpoorkhu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کمال سخدری دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه کوئینزلند

  • kasakhdariut.ac.ir
  • h-index: 9