مدیر مسئول


سید مصطفی رضوی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران

  • mrazaviut.ac.ir
  • h-index: 4

سردبیر


جهانگیر یدالهی فارسی رییس و استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتری مدیریت، دانشگاه تهران

دبیر تخصصی


رضا محمدکاظمی استاد دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتری مدیریت و برنامه ریزی تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی

اعضای هیات تحریریه


اکبر حسن پور دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

دکتری مدیریت از دانشگاه علامه طباطبائی

اعضای هیات تحریریه


کمال سخدری دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

دکتری مدیریت کارآفرینی، دانشگاه کوئینزلند

  • kasakhdariut.ac.ir
  • h-index: 9

اعضای هیات تحریریه


خداکرم سلیمی فرد دانشیار دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه بوشهر

دکترای تخصصی تحقیق در عملیات ، دانشگاه لنکستر ، انگلستان

اعضای هیات تحریریه


داوود فیض استاد دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

دکتری مدیریت استراتژیک، دانشگاه تربیت مدرس