فرصت و ایده در کارآفرینی
سرمایه انسانی، باور به فرصت و عملکرد بین المللی: نقش میانجی گر هوش فرهنگی

سعید محمدی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22034/eir.2023.181649

چکیده
  هدف: این مقاله رابطه بین سرمایه انسانی عمومی و سرمایه انسانی خاص و تاثیر آن بر عملکرد بین المللی را با نقش واسطه گری باورهای فرصت و همچنین هوش فرهنگی بررسی می نماید. این مطالعه با استفاده از این پیش فرض که باور به فرصت در سطح بین المللی عاملی مهم در پیشبرد کسب وکارهای مخاطره پذیر بین المللی است، مفاهیم مرتبط با ویژگی های کیفی کارکنان ...  بیشتر