سرفصل های موضوعی فصلنامه:

 • ارائه الگوهای کاربردی برای تأسیس مراکز مشاوره فنی ، حقوقی ، مدیریتی و مالی برای کارآفرینان
 • تجربیات موفق تأسیس و رشد شرکت های نوپا و نوآور در ایران
 • نظریه پردازی ، روش شناسی و سنخ شناسی در کارآفرینی و نوآوری
 • شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی
 • نوآوری و کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ
 • پژوهش های موردی به منظور مستندسازی تجربیات کارآفرینان ایرانی
 • بررسی وضعیت کارآفرینی و نوآوری در سازمان های دولتی و خصوصی ایران
 • توسعه مراکز رشد، پارک های علم و فناوری ، مراکز نوآوری و شتابدهندها
 • بررسی موانع ساختاری ، رفتاری و محیطی نوآوری و کارآفرینی در ایران
 • بررسی علل شکست یا رکود کسب و کارهای نوآور در ایران
 • مطالعات تطبیقی در زمینه کارآفرینی و نوآوری
 • نقش نهادها در توسعه کارآفرینی و نوآوری
 • مدل های ایجاد، رشد و خروج از کسب وکار
 • کارآفرینی، رفاه و توسعه
 • پویایی نوآوری و کارآفرینی
 • کارآفرینی اینترنتی و دیجیتال
 • کارآفرینی خانگی و خانوادگی
 • تأمین منابع مالی کارآفرینان