نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران

10.22034/eir.2024.428090.1055

چکیده

هدف: سازمان‌ها برای آنکه بتوانند همگام با تغییرات و نیاز متغیر ذینفعان خود به پیش بروند، به نوآوری و مدیریت نوآوری نیاز دارند. ‌از‌این رو هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی بومی نوآوری سازمانی در شرکتهای شهرک صنعتی ایلام می باشد.

روش: روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت نوع آمیخته و ترکیب کیفی - کمی می‌باشد. جهت گردآوری متغیرهای پژوهش از تکنیک دلفی و برای تجزیه و تحلیل یافته‌ها از آزمون کلموگروف، تی تک نمونه‌ای، آزمون رتبه‌بندی فریدمن و برگزاری گروه کانونی استفاده شد.

یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر این امر است که 7 بعد (تحقیق و توسعه درونی، تحقیق و توسعه بیرونی، شایستگی های محوری منابع انسانی، عوامل انگیزاننده، تفکر راهبردی، توانمندسازی سازمانی و تبادل دانش)، بر الگوی بومی نوآوری سازمانی در شرکتهای شهرک صنعتی ایلام تأثیر دارند.

نتیجه‌ گیری: ‌در عصر انفجار اطلاعات و توسعه سریع فناوری پرداختن به فرآیند نوآوری و ارائه راهکارهای عملی برای رشد و آموزش آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر برای ادامه حیات سازمانهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the local model of organizational innovation (case study: Ilam Industrial Town companies)

نویسنده [English]

  • fatemeh ahmadi

Assistant Professor of Accounting Department, Ilam Branch, Islamic Azad University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Objective: Organizations need innovation and innovation management in order to keep pace with the changes and changing needs of their stakeholders. Therefore, the aim of the current research is to present the local model of organizational innovation in the companies of Ilam Industrial Town.

Method: The current research method is mixed in nature and qualitative-quantitative combination. Delphi technique was used to collect research variables, and Kolmogorov test, sample t-test, Friedman's ranking test and focus group were used to analyze the findings.

Findings: The results of the research show that 7 dimensions (internal research and development, external research and development, core competencies of human resources, motivating factors, strategic thinking, organizational empowerment and knowledge exchange), on the local model of organizational innovation in the companies of the settlement Ilam industry has influence.

Conclusion: In the age of information explosion and rapid development of technology, dealing with the innovation process and providing practical solutions for its growth and training is a necessary and unavoidable thing for the survival of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • internal research and development
  • external research and development
  • core competencies of human resources