نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه پژوهش هنر، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در عصر سمعی و بصری کنونی، تبلیغات به نوعی ارتباط چند رسانه‌ای تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، تحلیل گفتمان چندوجهی تیزرهای تبلیغاتی گردشگری در چارچوب الگوی پیشنهادی ون‌لیون ( 1996) است. یکی از محورهای مورد پژوهش در ادبیات نقد جغرافیایی و مباحث گردشگری است که نویسنده در این جستار بررسی تیزرهای تبلیغاتی را انجام داده است. داده‌های نمونه در این مطالعه، شامل 8 تیزر تبلیغاتی گردشگری است که از طریق اینترنت گردآوری شده است. برای این منظور، از تحلیل گفتمان چندوجهی و تحلیل بدنه استفاده شده است. هدف اصلی، شناسایی ارزش‌های فرهنگی خاص و نشانگرهایی است که برای ارائه به مخاطبان انتخاب شده‌اند. روش پژوهش از نوع کیفی (استقرایی) و توصیفی ـ تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که هر کشوری برای ایجاد تصویری منحصر به فرد و هویتی قابل تشخیص، رویکردی نسبتاً متفاوت را اتخاذ کرده است. (ضمن این که طبیعت و انسان، تقریباً در تمامی نمونه‌های مورد مطالعه، عنصر و نشانۀ غالب به شمار می‌روند.‌)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Discourse analysis of tourism promotional teasers from a multimodality perspective

نویسندگان [English]

  • elahe eshaghie 1
  • maryam ghyasian 1
  • mehrdad karimy 2

1 Department of language and linguistics, Faculty of Humanities, Payame Nur University, Iran

2 Practical Art, Tehran University of Art,Tehran, Iran.

چکیده [English]

In today's audiovisual era, advertising has become a form of multimedia communication.
The purpose of this research is to analyze the multifaceted discourse of tourism promotional teasers in the framework of the model proposed by VanLeon (1996). One of the subjects of research in the literature of geographical criticism and tourism topics is that the author has done the investigation of promotional teasers in this essay.
The sample data in this study includes 8 tourism advertisement teasers collected through the Internet. For this purpose, multimodal discourse analysis and corpus analysis have been used.
The main goal is to identify specific cultural values ​​and markers that are chosen to be presented to the audience. The research method is qualitative (inductive) and descriptive-analytical.
The research results show that each country has adopted a relatively different approach to create a unique image and a recognizable identity.(At the same time, nature and man are the dominant element and sign in almost all the samples studied.‌)

کلیدواژه‌ها [English]

  • corpus analysis
  • tourism
  • multimodality discourse analysis
  • advertising video. Media semiotics
حکیم آرا، محمد علی(1384). ارتباطات متقاعد گرانه و تبلیغ، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و آموزش عالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی.
سجودی، فرزان و مریم قائمی، هلینا(1390). نقد و بررسی نشانه شناختی منتخبی از بیلبوردهای مربوط به فرش های دست باف و ماشینی ایران، پژوهش نامه هنرهای دیداری، شماره 4،ص 43 -33
موحد علی و محمد حیدری، (1399). تحلیل فرصتت کارآفریی گردشگری در کلانشهر کرج، مدیریت مطالعات کارآفرینی، شماره4.
میرواحدی سیدسعید و نفیسه قایدیها هونجانی، (1399). رویکر متفاوت کارآفرینان در کارآفرینی گردشگری میراث فرهنگی ناملموس، نشریه گردشگری و توسعه، شماره 23
Bruner, E. M. (2005). Culture on Tour: Ethnographies of Travel. Chicago: University of Chicago Press.
 Bruner, E. M. (2005a). The Role of Narrative in Tourism. Paper presented at On Voyage: New Directions in Tourism Theory, October 7-8, Berkeley Conference. (13 May 2019)
Cook, Guy (1992). The Discourse of Advertising. London: Routledge.
Guo Fang and Feng Xiaowen (2017). A Multimodal Discourse Analysis of Advertisements-Based on Visual Grammar. Journal of Arts & Humanities, Volume 06, Issue 03, 59-69.
Halliday and R. Hasan. Languoge. (1985). context, and text: Aspects of languoge in a social-semiotic perspecfive. Oxford: University Press.
Hopkins, Claude (1923). Scientific Advertising. On line at: http://www.backchannelmedia.com/ documents/ScientificAdvertising-ClaudeHopkins1923.pdf (consulted 22.02.2014).
Jaworski, A. and A. Pritchard (eds.) (2005). Discourse, Communication and Tourism. Clevedon, Buffalo, Toronto: Channel View Publications
Kress, G., T. Van Leeuven (1996): Reading Images: The Grammar of Visual Design. London
Lewis, Elias St. Elmo (1899). "Side Talks about Advertising. The Western Druggist (21), 65-66.
LI, Jie (2019). An Inter-Linguistic Analysis on Multimodal Coupling of German and Chinese Tourism Video Commercials – A comparative Study based on ELAN. journal Lebende Sprachen.
Munday, Jeremy (2004). "Advertising: Some Challenges to Translation Theory.” The Translator, 10(2), 199-219.
Pan Li (2015). Multimodality and contextualisation in advertisement translation: a case study of billboards in Hong Kong. Journal of Specialised Translation, Issue 23.
van Leeuwen, Theo (2005). Introducing Social Semiotics : An Introductory Textbook. published in the Taylor & Francis e-Library .
Yui Ling Ip Janice (2008). Analyzing tourism discourse: A case study of a Hong Kong travel brochure. The University of Hong Kong, LCOM Papers 1, 1 – 19.
Zafar Baig, Fatima and Umer Saima (2020). Humor as Monotony Breaker in Funny Ads: A Multi-Modal Discourse Analysis of Ads of Pakistani Ufone & Jazz Cellular Companies. International Journal of English Linguistics.