نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: توانمندکردن زنان می‌تواند موجب شود تا این قشر از جامعه قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای خود را بشناسند و با توجه به ظرفیت‌های خود به سمت اهداف حرکت کنند. در همین راستا و با توجه به اهمیت مقوله توانمندی در این پژوهش سعی شده است تا با مرور ادبیات و مقالات پراستناد در این حوزه به واکاوی ظرفیت‌های علمی موجود پرداخته شود.
روش: مطالعه حاضر با استفاده از مرور سیستماتیک به بررسی دستاورد‌های علمی در طول 10 سال گذشته (2020-2010) و بررسی 24 مقاله پراستناد در این حوزه پرداخته شد.
یافته‌ها: در مجموع بررسی و کنکاش در مطالعاتی که یک دهه‌ی اخیر پیرامون توانمند‌سازی زنان صورت گرفته است، حاکی از آن است که طیف وسیعی از ابعاد مختلف توانمندی و رویکردهای متفاوت توانمند‌سازی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. با این حال در پژوهش‌های پیشین جایگاه آموزش به ویژه آموزش کارآفرینی در بحث توانمندسازی زنان روستایی‌ کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
نتیجه‌گیری: با تلفیق برنامه‌های آموزشی کارآفرینانه در قالب ترویج فکرهای نو، ضمن ارائه آموزش‌های مهارتی برای فعالیت در بخش‌های اقتصادی، ارتقاء سطح دانایی و آگاهی زنان روستایی نسبت به شناخت واقع‌بینانه‌ای از ظرفیت‌ها و توانایی‌های خود، انتظار می‌رود بستری مطلوب برای بازآفرینی اجتماعی آنان فراهم شود.بر این اساس بررسی‌های بیشتر و انجام پژوهش‌های دقیق و جامع در خصوص به‌کارگیری این دو مفهوم (آموزش و توانمندسازی) در کنار یکدیگر به صورت مکمل، لازم و ضروری است. پژوهش‌های آینده می‌توانند با تمرکز بر توانمندسازی زنان روستایی، طراحی مدل آموزش کارآفرینی و اجرا و عملیاتی‌سازی آن را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Empowering rural women through entrepreneurship education; A systematic review

نویسندگان [English]

  • Ghanbar Mohammadi Elyasi 1
  • Tahmineh Ehsanifar 2
  • Mohanna Shahmoradi 3

1 Department of Entrepreneurship Development, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Department of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Purpose: Empowering women can enable this section of society to recognize their strengths, weaknesses, opportunities and threats and move towards their goals according to their capacities. In this regard, and considering the importance of the category of empowerment in this research, an attempt has been made to review the existing scientific capacities by reviewing the literature and highly cited articles in this field.
Method: This study using a systematic review, the scientific achievements during the last 10 years (2020-2010) were reviewed and 24 highly cited articles in this field were reviewed. Based on this, first, after identifying the keywords, the articles published in Science Direct, Scopus, Springer, Sage Journals, and Google Scholar databases were considered for searching.
Findings: Overall the study of studies on women's empowerment in the last decade suggests that a wide range of different dimensions of empowerment and different approaches to empowerment have been considered by researchers. However, in previous studies, the place of education, especially entrepreneurship education in the discussion of empowerment of rural women, has received less attention.
Conclusion: Combining entrepreneurial training programs in the form of promoting new ideas, while providing skills training for working in the economic sectors, raising the level of knowledge and awareness of rural women about a realistic knowledge of their capacities and abilities It is expected that a favorable environment will be provided for their social regeneration. Accordingly, further studies and conducting accurate and comprehensive research on the application of these two concepts (education and empowerment) together are complementary, necessary and essential. Future research can focus on empowering rural women, designing an entrepreneurship education model, and implementing and operationalizing it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • women
  • education
  • entrepreneurship
  • systematic review

منابع

Abrar-ul-haq, M., Jali, M. R. M., & Islam, G. M. N. (2017). Decision-Making Ability as a Source of Empowerment Among Rural Women of Pakistan. In Global Social Welfare (Vol. 4, Issue 3, pp. 117–125). https://doi.org/10.1007/s40609-017-0091-7
Akram, N. (2018). Women’s Empowerment in Pakistan: Its Dimensions and Determinants. Social Indicators Research, 140(2). https://doi.org/10.1007/s11205-017-1793-z
Al-Dajani, H., & Marlow, S. (2013). International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research Empowerment and entrepreneurship: a theoretical framework. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research Iss International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 19(5), 503–524.
Austrian, K., Soler-Hampejsek, E., Behrman, J. R., Digitale, J., Jackson Hachonda, N., Bweupe, M., & Hewett, P. C. (2020). The impact of the Adolescent Girls Empowerment Program (AGEP) on short and long term social, economic, education and fertility outcomes: A cluster randomized controlled trial in Zambia. BMC Public Health, 20(1), 1–15. https://doi.org/10.1186/s12889-020-08468-0
Boateng, G. O., Kuuire, V. Z., Ung, M., Amoyaw, J. A., Armah, F. A., & Luginaah, I. (2014). Women’s Empowerment in the Context of Millennium Development Goal 3: A Case Study of Married Women in Ghana. Social Indicators Research, 115(1), 137–158. https://doi.org/10.1007/s11205-012-0212-8
Borghei, R., Jandaghi, G., Matin, H. Z., & Dastani, N. (2010). An examination of the relationship between empowerment and organizational commitment. Academic Leadership, 8(1), 1155–1171.
Brief, A. P., & Motowidlo, S. J. (1986). Prosocial Organizational Behaviors. Academy of Management Review, 11(4), 710–725. https://doi.org/10.5465/amr.1986.4283909
Chatterjee, I., Shepherd, D. A., & Wincent, J. (2022). Women’s entrepreneurship and well-being at the base of the pyramid. Journal of Business Venturing, 37(4), 106222. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2022.106222
Cherayi, S., & P. Jose, J. (2016). Empowerment and social inclusion of Muslim women: Towards a new conceptual model. Journal of Rural Studies Journal, 45, 243–351.
Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988a). The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review, 13(3). https://doi.org/10.5465/amr.1988.4306983
Conger, J. A., & Kanungo, R. N. (1988b). The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review, 13(3), 471–482. https://doi.org/10.5465/amr.1988.4306983
Costanza Torri, M. (2014). Women’s empowerment and micro-entrepreneurship in India: Constructing a new development paradigm? Progress in Development Studies, 14(1), 31–48.
Datta, P, B., & Gailey, R. (2012). Empowering Women Through Social Entrepreneurship: Case Study of a Women’s Cooperative in India. ENTREPRENEURSHIP THEORY and PRACTICE, 569–587. https://doi.org/DOI: 10.1111/j.1540-6520.2012.00505.x
Eger, C., Miller, G., & Scarles, C. (2018). Gender and capacity building: A multi-layered study of empowerment. World Development, 106, 207–219.
Etuah, S., Ohene-Yankyera, K., Aidoo, R., Haleegoah, J., Wiggins, S., & Henley, G. (2020). Impact of oil palm-related activities on women’s empowerment in Ghana. World Development, 1–14.
Fawcett, S. B., Paine-Andrews, A., Francisco, V. T., Schultz, J. A., Richter, K. P., Lewis, R. K., Williams, E. L., Harris, K. J., Berkley, J. Y., Fisher, J. L., & Lopez, C. M. (1995). Using empowerment theory in collaborative partnerships for community health and development. American Journal of Community Psychology, 23(5), 677–697. https://doi.org/10.1007/BF02506987
Garba, A. S. (2010). Refocusing education system towards entrepreneurship development in Nigeria: A tool for poverty eradication. European Journal of Social Sciences, 15(1).
Ghasemi, M., shir mohammadi, M., & ahmadi, S. (2022). Entrepreneurship development strategies among rural women using strategic planning tools Case study: Nasrabad section, Torbat Jam city. Journal of Entrepreneurship Development15(2), 303-320. doi: 10.22059/jed.2022.301279.653329 (In Persian).
Gupta, S., Vemireddy, V., Singh, D., & Pingali, P. (2019). Adapting the Women’s empowerment in agriculture index to specific country context: Insights and critiques from fieldwork in India. Global Food Security Journal, 23, 242–255.
Gutiérrez Cruz, M., Such Devesa, M. J., & Gabaldón Quiñones, P. (2020). LA MUJER EMPRENDEDORA EN EL TURISMO RURAL: PECULIARIDADES DEL CASO COSTARRICENSE A TRAVÉS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. Cuadernos de Turismo, (46), 185–214. https://doi.org/10.6018/turismo.451691
Hancer, M., & George, R. T. (2003). Psychological empowerment of non-supervisory employees working in full-service restaurants. International Journal of Hospitality Management, 22(1), 3–5. https://doi.org/10.1016/S0278-4319(02)00032-4
Israel, B. A., Checkoway, B., Schulz, A., & Zimmerman, M. (1994). Health Education and Community Empowerment: Conceptualizing and Measuring Perceptions of Individual, Organizational, and Community Control. Health Education & Behavior, 21(2), 149–170. https://doi.org/10.1177/109019819402100203
Kapoor, S. (2019). Entrepreneurship for Economic and Social Empowerment of Women: A Case Study of a Self Help Credit Program in Nithari Village, Noida, India. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 13(2), 123–142. https://doi.org/doi:10.14453/aabfj.v13i2.8
Kazembe, L. . L. N. (2020). Women empowerment in Namibia: Measurement, determinants and geographical disparities. World Development Perspectives, 19, 1–12. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2020.100211
Krueger, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of Business Venturing, 15(5), 411–432. https://doi.org/10.1016/S0883-9026(98)00033-0
Krumbiegel, K., Maertens, M., & Wollni, M. (2020). Can employment empower women? Female workers in the pineapple sector in Ghana. Journal of Rural Studies, 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.05.012
Laszlo, S., Grantham, K., Oskay, E., & Zhang, T. (2020). Grappling with the challenges of measuring women’s economic empowerment in intrahousehold settings. World Development, 132, 1–12.
Lee, M., & Koh, J. (2001). Is empowerment really a new concept? International Journal of Human Resource Management, 12(4). https://doi.org/10.1080/09586190110037344
Loh, M, I., & Dahesihsari, R. (2013). Resilience and economic empowerment: A qualitative investigation of entrepreneurial Indonesian Women. Journal of Enterprising Culture, 21(1), 107–121.
Longwe, S. H. (1994). Gender awareness: The missing element in the Third World development project. In The Oxfam gender training manual.
Mininni, G. M. (2022). The Barefoot College ‘eco-village’ approach to women’s entrepreneurship in energy. Environmental Innovation and Societal Transitions, 42(December 2021), 112–123. https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.12.002
Mishra, R., & Sahoo, D. (2020). Women Empowerment and Education: A Socio- Cultural Study. IOSR Journal Of Humanities And Social Science, 25(6), 1–6. https://doi.org/DOI: 10.9790/0837-2506090106
Moghtadaie, L., & Jamshidian, A. (2021). the Effect of Entrepreneurship Education on the Entrepreneurial Attitude, Ability and Aspiration of Rural Women: a Quasi-Experimental Study. Journal of Entrepreneurship Education24(2), 1–22. Retrieved from https://www.proquest.com/scholarly-
Moher, D. (2009). Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. Annals of Internal Medicine, 15(4), 264–270.
Morris, M. H., Neumeyer, X., Jang, Y., & Kuratko, D. F. (2018). Distinguishing Types of Entrepreneurial Ventures: An Identity-Based Perspective. Journal of Small Business Management, 56(3). https://doi.org/10.1111/jsbm.12272
Mühlen-Schulte, A. (2012). Full faith in credit the power of numbers in rating frontier sovereigns and the global governance of development by the UNDP. Journal of International Relations and Development, 15(4). https://doi.org/10.1057/jird.2012.3
Musonera, A., & Heshmati, A. (2016). Measuring Women’s Empowerment in Rwanda. IZA Discussion Paper, 10131, 1–29.
Nawaz, F. (2019). Microfinance and Women’s Socio Cultural and Political Empowerment. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-13539-3_6
Nguyen, G. N. T., Hoang, T. G., Nguyen, T. M., & Ngo, T. T. (2021). Challenges and enablers of women entrepreneurs’ career advancement in Vietnam’s coffee industry. Journal of Enterprising Communities15(1), 76–95. https://doi.org/10.1108/JEC-04-2020-0075
Oliveras-Ortiz, Y., & Hickey, W. D. (2020). Educational Leadership in a Mayan Village in Southern Belize: Challenges Faced by a Mayan Woman Principal. Journal of Cases in Educational Leadership, 23(1), 40–60. https://doi.org/10.1177/1555458919874420
Pereznieto, P., & Taylor, G. (2014). A review of approaches and methods to measure economic empowerment of women and girls. Gender & Development, 22(2), 233–251.
Rao, Y., Xie, J., & Lin, X. (2022). The Improvement of Women’s Entrepreneurial Competence in Rural Tourism: An Action Learning Perspective. Journal of Hospitality and Tourism Research46(8), 1622–1651. https://doi.org/10.1177/10963480211031032
Rifkin, S. B. (2003). A framework linking community empowerment and health equity: It is a matter of CHOICE. Journal of Health Population and Nutrition, 21(3), 198–180. https://doi.org/10.3329/jhpn.v21i3.206
Rudhumbu, N., du Plessis, E. (Elize), & Maphosa, C. (2020). Challenges and opportunities for women entrepreneurs in Botswana: revisiting the role of entrepreneurship education. Journal of International Education in Business13(2), 183–201. https://doi.org/10.1108/JIEB-12-2019-0058
Santos, S. ., Neumeyer, X., & Morris, M. . (2019). Entrepreneurship Education in a Poverty Context: An Empowerment Perspective. Journal of Small Business Management ISSN:, 75(s1), 6–32.
Santos, S. . S. C., Neumeyer, X., & Morris, M. H. M. . (2019). Entrepreneurship Education in a Poverty Context: An Empowerment Perspective. Journal of Small Business Management ISSN:, 75(s1), 6–32. https://doi.org/10.1111/jsbm.12485
Saranya, S., BALAMURUGAN, V., & CHANDRASEKAR, K. (2020). EMPOWERMENT OF WOMEN SOCIAL ENTREPRENEURS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN INDIA. Mukt Shabd Journal, IX(IV), 3316–3324.
Sell, M., & Minot, N. (2018). What factors explain women’s empowerment? Decision-making among small-scale farmers in Uganda. Women’s Studies International Forum, 71, 46–55.
Semkunde, M. A., Elly, T., Charles, G., Gaddefors, J., & Chiwona-Karltun, L. (2022). Rural entrepreneurship and the context: navigating contextual barriers through women’s groups. International Journal of Gender and Entrepreneurship14(2), 213–234. https://doi.org/10.1108/IJGE-01-2021-0013
Sen, B. (2005). Indigenous knowledge for development: Bringing research and practice together. The International Information & Library Review, 37(4), 375–382. https://doi.org/10.1016/j.iilr.2005.10.004
Shafieian, A., Mohammadi Elyasi, G., Ahmadpour Dariyani, M., Khandoozi, S. E., & Padash, H. (2021). Body of Knowledge in Theory of Entrepreneurial Empowerment of the Poor: An Extensive Scientometric Analysis. Journal of Entrepreneurship Development14(1), 99-118. doi: 10.22059/jed.2021.315258.653536 (In Persian).
Shahmoradi, M., Ehsanifar, T., Farahmand, K., Rostami Ghobadi, F., & Sahraie, M. (2019). Surveying the Challenges in Realization of Rural Women's Business Ideas. Journal of Rural Research9(4), 552-563. doi: 10.22059/jrur.2018.261886.1265  (In Persian).
Sahrakorpi, T., & Bandi, V. (2021). Empowerment or employment? Uncovering the paradoxes of social entrepreneurship for women via Husk Power Systems in rural North India. Energy Research and Social Science, 79(June), 102153. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.102153
Sharma, E. (2020). Womenand politics: a case study of political empowerment of Indian women. International Journal of Sociology and Social Policy, 40(7–8), 607–626.
Singh, M. K. (2018). Gender and women empowerment approaches: Interventions through PRIs and CSOs in Northern India. In Women’s Studies International Forum (Vol. 71, pp. 63–67). https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.10.002
Sultsn, B., Zabba, Z. ., & Umemoto, K. (2010). Women’s Empowerment Through the Development of Micro Entrepreneurship in Rural Bangladesh. The Socoal Sciences, 5(1), 1–9.
The American Enterprise Institute for Public Policy Research, & Brookings Institution. (2015). Opportunity, Responsibility, and Security: A Consensus Plan for Reducing Poverty and Restoring the American Dream.
Whetten, D., Cameron, K. (2002). Empowering and delegation. Institute of Management Research & Education pub.
Yaumidin, U. K., Suhodo, D. S., Yuniarti, P. I., & Hidayatina, A. (2017). Financial Inclusion for Women: Impact Evaluation on Islamic Microfinance to Women’s Empowerment in Indonesia. In Financial Inclusion and Poverty Alleviation. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69799-4_3