نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

2 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانس دانشگاه ایلام ، ایران

چکیده

جذابیت بصری در عصر بازاریابی مدرن یک مسئله مهم و ضروری است. جذب نظر مشتریان با استفاده از روش‌های بازاریابی بصری با سرعت و سهولت بیشتری می‌تواند صورت بگیرد. سالانه بسیاری از محصولات مشتریان خود را به دلیل عدم برخورداری و توجه به روش‌های بازاریابی مؤثر از دست می‌دهند. پژوهش حاضر از نوع هدف جز پژوهش‌های کاربردی و از حیث ماهیت گردآوری اطلاعات در دسته تحقیقات توصیفی همبستگی دسته‌بندی می‌گردد. جامعه آماری را خریداران فروشگاه‌های زنجیره‌ای که 384 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب، پرسشنامه‌های استانداردسازی شده تکمیل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل‌شده نشان داد که بازاریابی بصری دارای نقش مؤثر، مثبت و معناداری بر فروش محصولات دارای رویکرد نوآورانه می‌باشد، همچنین نشان داده شد که با استفاده از بازاریابی بصری می‌توان از دیگر رقبا که سال‌های گذشته نیز در حال فعالیت در این حوزه بوده‌اند، با بهره‌گیری از روش‌های مؤثر بازاریابی بصری پیشی گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of visual marketing on the sale of products with an innovative approach

نویسندگان [English]

  • Fereshteh RezaeiNasab 1
  • Seid Mehdi Veiseh 2

1 Department of Management, Faculty of Literature and Human Sciences, Ilam University

2 Departement of management, Faculty of Literature and Human Sciences, Ilam University, Iran

چکیده [English]

Visual appeal is an important and necessary issue in the modern marketing era. Attracting customers' opinions can be done more quickly and easily using visual marketing methods. Every year, many products lose their customers due to lack of attention to effective marketing methods. The current research is categorized as descriptive research in correlational research in terms of the nature of data collection. The statistical population was the buyers of chain stores, 384 of whom were selected by random sampling, standardized questionnaires were completed and analyzed using SPSS software. The obtained results showed that visual marketing has an effective, positive and significant role on the sale of products with an innovative approach, it was also shown that by using visual marketing it is possible to distinguish from other competitors who have been active in this field in the past years. , surpassed by using effective methods of visual marketing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marketing
  • visual marketing
  • innovative products

منابع

احمدپور داریانی، محمود، قیصری، وحید، چیت سازان، هستی، باقری، افسانه. (1398) . "ارائه الگوی شکل گیری سرمایه­گذاری جسورانه پایدار در ایران از منظر نهادی (با استفاده از نظریه مبتنی بر داده‏) ". توسعه کارآفرینی، 12(2) : 161-180
حسین زاده شهری، م، قناتی، ط. (2018). عناصر دیداری و کلامی بسته‌بندی و تأثیر آن‌ها بر تجربه نشان تجاری با نقش تعدیل‌کنندگی حساسیت قیمت مصرف‌کننده. فصلنامه علمی علوم و فنون بسته‌بندی، 32(18) ، 6-17
دانائی فر ایمان، انواری ابراهیم، مهدی زاده مهرداد. ارزیابی تمایل به پرداخت مشترکان آب شرب اهواز در جهت کمک به بهبود کیفیت آب آشامیدنی، دوالی، رضوی، معصوم زاده جوزدانی. (2022). تأثیر فناوری اطلاعات و نوآوری بر عملکرد با میانجی‌گری کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: بانک سرمایه). فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 20(48)، 63-76.
رشادت جو، حمیده، ابراهیم‌پور، امیر(1399) . "ارائه مدل تاثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بررفتار مصرف‌کننده دراستارت­آپ‌های حوزه فناوری نوین". مدیریت بازاریابی، 15(49)، 403- 426
صالحی، صداقت، شهباز، خسرو کیا (2021). تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود صنایع همگن و غیر همگن (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. بررسی‌های بازرگانی، 19 (107) 77-88
Gronroos,C . (1994) . From Marketing Mix to Relationship Marketing :towards a paradigm shift in marketing . Management  Decisions. 32(2) ,4-20.
Gummesson,E. (2002) . Practical value of  adequate marketing management theory . European Journal of Marketing 36(3) , 325-349.
Lagrosen ,S . ,& Svensson ,G. (2006) . A seminal framework of marketing school :revisited and updated . Jornal of Management History. 12(4) , 369-384
TsuWee,T. (2003) Factors affecting new product adoption in the consumer electronic industry,Singapore Management Review, 25(2) 51-71