نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی گردشگری، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه کسب کار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات محتوایی اینستاگرام درباره اصفهان بر روی شکل گیری تصویر مقصد در ذهن گردشگران بوده است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی- همبستگی و پیمایشی می‌باشد و با رویکرد کمی صورت پذیرفته است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد که از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. جامعه آماری این پژوهش را کاربران ایرانی اینستاگرام که برای کسب اطلاعات درباره اصفهان به صفحات و هشتگ‌های حاوی اطلاعات درباره شهر اصفهان مراجعه می‌کنند، تشکیل می‌دهند. با توجه به نامعلوم بودن جامعه آماری، حجم نمونه برابر 384 نفر می‌باشد و روش نمونه‌گیری از نوع در دسترس است که در نهایت 340 پرسشنامه معتبر جمع‌آوری گردید. داده‌های جمع‌آوری شده در بخش آمار توصیفی با نرم افزار SPSS و در بخش آمار استنباطی با استفاده از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SMART PLS مورد تجزیه-وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کیفیت اطلاعات محتوایی در اینستاگرام بر روی شکل‌گیری تصویر مقصد اصفهان در ذهن گردشگران تاثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته و نتایج حاصل‌شده، نتیجه می‌گیریم که اطلاعات گردشگری‌ای که در اینستاگرام درباره اصفهان تولید و به اشتراک گذاشته می‌شوند از نظر عوامل محتوایی که دارای پنج مولفه (ارزش‌افزوده، مرتبط‌بودن، به‌روزبودن، کامل‌‌بودن و جالب‌بودن) هستند از استانداردها و کیفیت مناسبی برخوردار می‌باشند که توانسته‌اند بر روی تصویر ذهنی گردشگرانی که به دنبال کسب اطلاعات درباره این مقصد بوده‌اند، تاثیر مثبت و معناداری بگذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of the information quality in social media on the formation of the destination image in the mind of tourists

نویسندگان [English]

  • mozhgan shafiee 1
  • Tayebeh Nikraftar 2
  • Reza Mohammadkazemi 3

1 Department of Tourism Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 New Business Department, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective
The purpose of the present research was to investigate the effect of the quality of content information on Instagram about Isfahan on the formation of the destination image in the minds of tourists.
Methodology
The present research is an applied in terms of purpose and descriptive-correlation and survey in terms of method and it was conducted with a quantitative approach. The instrument of collecting data is a questionnaire that has suitable validity and reliability. The research questionnaire is derived from the standard questionnaire and includes two main sections of demographic questions and specialized questions, the questions of the specialized section include 28 closed-ended questions with a 5-point Likert scale. The statistical population of this study consists of Iranian Instagram users who refer to the pages and hashtags on Instagram that contain information about Isfahan to get information about Isfahan. Due the unknown statistical population, the sample size is equal to 384 people and the sampling method is convenience Sampling and finally 340 valid questionnaires were collected. The collected data were analyzed using the structural equation modeling technique (SEM) and SMART PLS software.
Findings
The quality of content information on Instagram has a positive and significant effect on the cognitive and affective image of the tourist destination of Isfahan.
Conclusion
It can be concluded that the tourism information that is produced and shared on Instagram about Isfahan has good standards and quality in terms of content factors (value-added, relevancy, timeliness, completeness, interestingness) and they have been able to have a positive and meaningful impact on the mental image of tourists who sought to obtain information about this destination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective destination image
  • - Cognitive destination image
  • Overall destination image
  • Quality of content information in Social Media

منابع

ریاستی، امین.، & قادری، اسماعیل. (1395). تاثیر رسانه های اجتماعی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی: شهر شیراز). مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 2(3). 185-196.
زمانی، زینب.، حقیقی نسب، منیژه.، & زرندیان، ندا. (1397). بررسی رابطه درگیر سازی مشتری در گروه های گردشگری رسانه اجتماعی با تصویر و انتخاب مقصد. مطالعات رسانه های نوین، 5(17). 265-295.
طولابی، زینب.، & نصرالهی وسطی، سیمین. (1396). تاثیر منابع اطلاعاتی بر تصویر ذهنی از مقصد گردشگری (مورد مطالعه: شهر خرم آباد). مطالعات مدیریت گردشگری. 12(38). 111-127.
Afshardoost, M., & Eshaghi, M. S. (2020). Destination image and tourist behavioural intentions: A meta-analysis. Tourism Management, 81, 104–154. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104154
Agapito, D., Oom do Valle, P., & da Costa Mendes, J. (2013). The Cognitive-Affective-Conative Model of Destination Image: A Confirmatory Analysis. Journal of Travel and Tourism Marketing, 30(5), 471–481. https://doi.org/10.1080/10548408.2013.803393
Baloglu, S., & McCleary, K. W. (1999). A model of destination image formation. Annals of Tourism Research, 26(4), 868–897. https://doi.org/10.1079/9780851996646.0060
Beerli, A., & Martín, J. D. (2004). Factors influencing destination image. Annals of Tourism Research, 31(3), 657–681. https://doi.org/10.1016/j.annals.2004.01.010
Boyd, D. (2010). Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications. In In A networked self: Identity, community and culture on social network sites. Edited by: Zizi Papacharissi. (pp. 39–58). https://doi.org/10.4324/9780203876527-8
Crompton, J. L. (1979). An Assessment of the Image of Mexico as a Vacation Destination and the Influence of Geographical Location Upon That Image. Journal of Travel Research, 17(4), 18–23. https://doi.org/10.1177/004728757901700404
Dwityas, N. A., & Briandana, R. (2017). Social media in travel decision making process. International Journal of Humanities and Social Sciences, 7(7), 193–201.
Eeckels, B., Filis, G., & Leon, C. (2012). Tourism income and economic growth in Greece: Empirical evidence from their cyclical components. Tourism Economics, 18(4), 817–834. https://doi.org/10.5367/te.2012.0148
Farhangi, S., & Alipour, H. (2021). Social media as a catalyst for the enhancement of destination image: Evidence from a mediterranean destination with political conflict. Sustainability (Switzerland), 13(13), 1–26. https://doi.org/10.3390/su13137276
Fatmawati, I., & Fauzan, N. (2021). Building Customer Trust through Corporate Social Responsibility: The Effects of Corporate Reputation and Word of Mouth. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 793–805. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0793
Gallarza, M. G., Saura, I. G., & Garcı́a, H. C. (2002). Destination image: Towards a Conceptual Framework. Annals of Tourism Research, 29(1), 56–78.
Garcia-Haro, M. A., Martinez-Ruiz, M. P., Martinez-Cañas, R., & Ruiz-Palomino, P. (2021). Benefits of online sources of information in the tourism sector: The key role of motivation to co-create. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research, 16(6), 2051–2072. https://doi.org/10.3390/jtaer16060115
Ghorbanzadeh, D., Zakieva, R. R., Kuznetsova, M., Ismael, A. M., & Ahmed, A. A. A. (2022). Generating destination brand awareness and image through the firm’s social media. Kybernetes. https://doi.org/10.1108/K-09-2021-0931
Gómez-Vega, M., & J Picazo-Tadeo, A. (2019). Ranking world tourist destinations with a composite indicator of competitiveness: To weigh or not to weigh? Tourism Management, 72, 281–291. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.11.006
Huang, R.-Y., Chang, W.-J., & Chang, C.-Y. (2021). Destination Image Analysis and Its Strategic Implications: a Literature Review From 1990 To 2019. International Journal of Tourism & Hospitality Reviews, 8(1), 30–50. https://doi.org/10.18510/ijthr.2021.813
Huete-Alcocer, N., Martinez-Ruiz, M. P., López-Ruiz, V. R., & Izquiedo-Yusta, A. (2019). Archeological tourist destination image formation: Influence of information sources on the cognitive, affective and unique image. Frontiers in Psychology, 10(2382), 1–13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02382
Jadhav, V. S., & Mundhe, S. D. (2011). Information Technology in Tourism. International Journal of Computer Science and Information Technologies, 2(6), 2822–2825. http://www.sp.uconn.edu/~yian/frl/38inftec.htm
Jang, S., Bai, B., Hu, C., & Wu, C.-M. E. (2009). Affect, travel motivation, and travel intention: A senior market. Journal of Hospitality and Tourism Research, 33(1), 51–73. https://doi.org/10.1177/1096348008329666
Javed, M., Tučková, Z., & Jibril, A. B. (2020). The role of social media on tourists’ behavior: An empirical analysis of millennials from the Czech Republic. Sustainability (Switzerland), 12(18), 1–19. https://doi.org/10.3390/su12187735
Jeong, C., Holland, S., Jun, S. H., & Gibson, H. (2012). Enhancing destination image through travel website information. International Journal of Tourism Research, 14(1), 16–27. https://doi.org/10.1002/jtr.827
Kahn, B. K., Strong, D. M., & Wang, R. Y. (2002). Information quality benchmarks: product and service performance. Communications of the ACM, 45(4), 184–192. https://doi.org/10.1145/505999.506007
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003
Kemp, S. (2022a). INSTAGRAM STATISTICS AND TRENDS. DataReportal. https://datareportal.com/essential-instagram-stats
Kemp, S. (2022b). Digital 2022: Global Overview Report. Data Reportal. https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report
Kim, S.-E., Lee, K. Y., Shin, S. Il, & Yang, S.-B. (2017). Effects of tourism information quality in social media on destination image formation: The case of Sina Weibo. Information and Management, 54(6), 687–702. https://doi.org/10.1016/j.im.2017.02.009
Kotler, P., Haider, D. H., & Rein, I. J. (1993). Marketing Places: Attracting Investment, Industry, and Tourism to Cities, States, and Nations. In The Free Press: New Yourk.
Lam, T., & Hsu, C. H. C. (2006). Predicting behavioral intention of choosing a travel destination. Tourism Management, 27(4), 589–599. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2005.02.003
Lin, M. S., Liang, Y., Xue, J. X., Pan, B., & Schroeder, A. (2021). Destination Image through Social Media Analytics and Survey Method. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 33(6), 2219–2238.
Mangold, W. G., & Faulds, D. J. (2009). Social media: The new hybrid element of the promotion mix. Business Horizons, 52(4), 357–365. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.03.002
Molinillo, S., Liébana-Cabanillas, F., Anaya-Sánchez, R., & Buhalis, D. (2018). DMO online platforms: Image and intention to visit. Tourism Management, 65, 116–130. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.09.021
Nag, A. K., & Gilitwala, B. (2019). Social media and its influence on travel motivation and destination’s image formation. International Journal of Scientific and Technology Research, 8(12), 3261–3267.
Nguyen, V. H., Truong, T. X. D., Pham, H. T., Tran, D. T., & Nguyen, P. H. (2021). Travel Intention to Visit Tourism Destinations: A Perspective of Generation Z in Vietnam. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(2), 1043–1053. https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no2.1043
Peralta, R. L. (2019). How vlogging promotes a destination image: A narrative analysis of popular travel vlogs about the Philippines. Place Branding and Public Diplomacy, 15(4), 244–256. https://doi.org/10.1057/s41254-019-00134-6
Pike, S. (2002). Destination image analysis - A review of 142 papers from 1973 to 2000. Tourism Management, 23(5), 541–549. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(02)00005-5
Qu, H., Kim, L. H., & Im, H. H. (2011). A model of destination branding: Integrating the concepts of the branding and destination image. Tourism Management, 32(3), 465–476. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.03.014
Riasati, Amin & Ghaderi, Esmaeil. (2016). The impact of social media on tourists' mental image of the destination (case study: Shiraz city). management and entrepreneurship studies.  2 (3). 185-196. (In Persian).
Rodríguez, M., Nassanbekova, S., Pérez, L. M., & Uruzbayeva, N. (2020). The impact of information quality in DMOs’ Facebook pages on the formation of destination image in the Silk Road: the case of Almaty, Kazakhstan. Current Issues in Tourism, 23(13), 1587–1592. https://doi.org/10.1080/13683500.2019.1646225
Sultan, M. T., Sharmin, F., Badulescu, A., Gavrilut, D., & Xue, K. (2021). Social media-based content towards image formation: A new approach to the selection of sustainable destinations. Sustainability (Switzerland), 13(8), 1–22. https://doi.org/10.3390/su13084241
Tahiri, A., Kovaçi, I., Lekiqi, B., & Rexhepi, A. (2021). Tourism and hotel industry: Definition, concepts and development – the case of kosovo. Quality - Access to Success, 22(182), 110–115.
Tolabi, Zeinab & Nasrolahi Vosta, Simin. (2017). Examining the Effect of Information Resources on Tourism Destination Image (The Case Study: Khorramabad Province). Tourism management studies. 12 (38). 111- 127. (In Persian).
Wang, R. Y., & Strong, D. M. (1996). Beyond accuracy: What data quality means to data consumers. Journal of Management Information Systems, 12(4), 5–33. https://doi.org/10.1080/07421222.1996.11518099
Whang, H., Yong, S., & Ko, E. (2016). Pop culture, destination images, and visit intentions: Theory and research on travel motivations of Chinese and Russian tourists. Journal of Business Research, 69(2), 631–641. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.06.020
Zarrad, H., & Debabi, M. (2015). Analyzing the Effect of Electronic Word of Mouth on Tourists’ attitude toward Destination and Travel Intention. International Research Journal of Social Sciences, 4(4), 53–60. www.isca.in
Zamani, zeinab., haghighi nasab, Manijeh & zarandian, neda. (2018). The impact of Customer Engagement with Social Media Groups on Image and Destination Selection. New media studies. 5 (17). 265- 296. (In Persian).
Zeng, B., & Gerritsen, R. (2014). What do we know about social media in tourism? A review. Tourism Management Perspectives, 10, 27–36. https://doi.org/10.1016/j.tmp.2014.01.001
Zhang, H., Fu, X., Cai, L. A., & Lu, L. (2014). Destination image and tourist loyalty: A meta-analysis. Tourism Management, 40, 213–223. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2013.06.006