نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کسب و کار ، دانشکده کارآفرینی ، دانشگاه تهران/ تهران ، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران / شهر آران و بیدگل ، ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی کیش / جزیره کیش / ایران

چکیده

در حال حاضر رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند این امکان را به افراد حقیقی و حقوقی می‌دهد تا بتوانند صدای خود را به دیگران برسانند، برند خودشان را مطرح کنند و به انبوه مشتریان و مخاطبان خود دسترسی داشته باشند و همچنین در دسترس آنها باشند؛ و این واقعیتی است که در هیچ دوره زمانی دیگری نمود و بروز نداشته است.در این بین بانک‌ها به دلیل انبوه مشتریانی که دارند، نیازمند این هستند که به این انبوه مشتریان دسترسی داشته و از طرف دیگر مشتریان هم به بانک‌ها دسترسی داشته باشند.بنابراین فرصت حضور بانک‌ها در شبکه‌های اجتماعی و راه اندازی کانال و یا صفحه ویژه بانک در کنار وب سایت اختصاصی، پلی است دو طرفه که می‌تواند بانک‌ها و مشتریانشان را به هم متصل کند.
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند وپاسخ مشتری در صنعت بانکداری (بانک قرض الحسنه مهر ایران)می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر به لحاظ جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری مشتریان بانک قرض الحسنه مهر ایران در شهر تهران و نامحدود می باشد. واز طریق فرمول کوکران به تعداد 384 تعیین گردید . برای آزمون فرضیات از مدل Amos و SPSS22 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین ابعاد بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و ابعاد پاسخ مشتری تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The impact of social media marketing activities on brand equity and customer response in the banking industry (case study: Mehr Bank of Iran)

نویسندگان [English]

  • Milad Kazemi Arani 1
  • Mohammad Mehtari Arani 2
  • Seyed Reza rasti alhoseini 3

1 Department of Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran/Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Payam Noor University, Tehran, Iran / Aran and Bidgol cities, Iran

3 Doctoral student of Islamic Azad University, Kish International Branch / Kish Island / Iran

چکیده [English]

Currently, social media, as a powerful tool, allows real and legal people to express their voice to others, promote their brand, and have access to the mass of their customers and audiences, as well as being available to them; And this is a fact that has not appeared in any other period of time. Meanwhile, due to the large number of customers, banks need to have access to this large number of customers, and on the other hand, the customers also have access to the banks. Therefore, The opportunity for banks to be present in social networks and to launch a special bank channel or page along with a dedicated website is a two-way bridge that can connect banks and their customers.
The purpose of this research is to investigate the impact of social media marketing activities on brand equity and customer response in the banking industry (Qarz Al-Hasneh Mehr Bank of Iran). The research method of the present study is descriptive-survey in terms of data collection and practical in terms of purpose. The statistical population of customers of Qarz Al-Hasneh Mehr Bank in Tehran is unlimited. It was determined as 384 through Cochran's formula. Amos model and SPSS22 were used to test the hypotheses. Data analysis showed that there is a positive and significant effect between social media marketing dimensions on brand equity and customer response dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social media
  • marketing
  • brand equity
  • customer response
انصاری، منوجهر، نصابی، وحیدرضا (1392). ایجاد ارزش ویژه برند از طریق آمیخته تبلیغات، بررسی نقش میانجی دانش، وفاداری و ارتباط با برند، چشم انداز مدیریت بازرگانی، 12(15)، 37-51
حیدرزاده، کامبیز، بهبودیف مهدیف قدسی خواه، آتنه، منصفی، میترا، منشی، علی (1392). تبلیغ ناملموس برند و تاثیر آن بر انتخاب مصرف کننده، مدیریت بازاریابی، 16(13)، 19-40
قوچانی، فرخ، هاشم نیا، شهرام، اقبال، پویا (1392). بررسی تاثیر انواع تبلیغات رسانه ای به عنوان یکی از استراتژی های بازاریابی در رفتار خریداران خودروری سواری، مدیریت بازاریابی، 8(20)، 103-120
میرا، سید ابولقاسم، کریمی، ساناز (1391). بررسی تاثیر تبلیغات رسانه ای  غیررسانه ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری (مطالعه موردی برند پارس خزر)، مدیریت بازرگانی، 4(4) ، 107-126
Giwen, H., Hartly, P., & Cooksey, W, R. (2012). Consumer-based brand equity: improving the measurement–empirical evidence. Journal of Product & Brand Management. 14(3), 5-143.
Huang, R., & Sarigöllü, E. (2013). How brand awareness relates to market outcome, brand quity, and the marketing mix. Journal of Businfess Resrarch. 65(1), 92-99.
Kaplan, A. M. & Haenlein, M. (2010)"Two hearts in threequarter time: How to waltz the social media/viral marketing dance." Business Horizons, 54(3), 253-263.
Katler, Philip., Gray Armstrong, john saunders, veronica wong. (2012). Principle of Marketing: 3th; prentice-hall, p:143.
Kelly, L., Kerr, G., Drennan, J., 2010. Avoidance of advertising in social networking sites: the teenage perspective. J. Interact. Advert. 10 (2), 16–27
Kim, S.H., 2012. A Study on Social Media Activities and Brand Equity of a Hotel: Focused on Users of Five-star Hotels' Facebook Pages. Master’s dissertation. Kyonggi University.
Kim, A.J., Ko, E., 2012. Do social media marketing activities enhance customer equity? An empirical study of luxury fashion brand. J. Bus. Res. 65 (10), 1480–1486
Kim, S.H., 2012. A Study on Social Media Activities and Brand Equity of a Hotel: Focused on Users of Five-star Hotels' Facebook Pages. Master’s dissertation. Kyonggi University.
Kohli Sasmita , Norazah Mohd Suki , (2015)  consumers’ insights on brand equity: Effects of brand association, brand loyalty, brand awareness, and brand image", International Journal of Retail & Distribution Management, 43(3), 276-292.
Jim Kim Turban, E.  (2010)"Introduction to the special issue social commerce: a research framework for social commerce." International Journal of Electronic Commerce, 16(2), 5-14.
Ling., Gaetano, Aiello., Raffaele, Donvito., Rahul, Singh. (2011). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior, Journal of Business Research, 69(12), 5833-5841.
Manthiou, A., Chiang, L., Tang, L., 2013. Identifying and responding to customer needs on Facebook Fan pages. Int. J. Technol. Hum. Interact. 9(3), 36–52
Muntinga, D.G., Moorman, M., Smit, E.G., 2013. Introducing COBRAs: exploring motivations for brand-related social media use. Int. J. Advert. 30 (1), 13–46.
Nezami, P. (2013). The Reviewing the Impact of Marketing Mix on Brand Equity (Case Study: ETKA Stores). Journal of Novel Applied Sciences Available online at www.jnasci.org
Rosen, L.D., Whaling, K., Carrier, L.M., Cheever, N.A., Rokkum, J., 2013. The media and technology usage and attitudes scale: an empirical investigation. Comput. Hum. Behav. 29, 2501–2511.
Sano, K., 2015. An empirical study the effect of social media marketing activities upon customer satisfaction, positive word-of-mouth and commitment in indemnity insurance service. In: Proceedings International Marketing Trends Conference 2015.
Simmons (2014), A. & Koenig-Lewis, N.  An experiential, socialnetwork-based approach to direct marketing." DirectMarketing: An International Journal, 3(3), 162-176.
Yoon, S.J., 2012. A Social network approach to the influences of shopping experiences on E-WOM. J. Electron. Commer. Res. 13 (3), 213–223.
Zahra Yazdani Kachuei, Mehdi Korhani, Asghar Kosari., 07 December 2021
Revise: 30 January 2022, 05 March 2022 Published online: 05 March 2022
Md. Hafez, School of Business, Ahsanullah University of Science and Technology, 141-142 Love Road, Tejgaon, Dhaka 1208, Bangladesh