نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ایلام

2 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانس دانشگاه ایلام ، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر جهت‌گیری کارآفرینانه و تجربه کارآفرینانه بر عملکرد کارآفرینی با نقش میانجی سوگیری‌شناختی است.
روش تحقیق: برای انجام این پژوهش، 470 مدیر شرکت کارآفرین در شهر ایلام که در بخش‌های خدمات و صنعت فعالیت می‌کردند، به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. از این تعداد، 212 نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه‌های موردنیاز جهت جمع‌آوری داده‌ها بین آن‌ها توزیع شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که جهت‌گیری کارآفرینانه و تجربه کارآفرینانه باعث افزایش عملکرد کارآفرینی می‌شوند. همچنین، نتایج نشان داد که تجربه کارآفرینانه و جهت‌گیری کارآفرینانه با استفاده از نقش میانجی سوگیری‌شناختی نیز بر عملکرد کارآفرینی تأثیر دارند.
نتیجه گیری: بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که جهت‌گیری کارآفرینانه و تجربه کارآفرینانه می‌توانند به‌عنوان عوامل مؤثر در بهبود عملکرد کارآفرینی در شرکت‌ها و سازمان‌ها در نظر گرفته شوند. همچنین، شناخت و کنترل تحریفات شناختی نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از راهکارهای بهبود عملکرد کارآفرینی در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of Entrepreneurial Experience and Entrepreneurial Orientation on Entrepreneurial Performance with the mediating role of Cognitive bias, a case Study of Entrepreneurs in Ilam city

نویسندگان [English]

  • Fereshteh RezaeiNasab 1
  • Seid Mehdi Veiseh 2
  • Zeinab Toulabi 3

1 Department of Management, Faculty of Literature and Human Sciences, Ilam University

2 Departement of management, Faculty of Literature and Human Sciences, Ilam University, Iran

3 Department of Management, Faculty of Literature and Human Sciences, Ilam University, Iran

چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to investigate the factors affecting entrepreneurship in terms of the rate of starting businesses and the performance of entrepreneurs, given the changes in the political, economic, and social fields, which have led to a decrease in government and organizational employment positions and an increase in unemployment in society. Entrepreneurial experience and tendency are among the factors that can affect entrepreneurial performance, and the purpose of this research is to identify their impact.
Methods: The statistical population for this research consists of entrepreneurs in Ilam city. Using Cochran's formula, a sample size of 212 people was selected from the population of 470 individuals. A questionnaire was used for data collection, and the research is applied in terms of purpose and descriptive and correlational in terms of data collection. The questionnaire's validity was confirmed using academic experts' opinions (content validity), and its reliability was confirmed using Cronbach's alpha coefficient. The data were analyzed using SPSS and AMOS software.
Findings: The results of the study indicate that entrepreneurial orientation and entrepreneurial experience have a positive and significant effect on entrepreneurial performance. Moreover, the mediating role of cognitive bias in this relationship was confirmed.
Conclusion: In conclusion, given the changes in the job market and the increase in unemployment, it is crucial to examine the factors affecting entrepreneurship and entrepreneurial performance. Entrepreneurial experience and tendency are two factors that can significantly impact entrepreneurial performance. The findings of this study can be helpful in developing strategies to support and improve entrepreneurial activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Orientation
  • Entrepreneurial Performance
  • Cognitive Bias
  • Entrepreneurial Experience