نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت، علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی‌تکنیک تهران)، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش‌های کارآفرینی بر گرایش کارآفرینی دانشجویان آموزش عالی در ایران و مقایسه نقش آموزش‌های آکادمیک با آموزش‌های غیر‌اکادمیک است.
روش تحقیق: برای این پژوهش، ۴۰۰ دانشجو از ۵ دانشگاه برتر شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیات پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی آزمون شدند.
یافته ها: با بررسی شواهد، ارتباط مستقیم و معنادار تأثیر انواع آموزش‌ها بر قصد کارآفرینی دانشجویان ایرانی و تأثیرپذیری مستقیم قصد فعالیت‌های نوآورانه دانشجویان از نگرش‌های شخصی، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده در کنار آموزش‌های آکادمیک، مهارت‌های کارآفرینی و ویژگی‌های جمعیت‌شناختی تأیید شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، آموزش‌های کارآفرینی و نوآوری می‌تواند به عنوان یکی از راه‌حل‌های بحران بیکاری دانش‌آموختگان آموزش عالی در ایران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، در جهت ارتقای آموزش کارآفرینی و فعالیت‌های نوآورانه، بهتر است آموزش‌های آکادمیک و غیر‌اکادمیک در کنار هم به کار گرفته شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Education in Terms of Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Siminpour 1
  • Mohammadbashir Sedighi 2

1 Department of Management, Science and Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

2 Department of Management, Science and Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: The objective of this study was to investigate the impact of entrepreneurship education on the tendency towards innovative (entrepreneurial) activities among higher education students in Tehran, using Ajzen's theory of planned behavior, and to compare the role of academic and non-academic education in this regard.
Methods: The statistical population of this study consisted of students from the top 5 universities in Tehran. A sample of 400 students was selected for the study. Structural equation modeling was used to test the research hypotheses.
Findings: The study found a positive and significant relationship between students' intention and tendency towards innovative (entrepreneurial) activities and their attitudes towards entrepreneurship, mental norms, perceived behavior control, academic training, and entrepreneurial skills. The study also confirmed the relationship between demographic characteristics and the intention of students' innovative activities.
Conclusion: Entrepreneurship education can be a valuable solution to promote innovative activities and create employment opportunities for higher education graduates. The study suggests that academic and non-academic education should be used together to enhance entrepreneurship education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Education
  • Entrepreneurial Intention
  • Theory of Planned Behavior
آراستی، زهرا؛ سعیدبنادکی، سعیده و ایمانی پور، نرگس (1390). نقش آموزش درس «مبانی کارآفرینی» در قصد کارآفرینی دانشجویان رشته های غیر مدیریت (مطالعه موردی: دانشکده های هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران)، توسعه کارآفرینی، 4(14)، 107-124
آیینی، زینب(1390). شناسایی عوامل تعیین کننده قصد کارآفرینی دانشجویان دختر رشته مدیریت دولتی، صنعتی و بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
طالبی، کامبیز؛ زارع یکتا، محمدرضا (1387). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه شرکت‏های کوچک و متوسط دانش ‏بنیان، توسعه کارآفرینی، 1(1)، 131-111
Ajzen, I. (2011). The theory of planned behaviour: Reactions and reflections. Psychology & Health, 26, 1113-1127. https://doi.org/10.1080/08870446.2011.613995
Al-Jubari, I., Hassan, A., & Liñán, F. (2019). Entrepreneurial intention among University students in Malaysia: integrating self-determination theory and the theory of planned behavior. International Entrepreneurship and Management Journal, 15(4), 1323-1342.
Aloulou, W. J. (2016). Predicting entrepreneurial intentions of final year Saudi university business students by applying the theory of planned behavior. Journal of Small Business and Enterprise Development.
Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (2018). Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education. European research on ethnic minorities in France. European Research on Management and Business Economics 24 (1), 53-61. https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2017.04.001
Fayolle, A., & Gailly, B. (2015). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial attitudes and intention: Hysteresis and persistence. Journal of small business management, 53(1), 75-93.
Fragoso, R., Rocha-Junior, W., & Xavier, A. (2020). Determinant factors of entrepreneurial intention among university students in Brazil and Portugal. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 32(1), 33-57.
Iglesias-Sánchez, P. P., Jambrino-Maldonado, C., Velasco, A. P., & Kokash, H. (2016). Impact of entrepreneurship programmes on university students. Education+ Training, 58(2), 209-228.
         International Entrepreneurship and Management Journal, 12, 87–114.
Krueger, N. F., & Carsrud, A. L. (1993). Entrepreneurial intentions: applying the theory of planned behaviour. Entrepreneurship & Regional Development, 5(4), 315-330.
Lee-Ross, D. (2017). An examination of the entrepreneurial intent of MBA students in Australia using the entrepreneurial intention questionnaire. Journal of Management Development, 36(9), 1180-1190.
Linan, F. Chen, Yi-W. (2015). Development and Cross-cultural Application of a Specific Instrument to Measure Entrepreneurial Intentions, Entrepreneurship Theory and Practice, https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2009.00318.
Liñán, F., & Fayolle, A. (2015). A systematic literature review on entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 907-933.
Makizadeh, Vahid. Khorram, Reza Bahri, (2020). The role of entrepreneurship education and teacher creativity on the entrepreneurial intention of students of Hormozgan Higher Education Centers, Marine Science Education Quarterly, 7 (4), 1-1-15.
Schumpeter, J. A. (2000). Entrepreneurship as innovation. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship.
Yang, J. (2013). The theory of planned behavior and prediction of entrepreneurial intention among Chinese undergraduates. Social Behavior and Personality: an international journal, 41(3), 367-376.
Liñán, F., & Fayolle, A. (2015). A systematic literature review on entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research agenda. International Entrepreneurship and Management Journal, 11(4), 907-933.
Bird, B. (1988). Implementing Entrepreneurial Ideas: The Case for Intention. Academy of Management Review, 13(3): 442-453.
Sitaridis, I., & Kitsios, F. (2017). Entrepreneurial intentions of information technology students: the theory of planned behaviour, the role of gender and education. Journal for International Business and Entrepreneurship Development, 10(3), 316-335.
Solesvik, M. Z., Westhead, P., Kolvereid, L., & Matlay, H. (2012). Student intentions to become self-employed: the Ukrainian context. Journal of small business and enterprise development, 19(3), 441-460.
Makizadeh, Vahid. Khorram, Reza Bahri, (2020). The role of entrepreneurship education and teacher creativity on the entrepreneurial intention of students of Hormozgan Higher Education Centers, Marine Science Education Quarterly, 7 (4), 1-1-15.
Ahmed, T., Chandran, V. G. R., & Klobas, J. (2017) specialized entrepreneurship education: Does it really matter? Fresh evidence from Pakistan. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 23(1) 4–19
Fietze, S. and Boyd, B. (2017), “Entrepreneurial intention of Danish students: a correspondence analysis”, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 23(4), 656-672