نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل تاب‌آوری کسب‌وکار با استفاده از متغیرهای چابکی سازمانی، انعطاف‌پذیری استراتژیک، نوآوری مدل کسب‌وکار و بررسی اثر تعدیلگری نوآوری باز در رابطه نوآوری مدل کسب‌وکار و تاب‌آوری کسب‌وکار انجام شده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع 2 هستند که توسط معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری معرفی شده‌اند. نمونه آماری نیز 183 واحد می‌باشد که اطلاعات آن‌ها به روش نمونه‌گیری دردسترس در بازه زمانی مرداد 1401 لغایت آبان 1401 جمع‌آوری گردید. ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسش‌نامه محقق‌ساخته است که پایایی آن با میزان آلفای کرونباخ 83/0 تأیید شده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش کمی، مدل‌یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی ال اس و با استفاده از نرم‌افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2 صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داده است که انعطاف‌پذیری استراتژیک بر چابکی سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین چابکی سازمانی و انعطاف‌پذیری استراتژیک بر نوآوری مدل کسب‌وکار و تاب‌آوری کسب‌وکار تأثیر مثبت و معنا دارد. علاوه بر این متغیر نوآوری باز رابطه نوآوری مدل کسب‌وکار و تاب‌آوری کسب‌وکار را به‌صورت مثبت تعدیل می‌کند.
نتیجه‌گیری: کسب‌وکارها باید نقاط ضعف خود را در اجرای نوآوری برطرف نمایند و به تقویت نقاط قوت خود جهت اجرای به‌موقع نوآوری بپردازند؛ برای حفظ این قابلیت و افزایش آن باید به افزایش چابکی سازمانی و انعطاف‌پذیری استراتژیک پرداخت. همچنین باتوجه‌به محیط غیرقابل‌پیش‌بینی صنایع، کسب‌وکارها باید از فرایند نوآوری باز برخوردار بوده تا بتوانند در طول زمان، خود را با محیط پویا سازگار کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presentation of Business Resilience Model: Explaining the Role of Business Model Innovation, Open Innovation, Organizational Agility and Strategic Flexibility

نویسنده [English]

  • Amir Mohammad Colabi

Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Ira

چکیده [English]

Objective: The continuity of businesses and their functions when faced with sudden crises has a significant impact on economic growth and development. If a business cannot survive challenges and crises, society will not be able to withstand crises either; therefore, the resilience of the business against challenges and crises is a very important and vital thing that ensures the survival of the business. This study aimed to present a business resilience model using the variables of organizational agility, strategic flexibility, and business model innovation, and to investigate the moderating effect of open innovation on the relationship between business model innovation and business resilience.
Methodology: This research is a correlational description in terms of practical purposes and terms of the data collection method. The statistical population of the research is knowledge-based corporate type II, introduced by the science and technology vice-president. The statistical sample comprised 183 units, whose information was collected using the available sampling method from August 2022 to November 2022. The data collection tool is a researcher-made questionnaire, the reliability of which has been confirmed with Cronbach's alpha of 0.83. Data analysis was performed using the quantitative method, structural equation modeling with the PLS approach, and Smart PLS version 2 software.
Findings: Different risks are emerging worldwide, such as economic and social crises, unknown diseases, and natural disasters. The durability and survival of businesses have attracted the attention of many researchers, most of whom have addressed the importance of resilience in businesses. The results show that strategic flexibility has a positive and significant effect on organizational agility. In addition, organizational agility and strategic flexibility have positive and meaningful effects on business model innovation and business resilience. In addition, the open innovation variable moderates the relationship between business model innovation and resilience.
Conclusion: Most businesses are vulnerable to natural disasters as well as political and social crises. However, not only are big problems and crises that can create challenges for businesses, but the occurrence of unknown diseases can also make business difficult. Businesses in every sector in which they operate face a risky and dynamic environment, the complexity of which forces the business to think about how to manage risk. On the other hand, businesses are a part of society, and many of the activities of societies are the responsibility of businesses; therefore, ensuring the survival of the business and reducing the disruptions caused by the crisis can lead to the continued life of the business. Businesses should eliminate their weaknesses in the implementation of innovation and strengthen their strengths for the timely implementation of innovation. To maintain this capability and increase it, it is necessary to increase organizational agility and strategic flexibility. In addition, due to the unpredictable environment of industries, businesses must have an open innovation process so that they can adapt to a dynamic environment over time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Resilience
  • Business Model Innovation
  • Open Innovation
  • Strategic Flexibility
  • Organizational Agility