نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 علوم اجتماعی و رفتاری،دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط مهارت‌های هفتگانه کوانتومی با نوآوری آموزشی در اساتید علوم ورزشی با نقش میانجی تعهد سازمانی بود.
روش تحقیق: در این تحقیق از نوع تحقیق کاربردی و از نظر اجرا همبستگی استفاده شد و جامعه آماری شامل اعضای هیأت علمی 8 دانشکده تربیت بدنی دانشگاههای سراسری تهران به تعداد 140 نفر در سال تحصیلی 1400-1401 بود. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت کوانتومی، نوآوری آموزشی و تعهد سازمانی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از SPSS 26 و Smart Pls 3 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین مهارت کوانتومی و نوآوری آموزشی در اساتید علوم‌ورزشی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین تعهد سازمانی و نوآوری آموزشی در اساتید علوم ورزشی و مهارتهای کوانتومی و تعهد سازمانی در اساتید علوم ورزشی ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین بین مهارتهای کوانتومی و تعهد سازمانی به‌عنوان پیش بین و نوآوری آموزشی به‌‌عنوان ملاک، رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج پژوهش نشان داد که هرچه مهارتهای هفت گانه کوانتومی افزایش پیدا کند، تمایل به نوآوری آموزشی نیز بوسیله متغیر میانجی تعهد سازمانی در بین اساتید علوم ورزشی افزایش پیدا می‌کند. این نتایج می‌تواند برای سیاستگذاران آموزشی و مؤسسات علوم ورزشی برای بهبود کیفیت آموزش در این حوزه مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The relationship of seven quantum skills on educational innovation in sports science professors with the mediating variable of organizational commitment

نویسندگان [English]

  • Habib Honari 1
  • Kamand Hashem 2
  • sara keshgar 3

1 Department of Management and planning in physical education, Physical Education and Sports Sciences Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Social and Behavioral Sciences, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Department of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The objective of this research is to examine the relationship between quantum skills and educational innovation among sports science professors, with the mediating role of organizational commitment.
Methods: he research was conducted using an applied purpose and descriptive-correlational implementation. The statistical population comprised 140 members of academic staff from 8 faculties of physical education at national universities in Tehran, during the academic year 1400-1401. The data was collected using standard questionnaires for quantum management, educational innovation, and organizational commitment. The validity of the questionnaires was confirmed through content and structure analysis. Data analysis was conducted using SPSS 26 and Smart PLS 3 software, through descriptive and inferential statistical methods.
Findings: The research findings showed that the average of each component of the seven quantum skills, educational innovation, and organizational commitment is higher than the hypothetical average, and the desire for educational innovation increases with an increase in the seven quantum skills. The results also indicated a positive and significant relationship between quantum skills and educational innovation, as well as between organizational commitment and educational innovation among sports science professors. Additionally, there was a positive and significant relationship between quantum skills and organizational commitment, as well as between quantum skills as a predictor and educational innovation as a criterion.
Conclusion: The findings of this research indicate that quantum skills and organizational commitment play a significant role in educational innovation among sports science professors. The results suggest that enhancing quantum skills and organizational commitment can foster a higher desire for educational innovation among sports science professors. These findings may be useful for educational policymakers and sports science institutions to improve the quality of education in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commitment
  • Innovation
  • Organizational behavior
  • Physical education
  • quantum Management
  • Sports Organization
  • Structural Equations