نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد کارآفرینی، گروه کارآفرینی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، رشت، ایران.

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر اشتیاق کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه از طریق نقش واسطه‌ای هوشیاری کارآفرینی، خودکارآمدی کارآفرینی و نیت کارآفرینی انجام گردید.
روش: تحقیق حاضر‌ به‌‌‌لحاظ روش از نوع کمی-پیمایشی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی می‌باشد. در این تحقیق گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه‌ استاندارد انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز رشت در سال تحصیلی 1401-1402 می باشد که تعداد آنها در حدود 300 نفر است. حجم نمونه نیز مطابق با فرمول جامعه محدود کوکران برابر با 168 نفر محاسبه شد که نهایتا 180 پرسشنامه به‌صورت در دسترس توزیع گردید. همچنین در راستای تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها و جهت آزمون فرضیه‌ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری بر مبنای حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SMART PLS 3.2.8  استفاده گردیده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که اشتیاق کارآفرینی تاثیر معناداری بر رفتار کارآفرینانه دارد و در این میان هوشیاری کارآفرینی، قصد کارآفرینی و خودکارامدی کارآفرینی نیز نقش میانجی ایفا می‌نمایند.
نتیجه‌گیری: اشتیاق کارآفرینی یک تأثیر کلیدی بر خودکارآمدی کارآفرینی و قصد کارآفرینی دارد. لذا فردی با سطح بالایی از اشتیاق کارآفرینی به احتمال زیاد به یک کارآفرین تبدیل می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of Entrepreneurial Passion on Entrepreneurial Behavior: The Mediating Role of Entrepreneurial Awareness, Entrepreneurial Self-efficacy and Entrepreneurial Intention (Case study: Master's students of Payam Noor University, Rasht Center)

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Habibi 1
  • Zeynol-Abedin Asadi Darestani 2
  • Fatemeh Maleki Taleghani 2

1 Assistant Prof., Department of Management, Payam Noor University, Tehran, Iran.

2 Master's student, Department of Entrepreneurship, Payam Noor University, Rasht Center, Iran.

چکیده [English]

Objective: The present research was conducted with the aim of investigating the effect of entrepreneurial passion on entrepreneurial behavior through the mediating role of entrepreneurial awareness, entrepreneurial self-efficacy and entrepreneurial intention.
Method: The research used a quantitative-survey method to collect data through a standard questionnaire. The questionnaire consisted of five parts covering demographic information, entrepreneurial enthusiasm, awareness, intention, self-efficacy, and behavior. The study focused on master's students at Payam Noor University in Rasht, with a population of approximately 300. A sample size of 168 was determined using Cochran's formula, and 180 questionnaires were distributed. The data was analyzed using structural equation modeling with SMART PLS 3.2.8 software to test hypotheses and draw inferences.
Findings: The results of the path analysis showed that entrepreneurial passion has a significant effect on entrepreneurial behavior, and entrepreneurial awareness, entrepreneurial intention, and entrepreneurial self-efficacy also play a mediating
Conclusion: Entrepreneurial passion strongly influences entrepreneurial self-efficacy and intention, making individuals with high enthusiasm more likely to become entrepreneurs. This research is valuable for government education departments, NGOs, and institutions focused on developing students' entrepreneurial skills. The study demonstrates the positive impact of entrepreneurial enthusiasm and self-efficacy on entrepreneurial intention, improving goal attainment through increased confidence in effective business creation. Universities prioritize entrepreneurship education to foster intentions and successful entrepreneurial behavior, emphasizing the consideration of passion, awareness, and self-efficacy in program development. Encouraging students to initiate businesses and contribute to economic development is promoted, with entrepreneurship integrated into various educational streams. Academic institutions should facilitate student participation in entrepreneurship seminars, projects, and business plan development. Management should focus on nurturing entrepreneurial characteristics and fostering industry connections to enhance students' adoption of innovative technology in entrepreneurship studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial awareness
  • entrepreneurial behavior
  • entrepreneurial intention
  • entrepreneurial passion
  • entrepreneurial self-efficacy
کلابی, امیرمحمد. (1399). مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب و کار. پژوهش های مدیریت عمومی, 13(47), 111-134. Doi: 10.22111/jmr.2020.32518.4901
 نیک نام، ریحانه (1398)، ارائه چهارچوبی برای طراحی مدل کسب و کار، نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی.
United Nations. Act Now.  Available online:  https://www.un.org/en/actnow (accessed on 29 March 2021).
Clark,  M.A.; Domingo, N.G.G.;  Colgan, K.; Thakrar, S.K.; Tilman, D.; Lynch,  J.; Azevedo, I.L.; Hill, J.D. Global  food  system emissions could preclude achieving the 1.5 ◦ C and 2 ◦ C climate  change  targets. Science 2020, 370, 705–708. [CrossRef]
Crippa, M.; Solazzo, E.; Guizzardi, D.; Monforti-Ferrario, F.; Tubiello,  F.N.; Leip, A. Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nat. Food 2021, 2, 198–209. [CrossRef]
Poore, J.; Nemecek, T. Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science 2018, 363, 987LP–992LP. [CrossRef]
Lacour, C.; Seconda, L.; Allès, B.; Hercberg, S.; Langevin,  B.; Pointereau, P.; Lairon, D.; Baudry,  J.; Kesse-Guyot, E. EnvironmentalImpacts of Plant-Based Diets: How  Does Organic Food Consumption Contribute to Environmental Sustainability?
Joyce, A., & Paquin, R. L. (2016). The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models. Journal of cleaner production, 135, 1474-1486.
Nusem, E., Wrigley, C., & Matthews, J. (2017). Exploring aged care business models: a typological study. Ageing & Society, 37(2), 386-409.
Osterwalder, A. (2004). The business models ontology: A proposition in a design science approach, Ph.D. thesis, Lausane Universty
Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11 (3), 529-555.
Hacklin, F., Björkdahl, J., & Wallin, M. W. (2018). Strategies for business model innovation: How firms reel in migrating value. Long range planning, 51(1), 82-110.
França, C. L., Broman, G., Robert, K. H., Basile, G., & Trygg, L. (2017). An approach to business model innovation and design for strategic sustainable development. Journal of Cleaner Production, 140, 155-166.
Haaker, T., Bouwman, H., Janssen, W., & de Reuver, M. (2017). Business model stress testing: A practical approach to test the robustness of a business model. Futures, 89, 14-