نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: توسعه کسب‌و‌کارها و کارآفرینی روستایی یکی از راهکارهای پذیرفته شده توسعه روستایی است. با الهام از تئوری نهادگرایی جدید،‌ کارآفرینی روستایی نیازمند پذیرش باورهای نهادی، توسعه نهادها و زیرساخت‌ها است. یکی از باورهای نهادی، امنیت خاطر و آرامش روستاییان و راه‌اندازی کسب‌وکار است که به‌طور معمول در‌ دنیا با پوشش‌های بیمه  اجتماعی به‌دست می‌آید. میزان نفوذ بیمه اجتماعی در جامعه را می‌توان بیانگر میزان توسعه و پایداری کسب‌و‌کارها دانست. در‌ ایران، بیمه روستاییان و عشایر، این وظیفه مهم را در روستاها برعهده دارد.
روش: از اینرو در قالب یک پژوهش اقدام‌پژوهی،‌ با رویکرد بازنگری ساختار و مدل کسب‌و‌کار این صندوق‌ها برمبنای مدل‌های کسب‌و‌کار اجتماعی و مبتنی بر تئوری نهادگرایی با پذیرش قابلیت‌ها و نقش آفرینی جدید در محیط روستا باهدف توسعه کسب‌و‌کارها در راستای‌ توسعه‌روستایی،‌ به جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل نظرات ۲۰‌نفر از صاحب‌نظران پرداخته‌ایم.
یافته: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد صندوق می‌تواند علاوه بر بیمه اجتماعی،‌ در حل چالش‌های دسترسی بهتر روستاییان به منابع مالی، آموزشی، مشاوره‌های کسب‌و‌کار،  شناخت نیازهای بازار، آشنایی با تکنولوژی‌های نوین نقش موثری ایفا نماید. براین اساس الزامات، ظرفیت‌ها و موانع موجود برای تغییر، چالش‌های اجتماعی و خدمات قابل پاسخگویی، ارزش‌های پیشنهادی تبیین و شایستگی و مهارت‌های کارمندان  برای پذیرش نقش‌ها و ارائه خدمات جدید مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of rural entrepreneurship based on social businesses by using the capacities of the social insurance fund of farmers, villagers and nomads of the country.

نویسندگان [English]

  • Hossein Akrami Arani 1
  • Reza Zaefarian 2
  • Hamid Padash 2

1 Masters student of Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Development Entrepreneurship Department, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The objective of this study is to investigate the role of insurance funds in promoting rural entrepreneurship and developing businesses in rural areas. The study draws inspiration from the theory of new institutionalism and emphasizes the importance of accepting institutional beliefs, developing institutions, and creating supportive infrastructures for rural entrepreneurship.
Methodology: This study adopts an action research approach to examine the structure and business model of insurance funds in rural areas. The research is guided by social business models and the theory of institutionalism. The primary focus is to explore the potential for expanding the role of insurance funds beyond traditional coverage and to align them with the institutional beliefs and needs of rural communities. The opinions of 20 experts are collected and analyzed to gain insights into the topic.
Findings: The research findings indicate that insurance funds, in addition to providing insurance coverage, can effectively address various challenges faced by rural communities. These challenges include limited access to financial resources, education, business consulting, market opportunities, and technology. By expanding their services and incorporating additional support functions, insurance funds have the potential to contribute significantly to the development, sustainability, and prosperity of rural businesses.
The study identifies several key aspects that need to be considered for the transformation of insurance funds. These include requirements for change, existing capacities, barriers to change, social challenges, and responsive services. The research also highlights the importance of defining and promoting certain values, as well as developing the necessary competencies among employees to effectively implement the proposed changes.
Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that restructuring insurance funds in rural areas is essential for fostering rural entrepreneurship and promoting business development. By aligning with institutional beliefs, addressing the diverse needs of rural communities, and expanding their services beyond insurance coverage, insurance funds can become instrumental in supporting rural businesses. The proposed changes, including the identified requirements, capacities, responsive services, values, and competencies, can serve as a roadmap for enhancing the effectiveness and impact of insurance funds in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social insurance fund for farmers
  • villagers and nomads
  • social entrepreneurship
  • rural entrepreneurship
  • social business model
Almquist, E., Senior, J., & Bloch, N. (2016). The elements of value. Harvard Business Review, 94(9), 47–53.
Canvas, S. B. M. (2016). Social Business Model Canvas.
Knight, F. H. (1921). Knight, Frank Hyneman: Risk, Uncertainty, and Profit. In Die 100 wichtigsten Werke der Ökonomie (pp. 108–109). https://doi.org/10.34156/9783791046006-108
Qastharin, A. R. (2016). Business model canvas for social enterprise. Journal of Business and Economics, 7(4), 627–637.
Sarasvathy, S. D. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243–263. https://doi.org/10.5465/AMR.2001.4378020
Sarasvathy, S. D. (2003). Entrepreneurship as a science of the artificial. Journal of Economic Psychology, 24(2), 203–220. https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00203-9
Sparviero, S. (2019). The case for a socially oriented business model canvas: The social enterprise model canvas. Journal of Social Entrepreneurship, 10(2), 232–251.
Tamami, K., Deserti, A., Rizzo, F., Celi, M., & Alijani, S. (2016). Social innovation business models: Coping with antagonistic objectives and assets. Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability, 11, 315–347. https://doi.org/10.1108/S2043-905920160000011013
Yunus, M., Moingeon, B., & Lehmann-Ortega, L. (1390). Building social business models: Lessons from the grameen experience. Long Range Planning, 43(2–3), 308–325. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.12.005
احسانی فر, ت., تهمینه, شاهمردای, مهنا, مرادیان, قبادی, ر., فرحمند, و کامبخش. (1397). بازدارنده های توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه: زنان کارآفرین شهرستان لاهیجان). کارآفرینی در کشاورزی, 5(1), 93–106.
اخوان علاف, ع., شهبازی, م., و ناصری, م. (1395). مدیریت تغییر و تحول سازمانی. In کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت.
اشراقی سامانی, ر., کریمی, ط., واحدی, م., و صیده, ط. (1395). چالش های کارآفرینی روستایی در استان ایلام. 57–63.
امیدی, ن., محمدی, ا., اله پور اشرف, ی., و خلیلی, ک. (1397). تحلیل عوامل مؤثر بر ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط کارآفرینی در نواحی روستایی استان ایلام. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 7(25), 145–164.
باباجانی محمدی, س., تک روستا, ح., و Management, S. (1393). تئوری ذینفعان و نتایج ضمنی آن. کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب‌و‌کار, 1–10.
پاداش حمید، نیکونسبتی علی. نقش نهادها در توسعه کارآفرینی.  فصلنامه برنامه ریزی و بودجه ۱۳۸۶; ۱۳ (۱) :۱۵۴-۱۲۹
تقی زاده هرات, ع., و هادیان پور, م. (1395). شایستگی های مربیگری کسب‌و‌کار. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، برلین - آلمان, 1–6.
تکه ئی, ع., طاهری, س., و مرادی, ش. (1400). تاثیر کارآفرینی اجتماعی در توسعه روستایی. چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی. https://civilica.com/doc/1354122
تمری, م., رستگاری, و شریف‌زاده. (1398). غربالگری فازی و ارزیابی موانع و مشکلات کارآفرینی روستایی ایران. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 12(1), 1–14.
حسینی, س. م., منشی زاده, ر. ا., رضویان, م., و مرید سادات, پ. (1398). بررسی موانع توسعه پایدار اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی با رویکرد کارآفرینی (مطالعه موردی: شهرستان کیار-استان چهارمحال و بختیاری). فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی, 12(1), 41–62.
حیدری‌مکرر, نظری, ‌یاسر, و Notion, G. (1390). بررسی چالش های مدیریتی در روستاهای ایران (مطالعه موردی روستای صفی آباد-شهر جوانرود). اندیشه جغرافیایی, 9(5), 9–27.
خاتون آبادی, س., و انداده, غ. (1390). بررسی موفقیت کارآفرینان روستایی استان اصفهان با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند پاره و تحلیل عاملی. اقتصاد و توسعه کشاورزی, 23(2), 119–123.
دری سده, س., و توکلی, م. (1400). بررسی و ارزیابی سواد مالی کارآفرینان روستایی شهرستان سمیرم استان اصفهان. روستا و توسعه پایدار فضا, 2(1).
رستمعلی زاده, و. ا., و حسینی, ق. (1399). موانع سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در مناطق مرزی روستایی ایران. توسعه محلی (روستائی-شهری), 11(2), 361–386.
رضازاده, ف. (1396). مدیریت تغییر و تحول راهکار بهبود و بالندگی در سازمان‌های دولتی. Tadbir, 27(292), 4–9.
رضایی, ح., مطیعی لنگرودی, س., فرجی سبکبار, ح., و دربان آستانه, ع. (1399). تحلیل اکتشافی نیازهای اقتصادی جوامع روستایی بر اساس نظر مطلعان کلیدی (مطالعه موردی: استان یزد). کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی, 7(2), 73–99.
رضاییان, ع. (1386). مدیریت رفتار سازمانی. چاپ هشتم، تهران، انتشارات سمت.
رضوانی, م. ر., و عزیزی, ف. (1391). بررسی چالش‌های بیمۀ اجتماعی روستائیان و عشایر در کشور. فصلنامه رفاه اجتماعی, 13(48), 271–311.
رکن الدین افتخاری, ع., و حیدری ساربان, و. (1396). توانمندسازی روستایی (اصول بنیادین، رهیافت ها، نظریه ها و تجارب). دانشگاه تربیت مدرس, 4(1), 88–100.
زندیه, شهنام, قزوینی, ص. ز., تبریز, ع., سخدری, و کمال. (1401). توسعة مدل کارآفرینی روستایی در ایران از طریق مطالعة نقش میانجی توانمندسازی روستاییان. روستا و توسعه, 24(4), 141–170.
شاطریان, م., نصرآبادی, ز., و منصوریان, ف. (1396). تحلیل موانع کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان کاشان. فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی, 6(21), 181–196.
شاهمرادی, م., احسانی فر, ت., فرحمند, ک., رستمی, ف., و صحرابی, م. (1397). واکاوی چالش‌های فراروی عملیاتی کردن ایده‌های کسب‌وکار از دیدگاه زنان روستایی (مورد: استان کرمانشاه). پژوهشهای روستائی, 9(4), 552–563.
شریف زاده, ا., خواجه شاهکوهی, ع., عبدالله زاده, غ., و شریفی, م. (1393). آسیب‌شناسی توسعه کسب‌وکارهای خانوادگی روستایی در استان گلستان. پژوهشهای روستائی, 5(1), 1–24.
شریفی, م., و پیش بین, س. (1394). پیشبرد توسعه روستایی از طریق کارآفرینی اجتماعی: آموزه‌های بانک گرامین. کارآفرینی در کشاورزی, 2(3), 77–105.
شمس آرا, پ., و زینتی فخرآباد, ح. (1395). فراتحلیلی بر جایگاه آموزش در توسعه کسب‌و‌کارهای خانگی در جوامع روستایی. دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری.
طوسی, ر., جمشیدی, ع., و تقدیسی, ا. (1394). کارآفرینی روستایی و تعیین عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان مینودشت).
عاشقی, بیگی, شاهسون, و ‌روح‌اله. (1398). شناسایی و طبقه‌بندی شایستگی‌های مدیران تعاونی‌ها. تعاون و کشاورزی, 249(8), 35–55.
عزیزپور, ف., محمودیان, ف., و عزیزی, س. (1398). تحلیل دیدگاه عشایر دربارة کیفیت خدمات صندوق بیمة اجتماعی روستاییان و عشایر نمونة مطالعه: دهستان چغاخور استان چهارمحال و بختیاری. برنامه ریزی فضایی, 10(3), 47–65.
عزیزی, م., و حاتمی, ف. (1394). شناسایی شایستگی های مورد نیاز مشاوران کسب‌و‌کار.
فائز, و. م., نجفی, س., فتح اللهی, ج., و شریف کریمی, م. (1401). انتخاب چارچوب نظری متناسب با شناسایی پیش‌نیازهای توسعه پایدار روستایی. روستا و توسعه پایدار فضا.
فاضل بیگی, م., و یاوری, غ. (1388). تعاون روستایی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی. فصلنامه تعاون و کشاورزی, 20(204–205), 41–62.
فراهانی, ح., و الوندی, م. (1399). تبیین چالش های کارآفرینی کسب وکارهای کوچک روستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان بیجار. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی.
فیروزآبادی, و دباغی. (1394). نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی. توسعه محلی (روستائی-شهری), 7(1), 29–58.
قادرمزی, ح., فایقی, ن., و ریاحی, و. (1399). تبیین عوامل موثر بر اثربخشی عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر (مطالعه موردی: شهرستان سروآباد). مهندسی جغرافیایی سرزمین, 8(4), 295–308.
قدسیان, ح., ملامحمدی, م., و شاه حسینی, ز. (1393). بررسی تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر توانمند‌سازی زنان. مهارت آموزی, 3(11), 19–32.
کرد, ب., شیهکی تاش, م., و خواجه پور, م. (1395). بررسی کارآفرینی اجتماعی در راستای توسعه روستایی و ارائه مدل مفهومی. In دومین کنفرانس بین المللی پارادایم های نوین مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. https://civilica.com/doc/556252
کرمی, و چوپانی. (1397). ادراک مشاوران از مؤلفه‌های مهارتی شایستگی مشاوران: یک مطالعه کیفی. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 7(3), 264–278.
کریمی, س. (1394). کارآفرینی روستایی: چالش‌ها و فرصت‌ها. مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی, 1(3), 101–119.
محمدی الیاسی, ق., شفیعیان, ا., محمود, ا. د., خاندوزی, س., و پاداش, ح. (2021). شاکله دانش در نظریه توانمندسازی کارآفرینانه فقرا: یک تحلیل وسیع علم‏‏‏ سنجی. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی, 14(1), 99–118.
محمدی خیاره, م., و عرفان نیا, ا. (1398). شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های باقران، القورات و شاخن شهرستان بیرجند. روستا و توسعه, 22(4), 91–122. https://doi.org/10.30490/RVT.2020.273240.1032
مرادی،سینا, اربابی،هانی, یاسر, گ. ج., و مجاهددینی،مرجان. (1395). گونه شناسی سیمای شایستگی های مدیران پروژه بر اساس نوع پروژه. چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی علوم و تکنولوژی.
مقیمی, س., وکیلی, ی., و اکبری, م. (1392). نظریه های کارآفرینی. مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
موحدی, بروجنی, س., و جلیله. (1396). بررسی شیوه‌های آموزشی مؤثر در توسعه کارآفرینی زنان روستایی. راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی, 3(6), 24–33.
ندوشن, ع., عباس, صباغچی, مرجان, Access, O., و Commons, C. (1397). ارزیابی نیازهای جوانان و اولویت‌های سیاستی مرتبط با آنان در شهر یزد با به کارگیری الگوی اهمیت-عملکرد. جامعه شناسی کاربردی, 29(2), 39–64.
نظری, ح., جمشیدی, ع., و صیدایی, ص. (1399). واکاوی عوامل بنیادین آموزشی موثر بر توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی شهرستان اردل با استفاده از تحلیل مقایسه ای کیفی مجموعه فازی. Journal Issue Information, 13(3), 51.
نوبخت حقیقی, ش. (1388). بررسی پیامدهای تعیمیم بیمه های اجتماعی به روستاییان و کشاورزان. دام و صنعت, شماره 110.
نوتاش, ه., محمدی الیاسی, ق., و رضایی زاده, م. (n.d.). شناسایی شایستگی های عمومی عاملین توسعه خوشه های کسب‌و‌کار ایران.
نورپور, ع., ساکتی, پ., و طاهرپور کلانتری, ح. ا. (1399). شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کارآفرینی اجتماعی (در سازمان های غیر انتفاعی ایران). Social Research, 12(48), 174–197.
نیرومند,  ‌پوراندخت, مسجدیان‌جزی,  ‌سهراب, و یعقوبی‌فر,  ‌یوسف. (1389). مدل کسب‌و‌کار عامل حیاتی در موفقیت کسب‌و‌کار. کار و جامعه, 123124(19), 47–58.
ورمزیاری, ح., و مرادی, م. (1396). واکاوی موانع توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه. فصلنامه رفاه اجتماعی, 17(66), 291–320.
وکیلی, محمد, دهقانان, حامد, سرشت, ر., و ورنامخواستی, خ. (1400). مدلی برای شایستگی های مشاور استراتژی سازمان. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول), 30(101), 43–67.
ولائی, م., عبدالهی, ع., منافی آذر, ر., و صفری, ن. (1394). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر کارآفرینی (مطالعه موردی: دهستان مرحمت آباد شمالی-شهرستان میاندوآب). فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای, 5(19), 149–162.
یونس, م. (2006). جهانی بدون فقر.