نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت، واحد بند انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران.

2 استادیار مدیریت دولتی، واحد بند انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

چکیده

هدف: موفقیت در بخش گردشگری، نتیجه دیدگاه جدید نوآوری یعنی نوآوری باز می­باشد؛ در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش سطح نوآوری، گشودگی خارجی و مدیریت نوآوری باز در عملکرد نوآورانه کسب‌و‌کارهای‌کوچک   و متوسط حوزه گردشگری استان گیلان پرداخته است.
روش­ شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی می­باشد. جامعه آماری پژوهش، 713 نفر مدیران کسب‌و‌کارهای‌کوچک  حوزه گردشگری در استان گیلان بودند. بر اساس فرمول کوکران، 250 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه­گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع­آوری داده، پرسشنامه­های استاندارد سطح نوآوری، گشودگی خارجی، مدیریت نوآوری باز و عملکرد نوآورانه ایگلسیاز-سانچز و همکاران (2019) استفاده شد. روایی سازه پرسشنامه­ها با استفاده از روایی همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه­ها با آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شد.
 یافته­ ها: گشودگی خارجی و مدیریت نوآوری باز تقریباً به یک اندازه بر عملکرد نوآورانه به صورت مثبت و معناداری تأثیرگذار هستند و سطح نوآوری کمتر از دو متغیر مذکور بر عملکرد نوآورانه به صورت مثبت و معنادار تأثیرگذار می­باشد.
نتیجه­ گیری: عملکرد نوآورانه کسب‌و‌کارهای حوزه گردشگری تحت تأثیر هر سه متغیر سطح نوآوری، گشودگی خارجی و مدیریت نوآوری باز می­باشد؛ در واقع این متغیرها کمک می­کنند تا محصولات و خدمات جدید و باکیفیت معرفی و عرضه.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Innovation, External Openness and Open Innovation Management on the Innovative Performance of Small and Medium Businesses

نویسندگان [English]

  • Zahra Shabanpour 1
  • Karim Kia Kojouri 2

1

2 Assistant Prof., Department of Management, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Anzali, Iran

چکیده [English]

Background & Purpose: Success in the tourism industry is the result of a new vision of innovation, called open innovation. In this regard, the present study investigates the role of innovation level, external openness, and open innovation management in the innovative performance of small and medium-sized tourism businesses in Guilan province.
 
Methodology: This research is an applied and a descriptive-survey study in terms of purpose and method, respectively. The statistical population of the study was 713 managers of small and medium-sized tourism businesses in Guilan province. According to Cochran's formula, 250 of them were selected by purposive non-random sampling. To collect data, questionnaire of Iglesias-Sánchez et al. (2019) were used. The construct validity of the questionnaire was confirmed by convergent and divergent validity and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha, composite reliability, and factor loading. Data analysis was performed using structural equation modeling.
Findings: External openness and open innovation management have almost the same positive and significant effect on innovative performance and the innovation level affects innovation performance less than these two variables.
Conclusion: The innovative performance of tourism businesses is influenced by all three variables of innovation level, external openness and open innovation management; In fact, these variables help to introduce and offer new and high-quality products and services, increase customer satisfaction and loyalty, and finally, increase sales revenue from new products and services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovative Performance
  • Innovation Level
  • External Openness
  • Open Innovation Management
  • Tourism Industry
منابع
احمدی، زهرا؛ شفیعی نیک آبادی، محسن و وکیل الرعایا، یونس. (1397). تأثیر نوآوری باز بر عملکرد نوآورانه شرکت با تأکید بر نقش تعدیل­گری تلاطم بازار (مطالعه موردی: شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی شهر سمنان). فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 16(32)، 73-92.
آقازاده، هاشم؛ حیدری، علی؛ ضرغام بروجنی، حمید و شالبافیان، علی اصغر. (1395). ارائه چارچوبی برای ایجاد ائتلاف در کسب وکارهای گردشگری با رویکرد فراترکیب. فصلنامه علمی  پژوهشی گردشگری و توسعه، 5(3)، 1-25.
بوشهری، علیرضا. (1395). تأثیر گشودگی، ظرفیت تحقیقاتی، همکاری بین کارکردی و نظام انگیزشی بر عملکرد نوآوری بنگاه­های دفاعی. مدیریت توسعه فناوری، 4، 73-39. doi: 10.22104/JTDM.2017.2176.1754
داودی، نازی؛ اکبری، مرتضی و پاداش، حمید. (1395). شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، توسعه کارآفرینی، 9(2)، 238-256. 10.22059/JED.2016.60134 doi:
صادقی مقدم، محمدرضا؛ زمانی، محمود؛ گشتاسبی، محمد و شجاعی، یاسر. (1394). بررسی عملکرد نوآوری محصول جدید در شرکت­های تولیدکننده قطعات خودرو در ایران: یک مطالعه علّی. مدیریت توسعه فناوری، 3(2)، 123-150. 10.22104/JTDM.2015.358 doi:
عیوض­زاده، الهام و شاکری، آرنوش. (1398). بررسی تأثیر نوآوری­های باز بر عملکرد نوآورانه اقتصادی و پایدار در واحدهای تحقیق و توسعه گروه مپنا. فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتی، 17(38)، 12-3.
فرزین، محمدرضا؛ حسن­پور، محمود؛ عرب مازار، علی و محمودزاده، سیدمجتبی. (1398). تحلیلی نهادی بر هزینه مبادله بازار و کسب‌و‌کار ی کوچک و متوسط گردشگری ایران. برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، 29(8)، 40-21. 10.22080/JTPD.2019.16574.3066 doi:
 
Aloini, D., Lazzarotti, V., Manzini, R., & Pellegrini, L. (2015). Technological Strategy, Open Innovation and Performance: Evidences by a Structural-Equation-Model Approach. Measuring Business Excellence, 19, 22-41. https://doi.org/10.1108/MBE-04-2015-0018
Arpaci, I. (2010). E-government and technological innovation in Turkey: Case studies on governmental organizations. Transforming Government: People, process and policy, 4(1), 37-53.  https://doi.org/10.1108/17506161011028795
Carroll, N., & Helfert, M. (2015). Service capabilities within open innovation: revisiting the applicability of capability maturity models. Journal of Enterprise Information Management, 28(2), 275-303. https://doi.org/10.1108/JEIM-10-2013-0078
Carvalho, L. M. C., & Sarkar, S. (2014). Market structures, strategy and innovation in tourism sector. International Journal of Culture. Tourism and Hospitality Research, 8(2), 153-172. https://doi.org/10.1108/IJCTHR-05-2013-0031
Cheng, C. C. J., & Huizingh, E. K. R. E. (2014). When Is Open Innovation Beneficial? The Role of Strategic Orientation. Journal of Product Innovation Management, 31(6), 1235-1253. https://doi.org/10.1111/jpim.12148
Chesbrough, H. (2003). Open innovation—the new imperative for creating and profiting from technology. Harvard Business School Press.
Chesbrough, H. (2012). Open innovation: Where we've been and where we're going. Research-Technology Management, 55(4), 20-27. https://doi.org/10.5437/08956308X5504085
Godin, B., & Lucier, P. (2008). Innovation: A Conceptual History of an Anonymous Concept. Project on the intellectual history of innovation, 1, 1-60.
Gursoy, D., Saayman, M., & Sotiriadis, M. (2015). Collaboration in tourism businesses and destinations. Emerald Group Publishing.
Hameed, W. U., Nisar, Q. A., & Wu, H.-C. (2021). Relationships between external knowledge, internal innovation, firms’ open innovation performance, service innovation and business performance in the Pakistani hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 92, 102745. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102745
Hobday, M. (2005). Firm-level Innovation Models: Perspectives on Research in Developed and Developing Countries. Technology Analysis & Strategic Management, 17(2), 121-146. https://doi.org/10.1080/09537320500088666
Hossain, M., & Anees-ur-Rehman, M. (2016). Open innovation: an analysis of twelve years of research. Strategic Outsourcing An International Journal, 9, 22-37. https://doi.org/10.1108/SO-09-2015-0022
Hung, R. Y. Y., Lien, B. Y.-H., Yang, B., Wu, C.-M., & Kuo, Y.-M. (2011). Impact of TQM and organizational learning on innovation performance in the high-tech industry. International business review, 20(2), 213-225. https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2010.07.001
Iglesias-Sánchez, P. P., Correia, M. B., & Jambrino-Maldonado, C. (2017). Challenges of Open Innovation in the Tourism Sector. Tourism Planning & Development, 16(1), 22-42. https://doi.org/10.1080/21568316.2017.1393773
Iglesias-Sánchez, P. P., Jambrino-Maldonado, C., & de las Heras-Pedrosa, C. (2019). Industrial and tourism perspectives on open innovation. Journal of Organizational Change Management, 32(5), 517-532. https://doi.org/10.1108/JOCM-11-2017-0436
Iglesias-Sánchez, P. P., López-Delgado, P., Correia, M. B., & Jambrino-Maldonado, C. (2020). How do external openness and R&D activity influence open innovation management and the potential contribution of social media in the tourism and hospitality industry? Information Technology & Tourism, 22(2), 297-323. https://doi.org/10.1007/s40558-019-00165-y
ISNA. (1399). Advantages and disadvantages of tourism for handicrafts: Access at: https://www.isna.ir/news . [In Persian]
Kelly, P. (1978). Technological innovation: A critical review of current knowledge. The Johns Hopkins University Press.
Laursen, K., & Salter, A. (2004). Searching high and low: what types of firms use universities as a source of innovation? Research Policy, 33(8), 1201-1215. https://doi.org/10.1016/j.respol.2004.07.004
Narula, R. (2004). R&D collaboration by SMEs: new opportunities and limitations in the face of globalisation. Technovation, 24(2), 153-161. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(02)00045-7
Stanisławski, R., & Lisowsk, R. (2015). The relations between innovation openness (open innovation) and the innovation potential of SMEs. Procedia economics and finance, 23, 1521-1526. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00330-5
Teirlinck, P., & Spithoven, A. (2013). Formal R&D management and strategic decision making in small firms in knowledge-intensive business services. R&D Management, 43(1), 37-51.  https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2012.00701.x
Terwilliger, J. (2015, September 30). The Three Levels of Innovation. Creative Realities. Retrieved from: http://www.creativerealities.com/innovationistblog/bid/49954/The Three-Levels-of-Innovation
Weiermair, K. (2004, June 22). Product improvement or innovation: what is the key to success in tourism. paper presented at the 77th session of the OECD tourism committee, Rome. https://www1.oecd. org/cfe/tourism
Wu, B., Lin, B., & Chen, C. (2013). How Do Internal Openness and External Openness Affect Innovation Capabilities and Firm Performance? Transactions on Engineering Management, 60, 704-716. https://doi.org/10.1109/TEM.2013.2262050
Zeng, S. X., Xie, X. M., & Tam, C. M. (2010). Relationship between cooperation networks and innovation performance of SMEs. Technovation, 30(3), 181-194. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2009.08.003