نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه، گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جامعه‌شناسی، گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد، گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، واکاوی رفتارهای حل مسأله‌اجتماعی در بین رهبران کارآفرین اجتماعی است. شناسایی مسأله‌اجتماعی و حل مسأله‌اجتماعی در بین رهبران از محورهای اصلی کارآفرین اجتماعی تلقی می شود. برای شکل گیری حل مسأله‌اجتماعی از رفتارها در میدان اجتماعی استفاده می‌شود. ضرورت اصلی پژوهش نظری است و پژوهش های قبلی به رفتارهای حل مسأله‌اجتماعی توجه اندکی کرده اند. ضرورت دیگر پژوهش توجه به شناسایی مسأله‌اجتماعی و حل مسأله‌جتماعی در کارآفرینی است. نظریه اصلی مورد استفاده، نظریه شناخت اجتماعی بندورا (1977) است.
روش پژوهش: برحسب ماهیت، اکتشافی، برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات کیفی – روایتی است. تعریف جامعه مورد مطالعه تمام رهبران کارآفرینان اجتماعی هستند که در طول فعالیت خودشان یک مسأله‌اجتماعی را حل کرده باشند. واحد تحلیل فردی محسوب می شود که منظور رهبران اجتماعی هستند و برای حل مسأله‌اجتماعی تلاش دارند و قلمرو زمانی گردآوری داده ها در سال 1399 است. و روش نمونه گیری گلوله برفی است که 10 مصاحبه در میان رهبران کارآفرین اجتماعی انجام شد که از مصاحبه هشتم به اشباع نظری دست یافته شد.
یافته ها: رفتارهای شناسایی مسأله‌اجتماعی توسط کارآفرینان اجتماعی شامل مسوولیت پذیری اجتماعی و خود اجتماعی است و رفتارهای حل مسأله‌اجتماعی شامل انگیزه اجتماعی و اعتقادات و باورها است. هسته رفتار شناسایی مسأله‌توسط کارآفرینان اجتماعی خود اجتماعی است که برحسب آن شناسایی مسأله‌اجتماعی (مسوولیت پذیری اجتماعی) صورت می گیرد و در ادامه منجر به ایجاد رفتارهای حل مسأله‌اجتماعی شامل انگیزه اجتماعی و اعتقادات و باورها در بین رهبران کارآفرین اجتماعی می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Social Problem-solving Behaviors among Social Entrepreneur Leaders

نویسندگان [English]

  • Hossein Moghimi Esfandabadi 1
  • Seyed Reza Moini 2
  • Jahangir Yadollahi Farsi 3

1 PhD Student in Economic Sociology and Development, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of New business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: The primary objective of the current study is to examine how social entrepreneur leaders approach solving social problems. One of the social entrepreneur's basic tenets is identifying and solving social problems. The main necessity is theoretical research and previous researches have paid little attention to social problem solving behaviors. Another necessity of the research is to pay attention to identifying the social problem and solving the social problem in entrepreneurship. Field behaviors shape social problem-solving. Bandura's social cognitive theory (1977) is the leading theory used.
Methods: The method is exploratory, applied in terms of purpose, and gathering data is qualitative-narrative. The studied community comprises all social entrepreneur leaders who have solved a social problem through their activities. The time for data collection is 2019, and the unit of analysis is a person who aspires to be a social leader and solve social problems. By snowball sampling, ten interviews were done, and theoretical saturation was reached after the eighth interview.
Findings: The findings indicate that social entrepreneurs' problem-solving behaviors include views and beliefs, social responsibility, social incentive, and social self. The society, according to which the social problem is diagnosed, and then responsibility and social incentives are developed, is the most critical problem-solving behavior used by social entrepreneurs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social problem
  • Social problem solving
  • Social problem-solving behaviors
  • Social entrepreneur leaders