نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

تقاضاهای بازار به سرعت در حال تغییر است و گسترش فرهنگ کارآفرینی نه تنها باعث افزایش شاخص های رشد اقتصادی و صنعتی شده، بلکه با افزایش اشتغال موثر کمک فراوانی به آسایش و ایمنی جامعه خواهد کرد. کارآفرینی و نوآوری ارتباطی مثبت با یکدیگر دارند و هر دو در کنار هم به رشد و توسعه سازمان ها و به طبع آن، جامعه کمک می کنند. در تحقیقات و عملکرد مدیریت نوآوری، درک قابل توجهی از این جایگاه وجود دارد، اما کمتر با چگونگی تعامل نوآوری و دانش باز (سرریز کننده‌ها) با اکوسیستم‌های کسب‌وکار شناخته شده است. شبکه‌ سازی ها شرکا را قادر می سازد تا دانش خود را به اشتراک بگذارند. در این راستا ما به بررسی نوآوری باز و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی می پردازیم زیرا، این فرصت را به سازمان می دهد تا با ایجاد شبکه وسیع از تکنولوژی و دانش گام های سریعتری برداشته شود و به تبع آن منجر به رشدکسب وکارها می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Innovation in Business Development; Innovation Gap and Exploratory Innovations in Businesses

نویسندگان [English]

 • soroush moaddab 1
 • babak ziya 2

1 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The objective of this paper is to examine the role of open innovation in economic development and its impact on business growth. It aims to explore the relationship between innovation, open knowledge, and business ecosystems, and understand how open innovation contributes to the growth of organizations and society.
Method: The paper utilizes a case study approach, reviewing recent articles that provide insights into open innovation and its implications. The research employs theoretical frameworks and various methodologies to analyze the concept of open innovation and its relevance to economic development. The study also considers the transfer of knowledge and the formation of networks in open innovation processes.
Findings: The findings highlight the positive relationship between entrepreneurship, innovation, and economic development. Open innovation, with its emphasis on knowledge sharing and collaboration, enables organizations to take advantage of a wide network of technology and expertise. This leads to faster progress, growth, and development of businesses within a dynamic market environment.
Conclusion: The paper concludes that open innovation plays a crucial role in fostering economic development. By promoting knowledge transfer and collaboration, open innovation facilitates the growth of organizations and contributes to societal well-being. Understanding the significance of open innovation and its impact on business ecosystems is essential for leveraging innovation for sustainable economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business
 • entrepreneurship
 • open innovation
 • growth and development
 1. منابع

  اکبری، محسن؛ ابراهیم پور ازبری، مصطفی؛ هوشمند چایجانی، میلاد (1394)" بررسی تاثیر گرایش به‌کارآفرینی و دو سوتوانی نوآوری بر عملکرد صادراتی محصولات جدید با تعدیلگری شدت نوآوری محصول در صنعت خودروسازی"،  نشریه علمی‌- پژوهشی مدیریت نوآوری، 4(4)، 81-106

  نصیری اقدم، علی، دهقان طرزجانی، علیرضا، رضایی، علی، و بیک محمدلو، حسن. (1390). تاثیر نوآوری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی). تحقیقات مدیریت آموزشی، 3(9)، 159-182.

  رحیم پور، مهین، یحیی زاده، محمود، آقاجانی، حسنعلی، و آذر، عادل. (1399). مدل منظومه ای ایجاد کسب وکارهای نوپا و نوآور. مطالعات مدیریت راهبردی، 11(43 )، 95-111

  جمشیدی, محمدجواد, آرمند, شیرین, & کریمی, شهلا. (1401). طراحی و تدوین مدل تجاری‌سازی خدمات ارائه شده توسط کسب‌وکارهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک. سیاست نامه علم و فناوری, 12(1), 43-58.

   

  Aagaard  A, Rezac F,( August 2022).” Governing the interplay of inter-organizational relationship mechanisms in open innovation projects across ecosystems “. Industrial Marketing Management, Volume 105, Pages 131-146.

  Kitsios F, Kamariotou M,(2022). Digital innovation and entrepreneurship transformation through open data hackathons: Design strategies for successful start-up settings. International Journal of Information Management, Available online 17 January 2022, 10247.

  Gupta V, Rubalcaba L,(2022). “University libraries as open innovation partners: Harnessing hidden potential to foster global entrepreneurship”, The Journal of Academic Librarianship,Volume 48, Issue 2, 102432.

  Rautera ,R.,∗, Globocnikb D., .Vorbachc  E, P. Rupert J. Baumgartnerd(2018),” Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance”. Journal of Innovation& Knowledge,pp 226–233.

  Rautera R,∗, Globocnikb D, .Vorbachc  E P. Rupert J. Baumgartnerd(2018),” Open innovation and its effects on economic and sustainability innovation performance”. Journal of Innovation& Knowledge,pp 226–233.

   Ramdani, B.  Binsaif,A.  Boukrami,E.(2019). "Business model innovation",New England Journal of Entrepreneurship . pp 89-104.

  Xuemei Xie a, Hongwei Wang,(2021),."How to bridge the gap between innovation niches and exploratory and exploitative innovations in open innovation ecosystems",.Journal of Business Research 124,.PP 299–311.

  Tomasz Kijek∗, Arkadiusz Kijek.(2019).” Is innovation the key to solving the productivity paradox?”. Journal of Innovation & Knowledge 4 , PP 219–225.

  Wagner, M.,Schaltegger, S., Hansen, E.G. et al. (2021) University-linked programmes for sustainable entrepreneurship and regional development: how and with what impact?. Small Bus Econ 56, 1141–1158.

  Dodgson, M., Gann, D., & Phillips, N. (2014). The oxford handbook of innovationmanagement. Oxford: Oxford University Press.

  Baregheh, A., Rowley, J., & Sambrook, S. (2009). Towards a multidisciplinarydefinition of innovation. Management Decision, 47(8), 1313–1339

  Chesbrough, H. (2003). Open innovation. The new imperative for creating andprofiting from technology. Boston: Harvard Business School Press.

  Gassmann, O., Enkel, E., & Chesbrough, H. (2010). The future of open innovation.R&D Management, 40(3), 213–222

  Ghauri, Pervez & Strange, Roger & Cooke, Fang. (2021). International Business Review xxx (xxxx) xxx. INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW. 30. 10.1016/j.ibusrev.2021.101794.

  Griffin, A., & Page, A. L. (1993). An interim report on measuring productdevelopment success and failure. Journal of Product Innovation Management,10(4), 291–308.

  Adams, R., Bessant, J., & Phelps, R. (2006). Innovation management measurement:A review. International Journal of Management Reviews, 8(1), 21–47.

  Manion, M. T., & Cherion, J. (2009). Impact of strategic type on success measuresfor product development projects. Journal of Product Innovation Management, 26, 71–85

   AlvesScaliza  J A & ET, (February 2022). “Relationships among organizational culture, open innovation, innovative ecosystems, and performance of firms: Evidence from an emerging economy context”. Journal of Business Research. Volume 140, Pages 264-279

  Öberga, C b,∗,. Alexanderc A T (2019). The openness of open innovation in ecosystems – Integrating innovation and management literature on knowledge linkages”. Journal of Innovation & Knowledge 4, PP 211–218.

  Christensen I ∗, Karlsson C.(2019). “Open innovation and the effects of Crowd sourcing in a pharmaecosystem”. Journal of Innovation & Knowledge 4, PP 240–247

  Martíneza J M G , -Pardob M de C, Rodríguezc F P, Martínd J M M (2019).” Innovation and multi-level knowledge transfer using a multi-criteria decision making method for the planning of protected areas”. Journal of Innovation & Knowledge 4. Pp 256–261.

  “The World’s Most Innovative Companies”, retrieved from http://www. Businessweek. com/print/magazine/content/06_17/b3981401.htm?chan=gl3. Chesbrough, H., “Open Innovation: Researching a New Paradigm”, 2006

  . Lindegaard, S., “Making Open Innovation Work”, 2011

  Friis, O., Holmgren, J., & Eskildsen, J. K. (2016). A strategy model–better performance through improved strategy work. Journal of Modelling in Management, 11(3), 742-762.

  1. Gutmann and C. Lang,(2022) "Unlocking the magic of corporate-startup collaboration: How to make it work," in IEEE Engineering Management Review, doi: 10.1109/EMR.2022.3158490
  2. Öberg, A.T. Alexander (2019). Journal of Innovation & Knowledge 4 211–218

  Reem Al Sharif , Pokharel , Mohamed Arselene Ayari , Marwa Essam , and Salwa Aqeel (2022), Enabling Open Innovation in Digital Startups through the Incubation Program—A Case of Qatar in Sustainability, vol. 14, issue 11, 1-17

  1. Peng, G. Zhang, Z. Fu, and Y. Tan, “An empirical investigation on organizational innovation and individual creativity,” Information Systems and E-Business Management, vol. 12, no. 3, pp. 465–489, 2014.
  2. Lam,(2010) “Innovative organizations: structure, learning and adaptation,” Innovation Perspectives for the 21st Century, Madrid: BBVA, Bilbao, Spain.
  3. Feizollahi, A. Shirmohammadi, and B. Latifian, (2013) “The investigation of relationship between organization strategy, total quality management (TQM) and organization performance. Adv,” Environmental Biology, vol. 7, no. 8, pp. 1879–1885.

  Wagner, M., Schaltegger, S., Hansen, E.G. et al. (2021) University-linked programmes for sustainable entrepreneurship and regional development: how and with what impact?. Small Bus Econ 56, 1141–1158.

  Dan, M. C., & Goia, S. I. (2018, May). Entrepreneurship and regional development. A bibliometric analysis. In Proceedings of the International Conference on Business Excellence (Vol. 12, No. 1, pp. 276-287).

  Hall, J., & Vredenburg, H. (2003). The challenges of innovating for sustainabledevelopment. MIT Sloan management review. Fall, 2003, 61–68.

  Kemp, R., & Pearson, P. (2007). Final report MEI project about measuringeco-innovation. Deliverable15.Retrievedfromhttp://www.oecd.org/env/consumption-innovation/43960830.pdfKetata,

  Ketata, I., Sofka, W., & Grimpe, C. (2015). The role of internal capabilities and firms’environment for sustainable innovation: Evidence for Germany. R&DManagement, 45(1), 1-16

  Schöggl, J.-P., Baumgartner, R. J., & Hofer, D. (2014). A checklist for sustainableproduct development: Improving sustainability performance in early phase's ofproduct design. In I. Horváth, & Z. Rusák (Eds.), Proceedings of the tenthinternational symposium on tools and methods of competitive engineering, Budapest, Hungary (pp. 563–576).

  Áron Török∗, József Tóth, Jeremiás Máté Balogh. (2019),” Push or Pull? The nature of innovation process in the Hungarian food SMEs”. Journal of Innovation & Knowledge 4, PP234–239.

  Ferreira J J, ∗, Teixeira A A.C. (2019).” Open innovation and knowledge for fostering business ecosystems”. Journal of Innovation & Knowledge 4, PP 253–255

  Mário A.P.M. Da Silva, (2019). “Open innovation and IPRs: Mutually incompatible or complementary institutions?” Journal of Innovation & Knowledge 4, PP 248–252.