نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: امروزه صنعت گردشگری یکی از مهم ترین قطب های اقتصادی کشورهاست. توجه به این حوزه باعث افزایش درآمد، ایجاد شغل و ورود ارز به کشور می شود. یکی از مسائل مهم در این حوزه شناسایی نوآوری های خاص این صنعت است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی انواع نوآوری های حوزه گردشگری در شهرک توریستی نمک آبرود در توابع استان مازندران براساس خدمات ارائه شده توسط کسب وکارهای این شهرک می باشد.
روش: روش پژوهش حاضر کیفی است که طی مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار یافته با 13 نفر از کارآفرینان این شهرک  که به روش گلوله برفی انتخاب شدند و مشاهده به دست آمد. گزاره های پژوهش با استفاده از کدگذاری نظریه برخاسته از داده  کدگذاری و تجزیه و تحلیل گردید. نتایج پژوهش نمایانگر سه نوع نوآوری در صنعت گردشگری است: نوآوری تکاملی، حاشیه ای و بومی. نتایج این پژوهش کمک به ادبیات نظری در حوزه گردشگری می کند.
یافته ها: شناسایی سه نوع نواوری در حوزه گردشگری شامل نوآوری تکاملی، نوآوری حاشیه‌ای و نوآوری بومی.
نتیجه گیری: به‌طور کلی نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که نظیر تحقیقات گذشته که اشاره می کند اکثر فعالیت های نوآورانه در حوزه گردشگری از نوع تدریجی (Burger, 2002:322) است سه نوع نوآوری به دست آمده تدریجی هستند و ماهیت انقلابی ندارند. لذا سایر کسب وکارها در صنعت گردشگری می توانند از این سه نوع نوآوری به فراخور نیاز برای دست یابی به ایده های جدید و ارائه خدمات با کیفیت مطلوب تر به مشتری استفاده نمایند. همچنین نتایج این پژوهش با تقسیم بندی نوآوری تدریجی در حوزه گردشگری به سه دسته ادبیات پژوهش درا ین زمینه را بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying types of innovation in the field of tourism (case study of Namak Abroud industrial town)

نویسندگان [English]

 • Tayebeh Nikraftar 1
 • Samannaz Golchubian 2

1 Associate. Prof, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran.

2 MSc, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The objective of this study is to identify various types of innovation in the tourism industry in the tourist town of Namak Abrud, located in the Mazandaran province, based on the services provided by businesses in this town.
Method: The research method employed in this study is qualitative, utilizing in-depth and semi-structured interviews with 13 entrepreneurs selected through snowball sampling, along with observation. The research propositions were analyzed through theoretical coding of the data.
Findings: The results of the study revealed three types of innovation in the tourism industry: evolutionary innovation, incremental innovation, and indigenous innovation. These findings contribute to the theoretical literature in the field of tourism.
Conclusion: In summary, the findings of this study indicate that, similar to previous research suggesting that most innovative activities in the tourism industry are gradual in nature (Burger, 2002:322), the three types of innovation identified in this study are also gradual and do not have a revolutionary nature. Therefore, other businesses in the tourism industry can utilize these three types of innovation according to their needs to generate new ideas and provide higher-quality services to customers. Additionally, the results of this study have improved the categorization of gradual innovation in the field of tourism, enhancing the existing research literature in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism
 • Namak Abroud tourist town
 • innovation
 1. منابع

  پاپلی یزدی. محمدحسین و سقایی، مهدی. (1390). گردشگری: ماهیت و مفاهیم. انتشارات سمت. تهران: چاپ ششم.

  داودی، نازی، اکبری، مرتضی، پاداش، حمید. (1395). شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت نوآوری باز در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه کارآفرینی، 9(1):239-256.

  عبدالملکی، علی (1387). بررسی عوامل و جاذبه های گردشگری شهر همدان و نقش آن در تحولات این شهر، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما اصغر نظریان، دانشگاه تربیت معلم، تهران

  نیری، سعید، حجازی، سیدرضا، سخدری، کمال. (1400). باز بودن در نوآوری فرایند: مرور سیستماتیک ادبیات و ارائه مسیرهای پژوهشی آتی، توسعه کارآفرینی، 14(1)، 139-158.

  Breier, M ; Kallmünzer, A ; Clauß, T ; Gast, J ; Kraus, S ; Tiberius, V. (2021). The role of business model innovation in the hospitality industry during the COVID-19 crisis. International journal of hospitality management, 92: 1-10.

  Burger, J. (2002). Tourism and ecosystem. In: Douglas, 1st edn. Causes and consequences of global climate change. Encyclopedia of global environmental change, 3. Wiley, Chichester.

  Christa , U.R, & Kristinae, V. (2021). The effect of product innovation on business performance during COVID 19 pandemic. Uncertain Supply Chain Management. 9: 151-158.

  Dess,g g., & Lumpink, G.T.(2005). The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. Academy of management executive, 19(1):147-156.

  Drazin, R., & C.B. Schoonhoven. (1996). Community, Population, and Organization Effects on Innovation: A Multilevel Perspective. Academy of Management Journal, 39 : 1065-1083.

  Fagerberg, J., & Verspagen, B. (2002). Technology-gaps, innovation-diffusion and transformation: an evolutionary interpretation. Research policy, 31(8-9), 1291-1304.

  Glaser, B.G. & Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine Pub. Co.

  Gundy, g. lusoy,g. Kilic, k,& Alpkan,l. )2011(. Effects of Innovation Types on Firm Performance. International Journal of Production Economics, 133: 662-676

   Kallmuenzer, A. (2018). Exploring Drivers of Innovation in Hospitality Family Firms. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 30(3):1978-1995

  Lee-Ross, D. & Lashley, C. (2009). Entrepreneurship and Small Business Management in Hospitality Industry. Butterworth-Heli

  Mill, R. C., & Morrison, A. M. (1985). The tourism system: An introductory. Engelwood Cliffs, N.J.: Prentice Hall. nemann.

  Poon, A. (1993). Tourism, Technology, and Competitive Strategies. Cab Intern. Wallingford.

  Rogers, E.M. (1965) Diffusion of Innovations. NY: Free Press.

  Rowley, J., Baregheh, A., & Sambrook, S. (2011). Towards an Innovation-Type Mapping Tool. Management Decision, 49, 73-86. https://doi.org/10.1108/00251741111094446Strauss,

  1. and Corbin, L (1990). Basics of Grounded Theory Methods. Beverly Hills, CA.: Sage.

  Thomond, P., & Lettice, F. (2002). Understanding and Enabling Disruptive Innovation.British Academy of Management Annual Conference, London.

   Verreynne, M.L.,  Williams, A., Gronum, B., & Betts, C. (2019) . Innovation diversity and uncertainty in small and medium sized tourism firms. Tourism Management, 72: 257-26. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2018.11.019     

  Weiermair, K. (1998). Threats and Opportunities of Information Technologies: The Case of Smalland Medium-sized Tourism Enterprises. Ministry of Culture & Tourism Korea (ed.), A New Era in Information Technology; Its Implications for Tourism Policies, OECD-Korea Conference: 35-52.