نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

هدف: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کارآفرینان موفق تصمیم‌گیری در شرایطی است که می‌تواند خطرات و ریسک‌های زیادی را برایشان به همراه داشته باشد. کارآفرینان همواره باید در شرایط عدم اطمینان و ابهامات موجود در فضای استارتاپی، تصمیماتی سخت گرفته و بر پایه‌ی آن تصمیم‌ها به سمت اهداف خود حرکت کنند. این تصمیماتِ همراه با ریسک، چه مالی، چه اجتماعی و یا امثال این‌ موارد، به نوبه خود می‌تواند موفقیت یا شکست فرد کارآفرین را رقم بزند. در این پژوهش به بررسی تأثیر دو مؤلفه‌ی سن و حافظه کاری بر میزان انگیزه و ریسک‌پذیری کارآفرینان بالقوه می‌پردازیم.

روش: نمونه مورد مطالعه این پژوهش، تعداد 142 کارآفرین بالقوه بوده که قصد راه‌اندازی کسب‌و‌کاری را در آینده دارند. برای جمع‌آوری اطلاعات مربوط به انگیزه افراد از پرسشنامه استاندارد و برای سنجش عملکرد حافظه کاری و ریسک‌پذیری آنان، از آزمون‌های شناختی رایانه‌ای نرم‌افزار کنتب استفاده کردیم.

یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان دادند که بین انگیزه و عملکرد ریسک‌پذیری کارآفرینان بالقوه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با بالا رفتن سن افراد و همینطور، تغییر سطح انگیزه کارآفرینان بالقوه می‌توان بر عملکرد حافظه کاری آنان تأثیر گذاشت.

نتیجه‌گیری: با کمک یافته‌های این پژوهش می‌توان به کارآفرینان کمک کرد تا تصمیمات دارای ریسک خود را با کیفیت بیشتری بگیرند و در نتیجه راه هموارتری را برای رسیدن به اهداف کارآفرینانه خود طی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the role of age and working memory on the relationship between motivation and risk-taking of potential entrepreneurs

نویسندگان [English]

  • Pedram Adibfar 1
  • Ehsan Chitsaz 2
  • Mohammad Etemadi 3

1 Organizational Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Faculty of Entrepreneurship,, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: One of the most important components of successful entrepreneurs is decision-making in situations that can bring many dangers and risks to them. Entrepreneurs should always make tough decisions in the conditions of uncertainty and ambiguities in the startup environment and move toward their goals based on those decisions. These decisions accompanied by risk, whether financial, social or similar, can in turn determine the success or failure of the entrepreneur. In this research, we investigate the effect of the two components of age and working memory on the level of motivation and risk-taking of potential entrepreneurs.

Method: The sample studied in this research is 142 potential entrepreneurs who intend to start a business in the future. To collect information related to people's motivation from a standard questionnaire, and to measure their working memory performance and risk-taking, we used computerized cognitive tests of CANTAB software.

Findings: The findings of this research showed that there is a significant relationship between motivation and risk-taking performance of potential entrepreneurs. Also, with the increase of people's age and the change of motivation level of potential entrepreneurs, their working memory performance can be affected.

Conclusion: With the help of the findings of this research, entrepreneurs can be helped to make their risky decisions with higher quality and thus take a smoother path to achieve their entrepreneurial goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Age
  • Motivation
  • Potential entrepreneur
  • Risk taking
  • working memory