نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی و فناوری ،پردیس شهید رجایی،دانشگاه فرهنگیان،قزوین،ایران.

2 گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،تهران، ایران.

چکیده

هدف: خودکارآمدی قضاوتی شخصی است که از چگونگی انجام کارها و مسئولیت ها در فرد حاصل می‌شود و بر همه زمینه‌های تلاش انسان اثر می‌گذارد و از طریق باورهای فرد در مورد قدرت خود؛ بر قدرت انتخاب، اثرگذاری و تاب آوری در مواجهه با چالش ها و تصمیم‌ها موثر است. مربیان کسب و‌کار افرادی هستند که در طول زندگی شغلی خود، تاثیر شگرف بر زندگی حرفه‌ای افراد جامعه دارند، بر این اساس خودکارآمدی این قشر می‌تواند زندگی شغلی تعداد قابل توجهی از افراد جامعه را تغییر دهد.
روش: در این پژوهش ابعاد خودکارآمدی مربیان کسب‌و‌کار با روش  پژوهش کیفی از نوع پدیدار شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است و جهت انجام تحقیق از مشارکت10  با ابزار   نیمه ساختاریافته استفاده شده است .جهت تحلیل داده‌  ابتدا تم ها مشخص شدند و در خوشه های اولیه قرار گرفتند، خوشه‌های اولیه مورد بررسی بیشتر قرار گرفته و مواردی از آن با یکدیگر ادغام شدند، تعدادی از تم‌ها از یک خوشه به خوشه دیگر انتقال یافتند، تعدادی از تم‌ها نیز که با یکدیگر مترادف بودند، حذف شدند. برای تم‌های نزدیک به هم زیرخوشه‌هایی تشکیل شد و تم‌ها و خوشه های نهایی تشکیل شد. جهت اعتباربخشی به نتایج تحقیق  برای روایی پژوهش از روش «بازبینی توسط همکار» و برای پایایی پژوهش از روش«توافق بین دوکدگذار» استفاده شده است و اصلاحات نهایی و تجزیه و تحلیل روی تم انجام شد.
یافته­ها: بر اساس نتایج تحقیق مشخص شد؛ ابعاد خود کارآمدی مربیان کسب و‌کار با در نظر گرفتن تغییرات آینده بازار کار؛ مشتمل بر «تفکر، پژوهش و دانش محوری؛ تفکر نوآورانه،کارآفرینی، فناوری؛ مربیگری مغز؛ تفکر سیستمی؛ سواد سیاسی و تفکر انتقادی؛ سواد دیجیتالی و سواد رسانه؛ سواد آمایشی؛ سواد زیست محیطی و مسولیت اجتماعی؛ نظم و مدیریت زمان ؛ شناخت ویژگی های شخصیتی،جنسیتی و زبان بدن» می باشد.
نتیجه­گیری: این پژوهش بینش‌های ارزشمندی جهت توانمند سازی و مهارت افزایی مربیان کسب‌و‌کار ایجاد می‌نماید.
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the self-efficacy model of Business coaches the future of the labor market (a phenomenological study)

نویسندگان [English]

  • marzieh bakhtiari 1
  • Gholamhossein Hosseininia 2

1 Department of Entrepreneurship and technology of Farhangian University, Shahid Rajaei Campus, Qazvin, Iran.

2 Department of Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Self-efficacy is a personal judgment that results from how a person performs tasks and responsibilities and affects all areas of human effort and through the person's beliefs about their own power; It is effective on the power of choice, influence and resilience in facing challenges and decisions. Business coaches are people who have a tremendous impact on the skills training and professional life of people in the society. The stratum can change the professional life of a significant number of people in the society.
Method: For this purpose, in this research, the self-efficacy dimensions of technical and professional educators have been studied with the qualitative research method of phenomenology, and in order to conduct the research, 14 organizational experts participated with the interview tool. For data analysis, first the themes were identified and placed in the primary clusters, the primary clusters were further investigated and some of them were merged with each other, a number of themes were transferred from one cluster to another. Found, a number of themes that were synonymous with each other were removed, sub-clusters were formed for themes that are close to each other, and the final themes and clusters were revised by experts (organizational-university) to validate the research results. We're reviewed and the final modifications of the analysis were made on the theme.
Results: Based on the results of the research, it was determined; Self-efficacy dimensions of technical and professional trainers, taking into account the dynamic changes in the future of the labor market; including "thinking, research and knowledge-oriented; innovative thinking, entrepreneurship, technology; brain coaching; Systematic thinking; political literacy and critical thinking; digital literacy and media literacy; experimental literacy; environmental literacy and social responsibility; order and time management; Recognizing personality traits, gender and body language. It is hoped that this research can create valuable insights for empowering and improving the skills of trainers of the country's technical and professional organization. For this purpose, strategic suggestions have also been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business coaches
  • future of the labor market
  • phenomenology
  • Self-efficacy