نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و کارآفرینی دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت و کارآفرینی،دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: مربیگری کسب‌وکار فرآیندی توسعه­دهنده است که در آن یک مربی با صاحبان کسب وکار برای بهبود در عملکرد بهتر و موفقیت در کسب و کارشان همکاری می‌کند که بیشتر بر نیازها و اهداف کسب وکار تمرکز می‌کند تا رویکردها و استراتژی‌های مناسبی را برای دستیابی به اهدافشان تعیین کنند، در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه­های اثرگذار و میزان اثر آن­ها در پیشبرد توسعه مربیگری کسب وکارها انجام شد.
روش: پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توسعه­ای- کاربردی قرار دارد که با رویکرد کیفی-کمی انجام شد. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل 20 مربی کسب وکار عضو سایت چپتر (نماینده فدراسیون کوچینگ در ایران) بود که دارای مدرک بین­المللی مربیگری بودند و در بخش کمی شامل فعالان عرصه مربیگری بود که طبق آمار وزارت صمت به ارائه خدمات مربیگری می­پردازند ( 394 نفر) که نمونه­ای به حجم200 نفر از آنان به‌صورت هدفمند در دسترس در نظر گرفته شد.
یافته­ها: نتایج پژوهش شامل شناسایی 35 کدباز از مصاحبه­ها در بخش کیفی بود که در قالب پرسشنامه بین جامعه کمی توزیع گردید و نتایج حاکی از آن است که متغیرهای ارزش آفرینی، ارتقا فرهنگ مربیگری، تبلیغات هدفمند به همراه ارتقا سطح مهارت­های عمومی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر توسعه مربیگری می­باشند و متغیرهای تقویت منافع متقابل مربی و مراجع، تعامل و یکدستی علم و تجربه در بازار مربیگری، ذهنیت سازی مثبت به همراه تعهد به یادگیری بر توسعه مربیگری اثر غیرمستقیم دارند.
نتیجه­ گیری: با توجه به اینکه متغیرهای ارزش­آفرینی (23/0= Beta) و تعامل و یکدستی علم و تجربه (20/0= Beta) به ترتیب بیشترین میزان اثر را داشتند. می­توان گفت که ارزش­های مربیگری در حقیقت فعالیت­‌های خلاقانه­‌ای است که در زمینه کشف توانایی، انگیزش و توسعه انجام می‌­دهند و امروزه عدم توجه به نقش ترکیبی علم و تجربه در بالندگی و ارتقاء مهارت­ها و پویایی و چابکی به‌نحو قابل توجهی کسب وکارها را دچار فرسودگی می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective components in promoting the development of business coaching

نویسندگان [English]

  • hadis pourjamshidi 1
  • bijan rezaee 2
  • nader naderi 3

1 PhD Candidate, Department of Management, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.

3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

Objective:  "The high speed of changes and fluctuations in the business environment poses significant challenges for individuals and organizations. Complexity in organizations and environmental fluctuations has been rapidly increasing due to factors such as heightened competition, globalization, technological advancements, and human resource issues. Addressing these challenges requires harnessing the power of the mind and empowering individuals. Rastacoaching, a form of business facilitation, promotes creative thinking and business development by connecting less experienced individuals with more experienced mentors who guide them through a formal or informal coaching process. A development-applied research study on Rastacoaching has been conducted in Iran to explore effective strategies for managing complexity and rapid changes in the business environment."
Method: The statistical population of the research in the qualitative part includes 20 business coaches (with international coaching certification from the Federation (ICF)), and in the quantitative part it includes business coaching activists who are both informally/independently and officially in statistics Published by the Ministry of Industry, Mines and Trade, there were 307 official business coaches and 87 informal coaches who provide coaching services in scientific and research cities, and a sample of  200 people was randomly selected.
Results: The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in the quantitative part, which was compiled using the literature and research background and findings from the interview, and its validity and reliability were checked using experts' opinions and was approved. The results of the research included the identification of 35 codes, which were distributed quantitatively among the community in the form of a questionnaire, and the results indicate that the variables of value creation, promotion of coaching culture, targeted advertising along with the improvement of the level of general skills have significant direct and indirect effects on development. are coaching and the variables of strengthening the mutual benefits of coach and coach, interaction and uniformity of science and experience in the coaching market, positive mindset along with commitment to learning have an indirect effect on the development of coaching.
Conclusion:  Considering that scientific coaching is emerging and has attracted a lot of attention during the past decades, and its purpose is to increase the professional and personal capacities of people. As one of the most applied sciences, it can play a role and the need to investigate it is inevitable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coaching
  • business coaching
  • value creation
       Antcliff, V. Lupton, B. Atkinson, C. (2020). "Why do small businesses seek support for coaching".  Industrial and Commercial Training. 44 (3), pp. -167-159.
       Audet, J. Couteret, P.(2012). Coaching the entrepreneur: features and success factors. Journal of Small Business and Enterprise Development. 19 (3): 531-515.
   Azizi, M. Hossein-Lo, H; Vakili, Y. (1400). Identifying dimensions and behavioral components of entrepreneurship coaches. Quarterly Journal of Education and Development of Human Resources, 8(28).96-62. (in Persian)
       BenSalem, A. Lakhal, L. (2018). "Entrepreneurial coaching: how to be modeled and measured?" Journal of Management Development. 37(1), 88-100.
Bernadette M. Crompton, K. Smyrnios. Roi, B.(2012) Measuring the influence of business coaching on fast – growth firms. Small Enterprise Research. 11(2), 143–117.
Brand, C. (2017). Coaches Working with Global Leaders to Support Change Management: A Case Study. Capella University. Journal of Entrepreneurship and Small Business Management.10 (1), 12-1.
 Carter, A. Anna Blackman, B. Matthew W. Rachel, H. (2017). Perspectives on effective coaching by those who have been coached. International Journal of Training and Development. 21(2): 91-73.
Cox, E. Bachkirova, T. Clutterbuck, D. (2014). Theoretical traditions and coaching genres: Mapping the territory. Advances in developing human resources, 16(2), 160- 139.
Dolores, María. Vidal-Salazar Vera Ferrón-Vílchez Eulogio Cordón-Pozo, (2012),"Coaching: an effective practice for business competitiveness", Competitiveness Review: An International Business Journal. 22(5).433- 423 – 433.
Ghaffari, F; Ahmadi, K; Salavati, A. (1400). Designing a model for the conceptual development of employee performance coaching in Iran's government organizations. Naja Human Resources Quarterly. 15(65)71-60. (in Persian)
Gray, D. Saunders, M. Curnow, B., Farrant, C. (2015) Coaching: An emerging profession — or just a spanner in the HRD toolbox. UFHRD 2015 Conference Proceedings. Conference Proceedings2015.
  Hossein-Lo, T; Azizi, M. (2019). "Achievements of entrepreneurial coaching in small and medium businesses". Entrepreneurship Development, 13(3) 359,-341. (in Persian)
Hunt, C. Fielden, S. Woolnough. H. (2019).The potential of online coaching to develop female entrepre neurial self-efficacy. Gender in Management: An International Journal. 34 (8).701- 685.
International Coach Federation (2018). available at: https :// coachfederation .org/core-competencies (accessed 5 May 2019).
 Koopman, R. G. (2013). Coaching and mentoring entrepreneurs; more definitions won’t work. Research in Entrepreneurship and Small Business. 22 Nov 2013.
Maniatis, P. (2015). Investigating factors influencing consumer decision-making while choosing green products. Journal of Cleaner Production . 11(7) ,14-1.
Martinhoa, G. Pires, A. Portela, G. Miguel, F. (2015). Factors  affecting  consumers’  choices concerning  sustainable packaging  during  product  purchase  and  recycling. Resources,  Conservation  and  Recycling .103  (8)  68–56.
McCarthy, G. Milner,J. (2019). Ability, motivation and opportunity: managerial coaching in practice. Asia Pacific Journal of Human Resources . 58(2) .1744-1739.
Moore, L. Koning, J. (2016). Intersubjective identity work and sensemaking of adult learners on a postgraduate coaching course: Finding a balance in a world of dynamic complexity. Management Learning. 47(1): 28-44.
Motta, V. Sharma .T.(2019).  A. Lending technologies and access to finance for SMEs in the hospitality industry. Management Learning. 47(1). 44-28.
Nicholas D. Myers a, M. Beauchamp,B. Chase, c. (2013).Coaching competency and satisfaction with the coach:A multi-level structural equation model, Journal of Sports Sciences. 18(7). 835–839.
 Obi, J. Ibidunni, A. Tolulope, A. Olokundun, M. Amaihian, A.  Borishade, T. Fred, P .(2014). Contribution of small and medium enterprises to economic development: Evidence from a transiting economy. Data Brief 2018, 18, 835–839.
          Van Dooren, W., Askim, J. Van de Walle, S. (2019). “Thirty years of performance research at the European group of public administration”, Public Administration in Europe, Palgrave Macmillan, Cham13 (3). 121-113.
         WO ´zniak, M. Duda, J. G ˛asior, A. Bernat, T. (2019). Relations of GDP growth and development of SMEs in Poland. In Proceedings of the 23rd International Conference on Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems, Budapest, Hungary, 4–6.
Wu, W. (2010). Beyond business failure prediction. Expert Systems with Applications, 37(3), 2376–2371.