نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کارآفرینی ، گرایش کسب و کارجدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه ، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تاثیر بازاریابی در رسانه­های اجتماعی بر قصد خرید کاربران با نقش میانجیگری حمایت از مشتری و درگیرسازی مشتری بوده است.
روش: تحقیق حاضر کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و با رویکرد کمی‌صورت پذیرفته. جامعه آماری پژوهش حاضر دنبال‌کنندگان صفحات شرکت‌های تبلیغاتی منتخب در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام) هستند، که 54 نفر از آنها به‌عنوان نمونه جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق انتخاب شده‌اند. جامعه آماری این مقاله شامل دنبال‌کنندگان صفحات شرکت‌‌های تبلیغاتی منتخب در شبکه‌‌های اجتماعی (اینستاگرام) می‌باشند. بطوریکه اعضای نمونه بر اساس مشاهده تبلیغات ارائه شده در صفحه شرکت، اقدام به ارزیابی تبلیغات مذکور و ارائه نظرات خود در خصوص میزان درگیرسازی با تبلیغ، حمایت از برند تبلیغ شده و قصد خرید محصول از برند تبلیغ شده می‌نمایند. با توجه به اهمیت مقوله تبلیغات و تعامل با مشتریان در فضای آنلاین موجب گردید تا این تحقیق به تببین پیامدهای ناشی از تبلیغات در فضای دیجیتال با تمرکز بر درگیرسازی مشتری با برند، حمایت مشتری از برند و قصد خرید بپردازد.
نتیجه‌گیری: با ظهور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، روش‌های سنتی کسب و کار جوابگوی نیازهای مدرن نیستند و نیاز به روش‌های جدید داریم. رسانه‌های اجتماعی به عنوان ابزاری کلیدی برای تعامل سازمان‌ها با مشتریان و اجرای استراتژی‌های بازاریابی مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده گسترده از رسانه‌های اجتماعی و محتواهای منتشر شده در آنها، نشان می‌دهد که کاربران در هر زمان و مکانی می‌توانند از این رسانه‌ها استفاده کنند. تبلیغات آنلاین یا تبلیغات دیجیتال به عنوان یکی از کارکردهای اصلی رسانه‌های اجتماعی شناخته شده است و تأثیر قابل توجهی بر رفتار مصرفی و خرید مشتریان دارد. توجه به تبلیغات و تعامل با مشتریان در فضای آنلاین باعث شده است که این تحقیق بر اثرات تبلیغات دیجیتال بر درگیرسازی مشتریان با برند، حمایت مشتریان از برند و قصد خرید تمرکز کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Digital Advertising in Social Networks on the Purchase Intention of Users

نویسندگان [English]

  • AmirAli Sheikhvand 1
  • Ali Davari 2

1 MSc Student Business Creation, Faculty of Entrepreneurship, Tehran University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Business Creation, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, , Iran.

چکیده [English]

Objective: The main purpose of this article was to investigate the impact of social media marketing on the purchase intention of users with the mediating role of customer support and customer engagement.
Methods: The current research is a descriptive-correlation-type applied research and it was carried out with a quantitative approach. The statistical population of this research is the followers of selected advertising companies' pages on social networks (Instagram), of which 54 people have been selected as a sample to answer the research questions. Due to the importance of advertising and interaction with customers in the online space, this research aims to explain the consequences of advertising in the digital space, focusing on customer involvement with the brand, customer support for the brand, and purchase intention.The statistical population of this article includes the followers of selected advertising companies' pages on social networks (Instagram). So that the sample members, based on viewing the advertisements presented on the company's page, evaluate the said advertisements and provide their opinions regarding the level of engagement with the advertisement, support of the advertised brand, and the intention to purchase the product from the advertised brand.
Findings: With the emergence and rapid growth of the Internet and related phenomena such as social networks, traditional business models are no longer sufficient to meet modern needs, and new approaches need to be employed. As mentioned, with the development of the digital space and the increasing use of smartphones by a wide range of people, social media has become a key tool for organizations to interact with customers and implement marketing objectives. The penetration of social media into everyday life is such that different segments of society spend a significant amount of time examining the content published on these platforms. The widespread use of digital space is facilitated by easy access to the Internet through personal computers and mobile phones, allowing users to access these media at their desired time and location. In line with the rapid growth of social media and the inclination of various segments of society to use them, these platforms have become exceptional tools for business interaction with customers and the implementation of marketing strategies. In this regard, online advertising, or digital advertising, has become one of the most important functions of these media. Through attractive and subtle approaches, digital advertising captures the attention of consumers, raises awareness, and influences them. The importance of advertising and customer interaction in the online space has led this research to explore the consequences of digital advertising, with a focus on customer engagement with the brand, brand advocacy, and purchase intention. The results of this study will be discussed and examined further.

کلیدواژه‌ها [English]

  • digital advertising
  • purchase intention of users
  • social networks
برفی دخت, م و مظفری، م. (1395). بررسی مدل روانشناسی ایجاد عادت خرید در مشتریان. In  دومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار. https://civilica.com/doc/559383
جلیلوند، خسروی؛ مقصودی, م و صلواتیان, س. (2022). شناسایی و دسته‌بندی کاربران پلتفرم‌های تماشای برخط فیلم به کمک تکنیک تحلیل شبکه اجتماعی؛ مطالعه موردی سینمامارکت. تحقیقات بازاریابی نوین, 11(4)، 20–21. https://doi.org/10،22108/nmrj.2021.126442.2324
طاهری و اکبری، ن. (1394). بررسی اثر تعدیلگر تجربه خرید آنلاین بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد. دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی. https://civilica.com/doc/503425
Addo, P., Fang, J., Asare, A., & Kulbo, N. (2021). Customer engagement and purchase intention in live-streaming digital marketing platforms. The Service Industries Journal, 41, 1–20. https://doi.org/10.1080/02642069.2021.1905798
Agarwal, s., guirat r. (2017). An empirical study of various factors, influencing the behavior of consumers towards fast food joints in indian market, e-issn......: 2236-269x http://www.ijmp.jor.br/index.php/ijmp/article/view/657/798
Alzeidat, Y., Al-Natour, R., Ghannam, M., & Alnsour, M. (2018). SOCIAL MEDIA EFFECT ON PURCHASE INTENTION: JORDANIAN AIRLINE INDUSTRY | Open Access Journals. Al-Balqa Applied University, Al-Salt, Jordan, 23(2). https://www.icommercecentral.com/open-access/social-media-effect-on-purchase-intention-jordanian-airline-industry.php?aid=87134
Bargh, J. A. & McKenna, K. Y. A. (2004). The Internet and social life. Annual Review of‌ Psychology‌, 55‌, 573 590.
Bhuiyan, N. (2011). A framework for successful new product development. Journal of Industrial Engineering and Management, 4(4), 746-770. http://dx.doi.org/10.3926/jiem.334
Bismo, A., Putra, S., & Melysa. (2019). Application of Digital Marketing (social media and email marketing) and its Impact on Customer Engagement in Purchase Intention: a case study at PT. Soltius Indonesia. 2019 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech), 109–114. https://doi.org/10.1109/ICIMTech.2019.8843763
Danila.raudah, A. (2014). User satisfacation on e-govermant services: an integarated model, procedia-scocial and behavior sciences 164(2014).575-582
Friedrich T., S. Schlauderer, S. Overhage. (2019). the impact of social commerce feature richness on website stickiness through cognitive and affective factors: An experimental study, Electronic Commerce Research and Applications (2019), doi: https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100861
Grewal, D., Ailawadi, K. L., Gauri, D., Hall, K., Kopalle, P., & Robertson, J. R. (2011). Innovations in retail pricing and promotions. Journal of Retailing, 87, S43–S52
Huang, L. (2016). Flow and social capital theory in online impulse buying. Journal of Business Research, 69(6), 2277–2283
Hwang, Y., Kim, D.J. (2007). Customer self-service systems: The effects of perceived web quality with service contents on enjoyment, anxiety, e-trust. Decision Support Systems (43:3), 746-760
King, R.C., Schilhavy, R.A.M., Chowa, C., Chin, W.W. (2016). Do customers identify with our website? The effects of website identification on repeat purchase intention. International Journal of Electronic Commerce (20:3), 319-354.
Liang, T., Ho, Y., Li, Y., & Turban, E. (2011). What Drives Social Commerce: The Role of Social Support and Relationship Quality. International Journal of Electronic Commerce, 16, 69 - 90.
Lin, J.C.-C. (2007). Online stickiness: Its antecedents and effect on purchasing intention. Behaviour & Information Technology (26:6), 507-516.
Maia, C., Lunardi, G., Longaray, A., & Munhoz, P. (2018). Factors and characteristics that influence consumers’ participation in social commerce. Revista de Gestão, 25(2), 194–211. https://doi.org/10.1108/REGE-03-2018-031
Mikalef, P., Giannakos, M., Pateli, A. (2012). Exploring the business potential of social media: A utilitarian and hedonic motivation approach. In Proceedings of the 25th Bled eConference, Bled, Slovenia, pp. 1-14
Nawaz, S. S., & Kaldeen, M. (2020). Impact of digital marketing on purchase intention. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(4), 1113–1120.
Olbrich, R., Holsing, C. (2011). Modeling consumer purchasing behavior in social shopping communities with clickstream data. International Journal of Electronic Commerce (16:2), 15-40.
Pike, A. (2013). Economic Geographies of Brands and Branding. Economic geography, 89(4): 317-339.
Prasannakumar, A. (2021). A Study On Multi-Generational Consumer Behavior in Mumbai Suburban Region And Its Consequent Effect On Marketing Strategies.
Rahman, O, Yu Hong, (2018), A study of Canadian female baby boomers: Physiological and psychological needs, clothing choice and shopping motives, Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, https://doi.org/10.1108/JFMM-09-2017-0100
Sawaftah, D., Calıcıoglu, C & Awadallah, R. (2020). The relationship between viral marketing and consumer purchase intention, the moderator role of brand image and age: Evidence from smartphone users in North Cyprus.Management Science Letters, 10(6), 1307-1320.
Shen, X.-L., Li, Y.-J., Sun, Y., & Wang, N. (2018). Channel integration quality, perceived fluency and omnichannel service usage: The moderating roles of internal and external usage experience. Decision Support Systems, 109, 61–73. https://doi.org/10.1016/j.dss.2018.01.006
Singh, J. P., Irani, S., Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., Saumya, S., & Roy, P. K. (2017). Predicting the “helpfulness” of online consumer reviews. Journal of Business Research, 70(1), 346–355.
Sivarajah, U., Irani, Z., Weerakkody, V. (2015). Evaluating the use and impact of Web 2.0 technologies in local government. Government Information Quarterly, 32(4): 473-487
Srinivasan, S.S., Anderson, R., Ponnavolu, K. (2002). Customer loyalty in e-commerce: An exploration of its antecedents and consequences. Journal of Retailing (78:1), 41-50
Alina Stankevich, 2017. "Explaining the Consumer Decision-Making Process: Critical Literature Review," Journal of International Business Research and Marketing, Inovatus Services Ltd., vol. 2(6), pages 7-14, September.
Van Doorn, J., Lemon, K. N., Mittal, V., Nass, S., Pick, D., Pirner, P., & Verhoef, P. C. (2010). Customer engagement behavior: Theoretical foundations and research directions. Journal of Service Research, 13(3), 253-266.
Willman-Iivarinen, H. (2017). The future of consumer decision making, https://link.springer.com/article/10.1007/s40309-017-0125-5
Wong, F., Huhman, M., Heitzler, C. and londe‌, P. (2004). A Social marketing campaign to increase physical activity among youth, Public‌ Health‌ Research‌, Practice and Policy, 1(3): 2-12.
Wu, C. H., & Fang, W. C. (2011). Combining the Fuzzy Analytic Hierarchy Process and the fuzzy Delphi method for developing critical competences of electronic commerce professional managers. Quality & Quantity, 45(4), 751-768
Xu, Y., Chong, T. W., Krilavičius, T., & Man, K. L. (2015). Perceived Benefits, Risks and Trust on Online Shopping Festival (pp. 225–235). https://doi.org/10.1007/978-3-319-24770-0_20
Zhu, F., Zhang, X., (2010). Impact of online consumer reviews on sales: the moderating role of product and consumer characteristics. J. Mark. 74, 133–148
Al-Dmour, R., AlShaar, F., Al-Dmour, H., Masa’deh, R., & Alshurideh, M. T. (2021). The Effect of          Service Recovery Justices Strategies on Online Customer Engagement Via the Role of “Customer Satisfaction” During the Covid-19 Pandemic: An Empirical Study. The Effect of Coronavirus Disease (COVID-19) on Business Intelligence, 334, 325-346.
Alshurideh, M. (2022) Does electronic customer relationship management (E-CRM) affect service quality at private hospitals in Jordan? Uncertain Supply Chain Management, 10(2), 1-8.
Alshurideh, M. T., Al Kurdi, B., Alzoubi, H. M., Ghazal, T. M., Said, R. A., AlHamad, A. Q., ... & Al-kassem, A. H. (2022). Fuzzy assisted human resource management for supply chain management issues. Annals of Operations Research, 1-19.
Sweiss, N., Obeidat, Z. M., Al-Dweeri, R. M., Mohammad Khalaf Ahmad, A., M. Obeidat, A., & Alshurideh, M. (2021). The moderating role of perceived company effort in mitigating customer misconduct within Online Brand Communities (OBC). Journal of Marketing Communications, 1-24.
Safie, N., Satar, M., Dastane, O., & Ma’arif, M. Y. (2019). Customer value proposition for E- commerce: A case study ap- proach. International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA), 10(2), 454-458.Available at: https://doi.org/10.14569/ijacsa.2019.0100259.
Tariq, E., Alshurideh, M., Akour, E., Al-Hawaryd, S. and Al Kurdi, B. (2022a) The Role of Digital Marketing, CSR Policy and Green Marketing in Brand Development at UK. International Journal of Data and Network Science, 6(3), 1-10. Tariq,