نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کاآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 پسادکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فناوری، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر، طراحی مدل چابک‌سازی نوآوری در مدل کسب‌وکار با تمرکز بر تجربه مشتری در کسب‌وکارهای نوپا شهر تهران است
روش: پژوهش حاضر از لحاظ نوع داده­ها از دسته پژوهش­های کیفی است که از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده­ها استفاده گردیده شده است. به منظور گردآوری داده­های پژوهش از ابزار مصاحبه­های نیمه ساختار یافته استفاده شده است. پژوهش در بهار 1402 انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید فعال در حوزه کارآفرینی و نوآوری و مدیران کسب‌وکارهای نوپا با حداقل 3 سال سابقه کار می‌باشد.
یافته‌ها: یافته­ها منجر به شناسایی 8 مولفه از جمله مشتری مداری، نوآوری در محصول، چابکی در خدمات، استقبال از تغییر، عوامل بازار، عوامل سازمانی و مدیریتی، چابک سازی نوآوری و غنی‌سازی تجربه مشتری معرفی شده­اند. همچنین نتیجه گرفته شد که کسب‌وکار‌هایی که قادر به غلبه بر چالش‌ها هستند و بر تجربه مشتری تاکید دارند و آن را به طور مؤثر پیاده‌سازی می‌کنند، در موقعیت مناسبی از جمله بهبود رضایت مشتری، افزایش کارایی و افزایش سودآوری بهره می­برند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد توجه به تجربه مشتری می‌تواند کمک بسیار زیادی به کسب‌وکارها در رقابت‌های شدید کند و باعث پیشروی کسب‌وکارها شود؛ اما مهم است که اجرای موفقیت‌آمیز این رویکرد مستلزم درک قوی از فرصت‌ها و چالش‌های پیاده‌سازی آن و توانایی تجزیه‌وتحلیل و استفاده مؤثر از داده‌های مشتری است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Agile Innovation in the Business Model With A Focus on Customer Experience in Start-Up Businesses

نویسندگان [English]

  • Abolghasem arabiun 1
  • ali mobini dehkordi 1
  • Elahe Hosseini 2
  • Meysam Azimian 3

1 Department of Technological Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Department of Business Administration, Faculty of Economics, Management & Accounting, Yazd University, Yazd.Iran.

3 Master's degree, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Objective: Business model innovation is a crucial aspect of creating value from technology and ensuring that customer needs are met. While product or service innovation is often the main focus, business model innovation involves changing or creating new business models. In this study, an innovation agility model in the business model is designed with a focus on customer experience in new businesses in Tehran.
Method: The research methodology involved qualitative research using thematic analysis. The statistical population included active professors in entrepreneurship and innovation, as well as managers of start-up businesses with at least 3 years of work experience. Semi-structured interviews were conducted to collect the research data, which took place in the spring of 2023.
Findings: The findings identified 8 components related to business model innovation and customer experience, including customer orientation, product innovation, service agility, acceptance of change, market factors, organizational and management factors, innovation agility, and customer experience enrichment. Overcoming challenges and effectively implementing customer experience strategies can lead to improved customer satisfaction, increased efficiency, and higher profitability. Artificial intelligence plays a significant role in enhancing the customer experience, as it has the potential to improve efficiency and personalize interactions. By leveraging AI, businesses can create meaningful and positive customer experiences, ultimately building brand trust and satisfaction.
Conclution: Artificial intelligence has a great potential to help businesses in various areas of work, one of the important areas where artificial intelligence can help businesses is improving the customer experience. The integration of artificial intelligence in various industries has led to significant changes in the way businesses operate and how they interact with their customers.In particular, the use of artificial intelligence can be very helpful in improving the customer experience, which is due to the high potential of artificial intelligence in many work areas, including improving efficiency and personalizing the customer experience. Is. As technology has largely permeated
Objective: Business model innovation is a crucial aspect of creating value from technology and ensuring that customer needs are met. While product or service innovation is often the main focus, business model innovation involves changing or creating new business models. In this study, an innovation agility model in the business model is designed with a focus on customer experience in new businesses in Tehran.
Method: The research methodology involved qualitative research using thematic analysis. The statistical population included active professors in entrepreneurship and innovation, as well as managers of start-up businesses with at least 3 years of work experience. Semi-structured interviews were conducted to collect the research data, which took place in the spring of 2023.
Findings: The findings identified 8 components related to business model innovation and customer experience, including customer orientation, product innovation, service agility, acceptance of change, market factors, organizational and management factors, innovation agility, and customer experience enrichment. Overcoming challenges and effectively implementing customer experience strategies can lead to improved customer satisfaction, increased efficiency, and higher profitability. Artificial intelligence plays a significant role in enhancing the customer experience, as it has the potential to improve efficiency and personalize interactions. By leveraging AI, businesses can create meaningful and positive customer experiences, ultimately building brand trust and satisfaction.
Conclution: Artificial intelligence has a great potential to help businesses in various areas of work, one of the important areas where artificial intelligence can help businesses is improving the customer experience. The integration of artificial intelligence in various industries has led to significant changes in the way businesses operate and how they interact with their customers.In particular, the use of artificial intelligence can be very helpful in improving the customer experience, which is due to the high potential of artificial intelligence in many work areas, including improving efficiency and personalizing the customer experience. Is. As technology has largely permeated all aspects of human life, people want meaningful experiences in their relationship with business. Artificial intelligence has the ability to provide positive customer experiences that help build brand trust and customer satisfaction.
 
all aspects of human life, people want meaningful experiences in their relationship with business. Artificial intelligence has the ability to provide positive customer experiences that help build brand trust and customer satisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agility
  • innovation
  • business model
  • customer experience
  • start-up businesses
Adam, W., & Manerep, P. (2022, 2022/03/08). Business Model Innovation: The Role of Enterprise Risk Management and Strategic Agility. Proceedings of the 7th
Amit, R., & Zott, C. (2012). Creating Value Through Business Model Innovation. MIT Sloan Management Review, 53, 41-49.
Arabiun, A., Dehkordi, A. M., Hosseini, E., & Brahmi, M. (2023). A Framework for Strategic Analysis in Dynamic and Complex Environments. In Exploring Business Ecosystems and Innovation Capacity Building in Global Economics (pp. 26-47). IGI Global. Sriwijaya Economics, Accounting, and Business Conference (SEABC 2021). https://doi.org/https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6766-4.ch002
Arabiun, A., Hosseini, E., Mahmoodi, K., & Mohsen, B. (2023). An Investigation of the Socio-Cultural Impacts of the Digital Transformation in Developed, Developing, and Middle: Africa and Asia Pacific. In Exploring Business Ecosystems and Innovation Capacity Building in Global Economics (pp. 112-130). IGI Global. https://doi.org/https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6766-4.ch006
Bashir, M., & Verma, R. (2017). Why business model innovation is the new competitive advantage. IUP Journal of Business Strategy, 14(1), 7.
Bashir, M., Naqshbandi, M. M., & Yousaf, A. (2023). Impact of managerial skills and ties on business model innovation: the role of exploitative and explorative learning. Leadership & Organization Development Journal, 44(2), 240-259.
Bock, A. J., & George, G. (2014). Agile business model innovation. European Business Review, 8.
Çallı, B. A., & Çallı, L. (2021). Relationships between digital maturity, organizational agility, and firm performance: an empirical investigation on SMEs. Business & Management Studies: An International Journal, 9(2), 486-502.
Chesbrough, H. (2010). Business Model Innovation: Opportunities and Barriers. Long Range Planning, 43(2), 354-363. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.010
Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin‐off companies. Industrial and corporate change, 11(3), 529-555.
Clauss, T., Abebe, M., Tangpong, C., & Hock, M. (2019). Strategic agility, business model innovation, and firm performance: an empirical investigation. IEEE transactions on engineering management, 68(3), 767-784.
Codini, A. P., Abbate, T., & Messeni Petruzzelli, A. (2023). Business Model Innovation and exaptation: A new way of innovating in SMEs. Technovation, 119, 102548. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102548
De Keyser, A., Lemon, K., Klaus, P., & Keiningham, T. (2015). A Framework for Understanding and Managing the Customer Experience.
Feng, T., Wang, D., Lawton, A., & Luo, B. N. (2019). Customer orientation and firm performance: The joint moderating effects of ethical leadership and competitive intensity. Journal of Business Research, 100, 111-121. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.03.021
Foss, N. J., & Saebi, T. (2017). Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go? Journal of Management, 43(1), 200-227.
Foss, N. J., & Saebi, T. (2018). Business models and business model innovation: Between wicked and paradigmatic problems. Long Range Planning, 51(1), 9-21. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.lrp.2017.07.006
Geissdoerfer, M., Vladimirova, D., & Evans, S. (2018). Sustainable business model innovation: A review. Journal of Cleaner Production, 198, 401-416. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.06.240
Ghezzi, A., & Cavallo, A. (2020). Agile Business Model Innovation in Digital Entrepreneurship: Lean Startup Approaches. Journal of Business Research, 110, 519-537. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.06.013
Griffith, D. A. (2005). An examination of the influences of store layout in online retailing. Journal of Business Research, 58(10), 1391-1396.
Habel, J., Kassemeier, R., Alavi, S., Haaf, P., Schmitz, C., & Wieseke, J. (2020). When do customers perceive customer centricity? The role of a firm’s and salespeople’s customer orientation. Journal of Personal Selling & Sales Management, 40(1), 25-42. https://doi.org/10.1080/08853134.2019.1631174
Hatammimi, J., & Thahara, A. (2022). Capturing competitive advantage through product innovation: Study of a small culinary business. ECIE 2022 17th European Conference on Innovation and Entrepreneurship,
Holtström, J. (2022). Business model innovation under strategic transformation. Technology Analysis & Strategic Management, 34(5), 550-562.
Johnson, E. (2012). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers by Alexander Osterwalder and Yves Pigneur. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2010. 281 + iv pages. US$34.95. Journal of Product Innovation Management, 29. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2012.00977_2.x
Kalaignanam, K., Tuli, K. R., Kushwaha, T., Lee, L., & Gal, D. (2021). Marketing agility: The concept, antecedents, and a research agenda. Journal of marketing, 85(1), 35-58.
Keiningham, T., Aksoy, L., Bruce, H. L., Cadet, F., Clennell, N., Hodgkinson, I. R., & Kearney, T. (2020). Customer experience driven business model innovation. Journal of Business Research, 116, 431-440. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.08.003
Keiningham, T., Aksoy, L., Bruce, H. L., Cadet, F., Clennell, N., Hodgkinson, I. R., & Kearney, T. (2020). Customer experience driven business model innovation. Journal of Business Research, 116, 431-440. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.08.003
Latifi, M.-A., Nikou, S., & Bouwman, H. (2021). Business model innovation and firm performance: Exploring causal mechanisms in SMEs. Technovation, 107, 102274. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102274
Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). Understanding customer experience throughout the customer journey. Journal of marketing, 80(6), 69-96.
Massa, L., Tucci, C. L., & Afuah, A. (2017). A critical assessment of business model research. Academy of Management Annals, 11(1), 73-104.
Mostaghel, R., Oghazi, P., Parida, V., & Sohrabpour, V. (2022). Digitalization driven retail business model innovation: Evaluation of past and avenues for future research trends. Journal of Business Research, 146, 134-145. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.072
Nambisan, P., & Watt, J. H. (2011). Managing customer experiences in online product communities. Journal of Business Research, 64(8), 889-895. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2010.09.006
Pillarisetty, R., & Mishra, P. (2022). A Review of AI (Artificial Intelligence) Tools and Customer Experience in Online Fashion Retail. International Journal of E-Business Research (IJEBR), 18(2), 1-12.
Ramadani, V., Hisrich, R. D., Abazi-Alili, H., Dana, L.-P., Panthi, L., & Abazi-Bexheti, L. (2019). Product innovation and firm performance in transition economies: A multi-stage estimation approach. Technological Forecasting and Social Change, 140, 271-280. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.12.010
Saqib, N., & Satar, M. S. (2021). Exploring business model innovation for competitive advantage: a lesson from an emerging market. International Journal of Innovation Science.
Saqib, N., & Satar, M. S. (2021). Exploring business model innovation for competitive advantage: a lesson from an emerging market. International Journal of Innovation Science.
Seppänen, M., & Laukkanen, I. (2015, 22-24 June 2015). Business model innovation: Focus on customer experience. 2015 IEEE International Conference on Engineering, Technology and Innovation/ International Technology Management Conference (ICE/ITMC).
Snihur, Y., & Zott, C. (2013). Legitimacy without imitation: How to achieve robust business model innovation. Academy of Management Proceedings,
Soni, U., & Gupta, N. (2021). An Artificial Intelligence Approach for Forecasting Ebola Disease. Journal of Physics: Conference Series.
Tajpour, M., Hosseini, E., & Mohiuddin, M. (2023). Effects of Innovative Climate, Knowledge Sharing, and Communication on Sustainability of Digital Start-ups: Does Social Media Matter?. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, 100053. https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100053
Teece, D. J. (2010). Business Models, Business Strategy and Innovation. Long Range Planning, https://doi.org/10.1016/j.lrp.2009.07.003