نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه روانشناسی،دانشکده علوم انسانی،دانشگاه آزاد،شهرتبریز،کشورایران

10.22034/eir.2024.403365.1037

چکیده

هدف: ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ تسهیل‌کننده و بازدارنده تربیتِ کارآفرینی هنرجویان در استان‌های شمال غرب کشور و نواحی 15-18-5 تهران بوده است. نوع پژوهش آمیخته ( کیفی، کمی ) مبتنی بر روش تحلیل محتوا بود. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را اساتید دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، صنعتی و هنرآموزان هنرستان‌های آموزش‌وپرورش ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ. روش‌شناسی: روش نمونه‌گیری به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند تا جایی ادامه یافت که با استفاده از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته سرجمع با 25 نفر از اعضای نمونه به اشباع نظری رسید. برای اعتبارسنجی و به‌دست‌آوردن روایی داده‌ها از دو روش بازبینی مشارکت‌کنندگان و سه سوژه‌سازی در پژوهش و پایایی مصاحبه‌ها به روش پیاده‌سازی عینی و دقیق گفتار مصاحبه‌شوندگان استفاده کرده است. جهت اطمینان از پایایی از روش توافق بین دو کدگذار استفاده شده است. ضریب توافق بین دو کدگذار 96/0 بود. در ادامه با استفاده از نتایج حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینة پژوهش و تجزیه‌ وتحلیل محتوای مصاحبه‌های انجام‌گرفته، شاخص‌ها و معیارهای اولیة عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده تربیت هنرجویان از طریق نرم‌افزار(MAXQDA) احصاء شد. تعداد  1846 کدباز اشباع شده استخراج و از تلفیق آنها تعداد 8  کد محوری و از تلفیق آن‌ها نیز تعداد 4 کد انتخابی احصاء گردید. پس از طی سه مرحلة کدگذاری الگو ارائه شده است.
یافته‌ها: ‏: نتایج کسب شده نشان داد که کلاً پنج عامل در تربیت هنرجو دخیل دارد. این عوامل عبارت‌اند از 1- عوامل سازمانی 2- عوامل فیزیکی 3- عوامل تسهیل کننده 4 - عوامل بازدارنده بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizationthe facilitating and inhibiting factors of students' entrepreneurship training in order to provide a suitable model.

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Ahdi Hoojeghan
  • sadegh Melki Avarsin
  • Jahangir Yari Haj Atalo

Department of Psychology, Faculty of Humanities, Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

The aim of this research was to identify the facilitating and hindering factors of entrepreneurship education of students in the northwestern provinces of the country and districts 5, 15 and 18 of Tehran. The present study is a mixed research and data theory method has been the basis of this research. The statistical population of this research includes the students of technical and professional universities, industrial universities and students of conservatories, and experts as well as officials of education departments. Using the results obtained from the study of the theoretical bases and the research process and analysis and analysis of the content of the conducted interviews, the primary indicators and criteria of facilitating and inhibiting factors in the education of students in technical and vocational schools were identified, and 140 saturated open codes were extracted and and 32 central codes were calculated after combination of them and finally by combining them, 29 optional codes were obtained. After the three stages of open coding, central coding, and selective coding, a paradigm model or a desirable model has been presented in the form of a paradigm. In the quantitative stage, the researcher had used the Kolmogorov-Smirnov test for the normality of the data, the sign test for the significance of the questionnaire questions, and the data dispersion test with the skewness and skewness test of the data. To discover the factors, the researcher has used Bartlett's special factor analysis test along with its components in the rotated and unrotated matrix for identification. The researcher has used Cronbach's alpha test for the reliability of the questionnaire. Finally, the general model of the research along with standard model, conceptual model, T-value model with the appropriateness of the model is designed by Laserl software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship
  • identification
  • entrepreneurship facilitation
  • entrepreneurship inhibition
  • Vocational technical schools
یوسفی محمدی, گلی, & موحدی. (1396). تحلیل عوامل فردی و محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشجویان کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 10(3), 41-52.‎
احمدپورداریانی، محمود وابراهیمی، صبا(1383). کارآفرینی یک دقیقه‌ای: درهزار نکته کارآفرینانه.چاپ اول. ویراستار: سیدعلی‌اکبر میرجعفری .انتشارات محراب قلم.
الوانی، سیدمهدی؛ صفری، سعید، کهن هوش‌نژاد، رضاوخدامرادی، سعید(1395). عوامل موثربر کارآفرینی سازمانی(مورد مطالعه صنایع غذائی). فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت(بهبود وتحول)، .دانشگاه علامه طباطبائی.تهران. سال بیست وپنجم، شماره 82.
علیدوستی،سیروس وخسرورجردی،محمود(1391).ﻣﺒﺎﻧﻲاﻃﻼع فرینی: ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ بااطلاعات ودراطلاع رسانی. وزارت ﻋلوم، تحقیقات وفناوری. وﻳﺮاﺳﺘﺎر :زهرا ﺗﻬﻮری . پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات ایران چاپ اول.تهران:نشرچاپار. 
محقر، علی؛ هاشمی پرودی،سیدحمیدوفیروزجائیان مجتبی(2013) .تجزیه وتحلیل موانع کارآفرینی در ایران با استفاده از (DEMATEL)فازی. گروه مدیریت صنعتی،دانشگاه تهران.
محمّدیان، محمد مهدی؛ سمیع علی آبادی، محمد مهدی و رسولی،هلیا(1395) ارتباط میان کار آفرینی اجتماعی، اقتصادی وسازمانی.کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریت.تهران.سالن نمایش های بین المللی دانشکده شهیدبهشتی.
Taze, M., & Karayol, M. (2020). Investigation of entrepreneurship levels and employability perception of undergraduate students studying sports sciences. International Education Studies, 13(5), 35-43.
Devlin, J. G. (2015). An introductory course in music entrepreneurship (Doctoral dissertation, University of Maryland, College Park).
Gündoğdu, M. Ç. (2012). Re-thinking entrepreneurship, intrapreneurship, and innovation: A multi-concept perspective. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 41, 296-303.
Gilmartin, S. K., Thompson, M. E., Morton, E., Jin, Q., Chen, H. L., Colby, A., & Sheppard, S. D. (2019). Entrepreneurial intent of engineering and business undergraduate students. Journal of Engineering Education, 108(3), 316-336.
Seikkula-Leino, J. (2018). A review of entrepreneurship education in teacher education. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 15(1), 105-148.
Jena.R.K.(2020). Measuring the impact of business management Student's attitude towards entrepreneurship education on entrepreneurial intention: A case study. Institute of Management Technology, Nagpur, India.Computers in Human Behavior. Volume 107, June 2020, 106275.
Kinias, I. G. (2013). The importance of the entrepreneurial background in the detection and the utilization of the information. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 73, 564-572.
Mack, J., & Pützschel, J. (2014). The Influence of Contextual Factors on the Entrepreneurial Process: A Multiple-Case Study of Sustainability-oriented and Commercial Entrepreneurship in Central America.
Metallo, C., Agrifoglio, R., Briganti, P., Mercurio, L., & Ferrara, M. (2021). Entrepreneurial behaviour and new venture creation: The psychoanalytic perspective. Journal of Innovation & Knowledge, 6(1), 35-42.
Moreno Sanchez, A.(2018). Environmental Factors That Affect The Entrepreneurial Intention. University UAB.Universitat Autonoma de Barcelona.Date: May 26 th , 2018.
Rigley, .B Rönnqvist, .R.(2010). Entrepreneurship Education and its Outcomes. A study investigating students' attitudes and motivations after completing an entrepreneurial program.SE-901 87 Umeå, Sweden www.usbe.umu.se
Xue, Y. (2018). The role of the entrepreneurial-oriented university in stimulating women entrepreneurship (Master's thesis, University of Twente).
Yuen Sze Goh, A. (2014). Insights from a Bourdieusian lens: The relationship between college-based and workplace learning in becoming a vocational-technical education teacher in Brunei. Journal of Workplace Learning, 26(1), 22-38.
Yurtkoru, E. S., Acar, P., & Teraman, B. S. (2014). Willingness to take risk and entrepreneurial intention of university students: An empirical study comparing private and state universities. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 834-840.
Welter, F., Baker, T., Audretsch, D. B., & Gartner, W. B. (2017). Everyday entrepreneurship—a call for entrepreneurship research to embrace entrepreneurial diversity. Entrepreneurship Theory and Practice, 41(3), 311-321.‏
Adeel, S., Daniel, A. D., & Botelho, A. (2023). The effect of entrepreneurship education on the determinants of entrepreneurial behaviour among higher education students: A multi-group analysis. Journal of Innovation & Knowledge, 8(1), 100324.
Mack, J., & Pützschel, J. (2014). The Influence of Contextual Factors on the Entrepreneurial Process: A Multiple-Case Study of Sustainability-oriented and Commercial Entrepreneurship in Central America.
Miço, H., & Cungu, J. (2023). Entrepreneurship Education, a Challenging Learning Process towards Entrepreneurial Competence in Education. Administrative Sciences, 13(1), 22.
Schiffman, S. (2004). Ask Questions, Get Sales: Close The Deal And Create Long-Term Relationships. Tang Kinh Cac.‏
Von Graevenitz, G., Harhoff, D., & Weber, R. (2010). The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic behavior & organization, 76(1), 90-112.
Vesper, K. H., & Gartner, W. B. (1997). Measuring progress in entrepreneurship education. Journal of Business venturing, 12(5), 403-421.
Jones, C. and English, J. (2004), "A contemporary approach to entrepreneurship education", Education + Training, Vol. 46 No. 8/9, pp. 416-423. https://doi.org/10.1108/00400910410569533
Motta, V. F., & Galina, S. V. R. (2023). Experiential learning in entrepreneurship education: A systematic literature review. Teaching and Teacher Education, 121, 103919.
Zuhodi, N. M., & Yunus, M. M. (2018). Blended learning module in teaching L2 Grammar: The Needs analysis. ORGANISED BY: CENTRE FOR LANGUAGE STUDIES AND GENERIC DEVELOPMENT, 339.‏ Uzman, J., Barkhuysen, T., & Van Emmerik, M. L. (2010). The Dutch Supreme Court: A Reluctant Positive Legislator?. In Netherlands Report to the Eighteenth International Congress of Comparative Law.
Xia, F., Thewissen, J., Huang, W., & Yan, S. (2023). Founder-CEO Extraversion and Sustainability Orientation in Initial Coin Offerings. Entrepreneurship Theory and Practice, 10422587231211012.‏