نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت کارافرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت کارافرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

10.22034/eir.2024.436459.1058

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل درون سازمانی مؤثر بر موفقیت شرکت‌های زایشی موسسات پژوهشی دولتی ایران بود.
روش‌شناسی: این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. روش پژوهش حاضر روش ترکیبی کیفی _کمی بوده که در بخش کیفی به تحلیل روایتی داده‌های حاصل از مصاحبه پرداخته و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‌های زایشی فناوری با سابقه بیش از سه سال که مرحله ورود به بازار و رشد را طی کرده که حدود 60 شرکت زایشی بوده است و شیوه نمونه گیری تصادفی ساده بود ابزار جمع آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش متغیرهای تحقیق بوده که روایی آن به دو روش محتوا و سازه و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ تأیید گردیده است..
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق ارتباط معناداری را برای متغیر دارایی‌های موسسه مادر، پشتیبانی ( اقدامات) پیش از تشکیل شرکت های زایشی، پشتیبانی (اقدامات) پس از تشکیل شرکت های زایشی نشان داده است ولی در مورد متغیر فرهنگ موسسه مادر بر موفقیت شرکت‌های زایشی ارتباط معناداری بدست نیامد.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش، متخصصان و برنامه‌ریزان می‌توانند از آن بهره‌برداری کرده و با استفاده از مولفه‌های موثر شناسایی‌شده در آن، برای بهبود و رشد شرکت‌های زایشی در مؤسسات پژوهشی برنامه‌ریزی کنند. به عبارت دیگر، این نتایج می‌توانند به عنوان یک راهنما برای بهبود فعالیت‌های شرکت‌های زایشی در مؤسسات پژوهشی مورد استفاده قرار گیرند.


کلمات کلیدی: تجاری‌سازی، شرکت‌های زایشی، موسسات پژوهشی دولتی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining the Role of Internal Organizational Factors on Success of Spin - off Companies (Study of Iranian State Research Institutes)

نویسندگان [English]

  • sahar hajiamoushah 1
  • Mohammad Naghizadeh 2
  • Salman Moradi Kochi 3
  • Maryam Karimi 4

1 M.Sc. in Entrepreneurship Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor of Entrepreneurship Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran. Email: m.naghizadeh@atu.ac.ir 3. M.Sc. in Entrepreneurship Management

3 M.Sc. in Entrepreneurship Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

4 M.Sc. in of Urban Affairs Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the role of internal factors affecting the success of spin - off companies in Study of iranian state research institutes.
 Methodology: This research was applied in terms of objective and descriptive-correlational in terms of data collection method. The present study used a mixed qualitative-quantitative method, in which narrative analysis was used for qualitative data obtained from interviews and a questionnaire was used for quantitative data. The statistical population of the study consisted of technology startups with a history of more than three years that have gone through the market entry and growth stages, which were about 60 spin - off, and simple random sampling was used. The data collection tool was a researcher-made questionnaire to measure the research variables, the validity of which was confirmed by content and structure validity and the reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach's alpha method.
 Findings: The research findings showed a significant relationship between the variables of mother institution assets, pre-formation support measures, and post-formation support measures and the success of spin - off companies, but no significant relationship was found between the mother institution culture variable and the success of spin - off companies.
 Conclusion: Based on the research results, experts and planners can benefit from them and plan for improving and growing spin - off companies in research institutions by using the effective components identified in them. In other words, these results can be used as a guide for improving the activities of spin - off companies in research institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: commercialization
  • spin-off companies
  • state research institutions
Al-Kassar, T. A., & Soileau, J. S. (2014). Financial performance evaluation and bankruptcy prediction (failure). Arab Economic and Business Journal, 9(2), 147-155.
Arani, H. A., Zaefarian, R., & Padash, H. (2023). Development of rural entrepreneurship based on social businesses by using the capacities of the social insurance fund of farmers, villagers and nomads of the country. Journal of Entrepreneurship and Innovation Research, 2(2), 21-35.
Benneworth, P., & Cunha, J. (2015). Universities’ contributions to social innovation: reflections in theory & practice. European journal of innovation management, 18(4), 508-527.
Borges, C., & Jacques Filion, L. (2013). Spin-off process and the development of academic entrepreneur’s social capital. Journal of technology management & innovation, 8(1), 21-34.
Clarysse, B., & Moray, N. (2004). A process study of entrepreneurial team formation: the case of a research-based spin-off. Journal of business venturing, 19(1), 55-79.
Clarysse, B., Wright, M., Lockett, A., Van de Velde, E., & Vohora, A. (2005). Spinning out new ventures: a typology of incubation strategies from European research institutions. Journal of business venturing, 20(2), 183-216.
Cochrane, B., & Bonner, F. (2014). Screening from the Met, the NT, or the House: What Changes with the Live Relay. Adaptation, 7(2), 121-133.
Cooper, D. (2001). University Spin Off Firms in Canada and their Economic Impact. Otawa: Presentation to the OECD.
Di Gregorio, D., & Shane, S. (2003). Why do some universities generate more start-ups than others? Research Policy, 32(2), 209-227.
Dittmar, A. (2004). Capital structure in corporate spin‐offs. The Journal of Business, 77(1), 9-43.
Egeln, J., Gottschalk, S., & Rammer, C. (2004). Location decisions of spin-offs from public research institutions. Industry and innovation, 11(3), 207-223.
Eriksson, T., & Kuhn, J. M. (2006). Firm spin-offs in Denmark 1981–2000—patterns of entry and exit. International journal of Industrial organization, 24(5), 1021-1040.
Farsi, J. Y., Azizi, M., Mohammadkazemi, R., & Ziya, B. (2019). Identifying factors of fitness between business model and entrepreneurial opportunity for effective opportunity exploitation. Revista Gestão & Tecnologia, 19(5), 71-86.
Fini, R., Grimaldi, R., Santoni, S., & Sobrero, M. (2011). Complements or substitutes? The role of universities and local context in supporting the creation of academic spin-offs. Research Policy, 40(8), 1113-1127.
Gassmann, O., Escher, J.-P., & Luggen, M. (2003). Technologieverwertung durch Spin-off: Ausgründungen aus privatwirtschaftlichen Forschungszentren.
Gilsing, V. A., Van Burg, E., & Romme, A. G. L. (2010). Policy principles for the creation and success of corporate and academic spin-offs. Technovation, 30(1), 12-23.
Hafezian, M., & Salehi, M. (2017). Identifying the present components of human resource management of university incubators and the role they play in the establishment of creative university companies. Journal of Research in Human Resources Management, 8(4), 83-104 [Persian].
Hayter, C. S. (2015). Social networks and the success of university spin-offs: Toward an agenda for regional growth. Economic Development Quarterly, 29(1), 3-13.
Helm, R., & Mauroner, O. (2007). Success of research-based spin-offs. State-of-the-art and guidelines for further research. Review of Managerial Science, 1, 237-270.
Huynh, T., Patton, D., Arias-Aranda, D., & Molina-Fernández, L. M. (2017). University spin-off's performance: Capabilities and networks of founding teams at creation phase. Journal of Business Research, 78, 10-22.
Jamali, B., MohammadKazemi, R., Farsi, J. Y., & Dehkordi, A. M. (2018). The study on the theories' gap of technological entrepreneurship opportunities emergence. International Business Research, 11(2), 79-88.
Klepper, S., & Sleeper, S. (2005). Entry by spinoffs. Management science, 51(8), 1291-1306.
Link, A. N., & Scott, J. T. (2017). Opening the ivory tower’s door: An analysis of the determinants of the formation of US university spin-off companies. In Universities and the entrepreneurial ecosystem (pp. 37-43): Edward Elgar Publishing.
Mohammadkazemi, R. (2019). A Comprehensive Book on Business Plan. Publication of University of Tehran press. ISBN: 978-964-03-7296-8 [Persian].
Mohammadkazemi, R., Talebi, K., Davari, A., & Dehghan, A. (2021). Designing a Model of Empowerment for Small and Medium-Sized Businesses Knowledge-Based with a DEMATEL Approach. Iranian journal of management sciences16(61), 1-16 [Persian].
Nafisi, F., & Mohammad Kazemi, R. (2023). Providing an open innovation model for high-tech startups in the unit of industries related to information technology. International Journal of Nonlinear Analysis and Applications, 1-14.
Naghi zadeh, M., Ojani, M., AghaZadeh, S., safardoust, A., & Ghaffarian, K. (2016). Prioritizing the Development and Success Challenges of Biotechnology Spin-Off Companies. Innovation Management Journal, 5(1), 83-102 [Persian].
Najaf, A., & Rasoul, A. (2012). Suitable Organizational Structure for Knowledge-Based Companies. Roshd -e- Fanavari, 29(8), 1-10 [Persian].
Nasiri, G., Saeedi, P., & Shojaei, S. (2022). Interpretive Structural Modeling of Effective Components on Growth of Academic Spin-Off. Iranian Journal of Educational Society, 8(1), 15-28 [Persian]. doi:10.22034/ijes.2021.526446.1016
Odei, S. A. (2017). Commercialization of academic research: assessing the enabling conditions for German universities. Paper presented at the European Conference on Innovation and Entrepreneurship.
Pirnay, F., Surlemont, B., Nlemvo, F., x00E9, x00E9, & ric. (2003). Toward a typology of university spin-offs. Small business economics, 21(4), 355-369.
Potthast, J. (2009). Production of Knowledge Revisited: The Impact of Academic Spin-Offs on Public Research Performance in Europe (PROKNOW).
Rasmussen, E., Mosey, S., & Wright, M. (2014). The influence of university departments on the evolution of entrepreneurial competencies in spin-off ventures. Research Policy, 43(1), 92-106.
RAND (Science and Technology Policy Institute). (2003). Science and Technology Policy Institute. A Report to the President Analytic Perspectives on Science and Technology Issues Facing the Nation. 1-26.
Rezaei balochi, M., Delafrooz, N., & Gholipour Soleimani, Ali. (2023). Measuring the factors affecting the success of commercialization of academic research in the field of humanities with a mixed approach. Journal of Advertising and Sales Management, 4(3), -[Persian]. doi:Jabm.3.2.15564.354128
Roberts, E. B. (1968). A basic study of innovators; how to keep and capitalize on their talents. Research management, 11(4), 249-266.
Sarvari Ashliki, Z. (2013). presenting a conceptual model of knowledge-based companies. National Conference on Entrepreneurship and Management of Knowledge-Based Businesses, Babolsar [Persian].
Scholten, V. E. (2006). The early growth of academic spin-offs: [factors influencing the early growth of Dutch spin-offs in the life sciences, ICT and consulting]. Wageningen University and Research.‏
Shabanpour, Z., & Kojouri, K. K. (2023). The Role of Innovation, External Openness and Open Innovation Management on the Innovative Performance of Small and Medium Businesses. Journal of Entrepreneurship and Innovation Research, 2(2), 37-49 [Persian].
Shane, S. A. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus: Edward Elgar Publishing.
Sharia Pasand, M. R. H., Reza; Yadalhi Farsi, Jahangir. (2013). Identifying the main competencies effective in the formation of breeding companies. The third executive management conference, Tehran. [Persian].
Soetanto, D., & Jack, S. (2016). The impact of university-based incubation support on the innovation strategy of academic spin-offs. Technovation, 50, 25-40.
Steffensen, M., Rogers, E. M., & Speakman, K. (2000). Spin-offs from research centers at a research university. Journal of business venturing, 15(1), 93-111.
Teixeira, A. A., & Ferreira, C. (2019). Intellectual property rights and the competitiveness of academic spin-offs. Journal of Innovation & Knowledge, 4(3), 154-161.
Tübke, A. (2004). Success factors of corporate spin-offs (Vol. 2): Springer Science & Business Media.
Van Geenhuizen, M., & Soetanto, D. P. (2009). Academic spin-offs at different ages: A case study in search of key obstacles to growth. Technovation, 29(10), 671-681.
Zuriekat, M., Salameh, R., & Alrawashdeh, S. (2011). Participation in performance measurement systems and level of satisfaction. International Journal of Business and Social Science, 2(8).