نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنرکرمان، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنرکرمان، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنرکرمان، ایران.

10.22034/eir.2024.398302.1032

چکیده

هدف: امروزه امنیت و بی اعتمادی مهمترین و اصلی ترین نگرانی مصرف کنندگان رمز ارزها است، حال آنکه اکثر ارزهای دیجیتال موجود در بازار، به دنبال آن هستند تا با افزایش اعتماد عمومی، بتوانند میزان خرید و گردش مالی صورت گرفته در مورد خود را در بازار افزایش دهند. لذا هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر در افزایش اعتماد مصرف کننده در خرید ارزهای دیجیتال (رمز ارزها) بر اساس مدل لی و توربان است.
روش:روش پژوهش تلفیقـی از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و کمی از نوع پیمایشی و از نظر هدف توسعه‌ای و نمونه‌گیری به‌روش طبقه‌بندی شده است. حجم نمونه تعداد 385 فعال شاغل و دانشجوی داخل وخارج ازکشور در ارزدیجیتال و رمز‌ارزها در سال 1399 بودند. بر اساس مدل لی و توربان(2001) تأثیر هر یک عوامل اعتباری ادراک شده سازمانها، زیرساخت‌های الکترونیکی کشور، دانش مشتری، سوابق تجربی، ریسک پذیری با روش توصیفی بررسی گردید. بمنظور تحلیل دقیقتر میزان تاثیر عوامل در مدل از تحلیل عاملی تاییدی و داده های لیزرل معادلات ساختاری خطی استفاده شد.
یافته: با توجه به سطح معنی داری به‌دست آمده در جدول آنالیز واریانس که برابر 000/0 می باشد و مقایسه آن با میزان خطای 05/0با اطمینان 95/0 درصد فرض H0 رد و فرض H1 تایید میشود. بنابراین نتایج کلیه فرضیه‌های این پژوهش تایید شد.
نتیجه‌گیری: عوامل زیرساختی،اعتباری، تجربی،دانش و ریسک، بر ایجاد اعتماد مصرف کننده در خرید ارز دیجیتال تاثیر دارد. نتایج نشان داد شاخص ریسک پذیری با بالاترین تاثیر وشاخص دانش با کمترین تاثیر در اعتماد مصرف کننده در خرید ارز دیجیتال هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Explaining the Factors Influencing Consumer Trust in E-commerce with a Focus on Purchasing Digital Currencies

نویسندگان [English]

 • ahad mehrabian 1
 • ali molahoseini 2
 • mohammamahdi poursaeid 3

1 Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Shahid BahonarKerman University, kerman, Iran.

2 Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Shahid BahonarKerman University kerman, Iran.

3 Department of Business Management, Faculty of Management and Economics, Shahid BahonarKerman University, kerman, Iran.

چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to examine the factors influencing consumer trust in purchasing digital currencies (cryptocurrencies) based on the Lee and Turban model.
Method and Research::Nowadays, security and distrust are the most important concerns of cryptocurrency consumers. The research method used in this study is a combination of document-based (library) and quantitative survey methods, with a developmental objective. The sample size consisted of 385 active workers and students inside and outside the country who were involved in buying digital currencies and cryptocurrencies in 1399. The Lee and Turban model (2001) was selected as the base model for this research, and with the proposal of five hypotheses, the impact of each of the perceived organizational credibility, national electronic infrastructure, customer knowledge, experiential backgrounds, and risk-taking was examined using a descriptive method. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were used for a more accurate analysis of the impacts in the final model.
Findings: Considering the significant level obtained in the analysis of variance table, which is equal to 0.000, and comparing it with the 0.05 error level with 95% confidence, the null hypothesis (H0) is rejected and the alternative hypothesis (H1) is confirmed. Therefore, the results confirm all the hypotheses of this study.
Conclusion: The confirmation of the hypotheses indicates that infrastructural, credibility, experiential, knowledge, and risk factors have an impact on creating consumer trust in purchasing digital currencies. The results show that risk-taking has the highest impact, while knowledge has the lowest impact on consumer trust in purchasing digital currencies

کلیدواژه‌ها [English]

 • digital currencies
 • currency
 • consumer trust
 • e-commerce
 1. اسدی، ا.ر. (1395)"ارز های مجازی بین المللی و کاربرد آن در اقتصاد ایران"، سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی،قم، ایران15 دی

  اکرمی، فریده؛ حاجی علی اکبری، فیروزه(1400). ارزیابی تأثیر بازاریابی دیجیتال بر رشد مشارکت، اعتماد و ارزش مصرف کننده، بررسی های بازرگانی آذر و دی 1400- شماره 110 ، صفحه - از 107 تا 120

  امید خواه، سودابه ؛ رحمانی، لیلا ؛ معصومی، معز (1399). تأثیر بازاریابی دیجیتال بر افزایش مشارکت و اعتماد مشتریان (مورد مطالعه: مشتریان فروشگاه های اینترنتی تهران)،   بهبود و بازسازی سازمان ها و کسب و کارها؛ دوره 1؛ 1399/06/26 - 1399/06/27 .

  امینی، مرجان، رحیم نیا، فریبرز و نبیزاده، طاهره(1390). ارائه چارچوبی برای فرایند ایجاد اعتماد الکترونیک و توسعه تجارت الکترونیک، ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک، تهران.

  ﺑﺸﻴﺮی، مهدی ، سرداری، احمد، ﺟﻨﻴﺪی، مهدی .(1386). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺮ ﭘﺬﻳﺮش ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ TAM (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻣﻮردی ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ)، پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

  خاکی،غلام رضا،روش تحقیق در مدیریت،انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی،چاپ سوم،(1383) :202

  رحیم نیا، فریبرز، عبدی، زهرا و فاطمی، زهرا(1390).کنکاشی بر عوامل اعتمادزای وبسایت هادر بستر تجارت الکترونیک به منظور ارائه مدل مفهومی. ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیک، تهران.

  رحمانی, نسیم, وهاب زاده منشی, شادان, و مهرانی, هرمز. (1402). طراحی مدل بومی بازاریابی دیجیتال در کسب‌وکارهای کوچک خرده فروشی آنلاین ایران. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی, 16(1), 109-120. doi: 10.22059/jed.2022.343601.653967

   ﺳﭙﻬﺮی، م . اﺳﺪی،( 1385) . ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ وبﺳﺎﻳﺖﻫﺎی B2C  در ﭘﻴﺎده ﺳﺎزی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮی ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ،" ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ.

  سید نقوی, میر علی, & شکیبا جمال آباد, غدیر. (1392). مولفه های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک. مطالعات مدیریت گردشگری, 8(21), 1-27.

  شیخوند, امیرعلی, و داوری, علی. (1402). بررسی میزان تأثیر تبلیغات دیجیتال در شبکه‌‌های اجتماعی بر قصد خرید کاربران. پژوهش های کارآفرینی و نوآوری, 2(3), 29-48. doi: 10.22034/eir.2023.183932

  فوکویاما، فرانسیس(1379 ). پایان نظم، سرمایه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غلامعباس توسلی، تهران، جامعه ایرانیان.

  قاسمی, ناصر. (1400). فرصت ها و تهدیدات ارزهای دیجیتال برای کنشگران و دولت ها. سیاست جهانی, 10(3), 185-218. doi: 10.22124/wp.2021.20854.2929

  قلی پور آرین، علی پیران نژاد (1383). دولت الکترونیک, پویایی نهادی و بحران اعتمادسازی

  کریمی، علی منتظری، آزاده( 1392 ). مروری بر پول دیجیتال بیت کوین و جایگیاه آن در تجارت ایران، مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخاطرات تیرماه، 7-10

  کلانتری ، خ(1388).مدل معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی"، انتشارات فرهنگ صبا، تهران.

  کلمن، جیمز. (1377). بنیادهای نظریه اجتماعی. (منوچهر صبوری، مترجم). تهران: نشر نی.

  لطیفی، فریبا و کاشانی، نوشین(1389). اعتماد الکترونیکی: بررسی نقش تجربه خرید اینترنتی و دانش مشتری نسبت به کاربری اطلاعات و مکانیزمهای ایجاد امنیت. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،شماره55.

  مبینی دهکردی علی، دهقان نجم آبادی عامر، محمدی علیرضا، پیران محمد. بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری منابع انسانی در سازمان (مورد مطالعه: شرکت ملی گاز ایران) . مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی. ۱۳۹۳; ۵ (۱۹) :۱۶۱-۱۹۷

  مقدمه ای بر تنظیم گری رمزینه ارزها در اقتصاد ایران (معاونت پژوهشهای اقتصادی، دفترمطالعات اقتصادی)، تیرماه1397

  مهرابیان، احد؛ ملاحسینی، علی؛ پورسعید، محمدمهدی(1398) . عوامل موثر بر اعتماد مصرف کننده در خرید رمزارزها، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

  نهاد تجارت و توسعه سازمان ملل(1395). گزارش آنکتاد: رشد کند ایران در تجارت الکترونیک. قابل دسترسی در : http://itiran.com/node/72909

  هومن، ح. ع. (1384) . مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، انتشارات سمت، تهران، چاپ اول.

   

   

  Javaid, M., Haleem, A., Singh, R. P., Suman, R., & Khan, S. (2022). A review of Blockchain Technology applications for financial services. BenchCouncil Transactions on Benchmarks, Standards and Evaluations, 2(3), 100073.

     Alex ,Z., Leonidas, E., Xusen ,C., & Salomi ,D.,(2014). Consumer Trust in Digital Currency Enabled Transactions, Conference: International Conference on Business Information Systems, October 2014Lecture Notes in Business Information Processing 183:241-254. DOI:10.1007/978-3-319-11460-6_21 https://www.researchgate.net/publication/283078540_Consumer_Trust_in_Digital_Currency_Enabled_Transactions

  Alex, Z.,  Xusen, C.,(2015 ).Trust in Digital Currency Enabled Transactions Model.

  Andeleeb, s ,s. & Conway, C. (2006). Customer satisfaction in the restaurant industry: Anexamination of the transaction –specefic model. Journal of services marketing, 20(1), 3-11.

  Brunnermeier,  M. K., and Pedersen, L. H. (2009).  Market Liquidity andFunding Liquidity, Review of Financial Studies, 22, 2201–2238

  Butler1991, Trust contracting and the prosprctus process. Accounting  organization and society 16,243-256

  Chen,Y.-H(Barnes,S). 2007. "Initial trust and online buyer behavior".Industrial Management & Data Systems

  Chuen, D. L. K. Handbook of digital currency: Bitcoin, innovation, financial instruments, and big data: Academic Press, 2015 

  Coleman, J. S. “Social capital in the creation of human capital”, American Journal of Sociology, 94, pp. 95–120, 1988

  Corbit, B.J. and Thanasankit,T.and Yi,H (2003).Trust and e-commerce: an study of consumer perceptions.Electronic Commerce Research and Applications.Vol.22.Pp.203-215

  Dabrowski, Marek & J.A (2018) Virtuall Currencies and Central Banks Monetary Policy. European Parliament, June 2018.

  Dr Zeynep Gurguc and Prof William Knottenbelt (2018) CRYPTOCURRENCIES:

  Errol, E., Bruce, E., & Winston. (2005). A Correlation of Servant Leadership, Leader Trust and organizational Trust. Leadership & organizational Development journal, 26(1), 6- 22.

  G.Jeff, (2015).“Block size increase to 2MB,” URL: https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/b ip-0102.mediawiki, Github Repository.

  Gambetta, D. (1988). “Can we trust: Making and breaking cooperative relations”, New York: Blackwell, pp. 213–237.

  Gummers, J., Liljander,V., Pura, M., & Van Riel, A(2004) .Customer loyalty to content-base web sites: The case of an online health care service. Journal of Services Marketing, 18(3), 175-192.

  Hodson, H.  (2014). "My Bitcoin road trip: living on virtual money for a day. " New Scientist 221(2955): 22

  http://blockchainlab.com/pdf/Ethereum_whit e_paper-a_next_generation_smart_contract_and_decentralized_applicati on_platform-vitalikbuterin.pdf.

  J.Poon, and V.Buterin, (2017).“Plasma: Scalable Autonomous Smart Contracts,” White paper.

  James, MCWHINNEY.(2023). Understanding the Consumer Confidence Index ,Updated April 03, 2023. https://www.investopedia.com/insights/understanding-consumer-confidence-index/

  Joline Göttfert, (2019).“A cointegration analysis of Bitcoin, Bitcoin Cash, EOS, Ethereum, Litecoin and Ripple,” UMEA Universities .

  L .Johnson, (2016).“Merkelized Abstract Syntax Tree,” URL: https://github.com/bitcoin/bips/blob/master/b ip-0114.mediawiki, Github Repository.

  Lee, K. O. M. & Turban, E. (2001). “A trust model for consumer internet shopping”, International Journal of Electronic Commerce, 6 (1), 75-91

  Lehman, D. (2000). “E-customers not satisfied”, Available: http://www.computerworld.com/home/print.nsf/.

  Matthew K. O. Lee and Efraim Turban 2001 A Trust Model for Consumer Internet Shopping

  Mayer, R.C. and Davis, J.H. and Schoorman, F.D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of management Review. Vol. 20. Pp. 709-734.

  1. D. Lerner,(2018). “Raiden Network, cheap, scalable token transfers for Ethereum,” .

  Sapovadia, v(2017)Financial Inclusion, Digital Currency, and Mobile Technology. In Handbook of Blockchain Digital Finance, and Inclusion, Volume  2 (pp. 311 -321.)

  Stump, R.L., Maddox, L.M., Gong, W. (2013). Factors influencing consumers’ online shopping in China. Journal of Asia Business Studies, 7(3),214-230.

  Tiam ,Bakhtiar,. Luo ,Xiaojun,. Ismail ,Adelopo(2023). The impact of fundamental factors and sentiments on the valuation of cryptocurrencies. Blockchain: Research and Applications, 4(4),

  Urban, G. L., Shankar, V., Sultan,F., & Bart, I.Y.(2002). Determinants and Role of Trust in E-Business: A Large Scale Empirical Study. MIT sloan working paper , 4(1), 1- 47. Webster's new twentieth century dictionary of the English: language, unabridged based upon the board foundation laid down.( 2004), P2456.

  Buterin, (2013). “Ethereum White Paper: A Next Generation Smart Contract & Decentralized Application Platform,” URL:

  Yermack, D. (2011). Is Bitcoin a real currency? An economic appraisal (No. w19747) National Bureau of Economic Research.