نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار علوم سیاسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار علوم سیاسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/eir.2024.409811.1044

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های سیاست‌ها و فرایند توسعه کارآفرینی در شهر تهران به منظور تدوین یک الگوی جامع برای کارآفرینی شهری و کاهش آسیب‌های اجتماعی بود.
روش‌شناسی: ابتدا با استفاده از روش نمونه‌برداری گلوله برفی، 20 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه کارآفرینی شهری انتخاب شدند و مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با آن‌ها انجام شد. سپس داده‌ها در سه مرحله شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تحلیل شدند. در نهایت، 6 مؤلفه اصلی به همراه 50 زیرشاخص شناسایی شدند.
یافته‌ها: یافته‌های تحقیق ارتباط معناداری را برای متغیر دارایی­های موسسه مادر، پشتیبانی ( اقدامات) پیش از تشکیل شرکت های زایشی، پشتیبانی (اقدامات) پس از تشکیل شرکت های زایشی نشان داده است ولی در مورد متغیر فرهنگ موسسه مادر بر موفقیت شرکت­های زایشی ارتباط معناداری بدست نیامد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که فرآیند توسعه کارآفرینی شهری در شهر تهران شامل عوامل اجتماعی، سیاست و قوانین، اقتصاد شهری، حکمروایی خوب شهری، عوامل فرهنگی شهری و عوامل کالبدی شهری است. در بخش کمی نیز با استفاده از آزمون معادلات ساختاری، داده‌های پژوهش تأیید شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Model design of urban entrepreneurship development policies and processes in the social context Tehran City

نویسندگان [English]

  • abass rezvani 1
  • Reza Jalali 2
  • Masoud Motalebi 3
  • Hojatollah Darvish Pour 4

1 Ph.D. student of Public Policy, Central Tehran Branch-Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Political Science, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The objective of this research was to identify the dimensions and components of policies and the process of urban entrepreneurship development in the social context of Tehran city in order to develop a comprehensive model of urban entrepreneurship and reduce social harms.
Methodology: The research employed a combination of qualitative and quantitative research methods, utilizing data-based theory. Snowball sampling was used to select 20 urban entrepreneurship experts and entrepreneurship experts for semi-structured interviews. The collected data were then analyzed in three stages: open coding, central coding, and selective coding. This analysis led to the identification of 6 main components and 50 sub-indices.
Findings: The findings of the study confirmed the development process of urban entrepreneurship in Tehran, consisting of the following main categories: social factors, politics and laws, urban economy, good urban governance, urban cultural factors, and urban physical factors. Additionally, the quantitative part of the research employed structural equation testing to validate the data.
Conclusion: The results of this research provide valuable insights for managers, experts, and researchers in understanding the dimensions and components of the policy model and the development of urban entrepreneurship in the social context of Tehran. The comprehensive model developed in this study can contribute to reducing social harms and promoting urban entrepreneurship in the city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Model design of urban entrepreneurship
  • development policies
  • and processes in the social context Tehran City
اقبال مقدم, تانیا, محمدکاظمی, رضا, و ذبیحی, حسین. (1401). طراحی مدل برندسازی شهری مبتنی بر کارآفرینی دیجیتال در صنایع خلاق. اقتصاد و برنامه ریزی شهری, 4(1), 6-17. doi: 10.22034/uep.2023.378189.1316
 بابایی هزه جان, مجتبی, پیران نژاد, علی, خداپناه, بهمن, و صادقی, جواد. (1396). مولفه های تحقق حکمرانی کارآفرینانه شهری. فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی10(4), 535-553. doi: 10.22059/jed.2018.247862.652434
 پورداریانی، احمد. (1391). کارآفرینی؛ تعاریف، نظریات و الگوها، چاپ سوم، تهران: انتشارات جاجرم.
داوری، علی؛ رمضان پور نرگسی، ق؛ افراسیابی، ر و داوری، ا. (1397). تأثیر سیاستهای کارآفرینی و محیط کسب و کار بر توسعه کارآفرینی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 11(2)، 321- 339.
رستمعلی­زاده، ولی اله و جمعه زاده، پروین. (1397). بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت زنان کارآفرین شهر تهران، فصلنامه علمی و پژوهشی توسعه اجتماعی، 12 (2)، 172-147.
شکوهی، جواد؛ رئیسی شهرویی، حفصه و یعقوبی، نورمحمد. (1397). شناسایی و اولویت بندی استراتژیهای توسعه ی کارآفرینی اجتماعی در حوزه ی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: استان سیستان و بلوچستان)، فصلنامه زن و جامعه، 9(35)، 245 -270.
شهامت­نژاد، مینا؛ ضیاء، باباک؛ اشرفی، مجید و آزما، فریدون. (1399). مفهوم پردازی در کارآفرینی شهری با رویکرد نظریه داده بنیاد (رویش و نظریه ها)، نشریه علمی و پژوهشی مدیریت فردا، 19(63)، 142-123.
عباسی نژاد، حسین؛ رمضانی، هادی و صادقی، مینا. (1391). بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران، رهیافت داده های تلفیقی بین استانی، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، 20 (64).
کنعانی، مهدی؛ جوانمردی، شهاب و اسدزمانه، کاوه. (1385). تبیین مدل اجرایی مرک رشد کارآفرینان در شهر تهران، مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی پارکها و مراکز رشد علم و فناوری ایران.
مرکز آمار ایران. (1395). نتایج تفصیلی آمارگیری نیروی کار، تهران سازمان برنامه و بودجه کشور.
مرکز آمار ایران. (1395). نتایج تفصیلی آمارگیری، مرکز آمار ایران.
نجفی­کانی، علی اکبر؛ حسام، مهدی و آشور، حدیثه. (1394). سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی (مورد: دهستان استرآباد جنوبی در شهرستان گرگان)، فصلنامه اقتصاد، فضا و توسعه روستایی، 4(1)، 56-37.
 
Akrami Arani, H., Zaefarian, R., & Padash, H. (2023). Development of rural entrepreneurship based on social businesses by using the capacities of the social insurance fund of farmers, villagers and nomads of the country. Journal of Entrepreneurship and Innovation Research, 2(2), 21-35. doi: 10.22034/eir.2023.181634 (In Persian)
Davis, D. & Dingel, J. (2019). A Spatial Knowledge Economy, American Economic Review, 109(1).
Jones, S. (2007). Supporting Urban Entrepreneurs: Law, Policy and the Role of Lawyersin Small Bussiness Development. Western New England Law Review.
Jamali, Behruz. Mohammmadkazemi, Reza. Yadollahi farsi, Jahangir. Mobini, Ali (2018). “The Study on the Theories' Gap of Technological Entrepreneurship Opportunities Emergence”. Journal of International Business Research. 11(2),79-88.
Kuratko Donald, F . (2016). entrepreneurship: theory, process and practice, tenth edition, Indiana, cengage learning.
lewis, A. (2003). Non government organizational tool assessment social entrepreneurship. University of Wisconsin extension.
Martí, Pablo,. García-Mayor,Carcia,. Serrano-Estrada, Leticia. (2019), Identifying opportunity places for urban regeneration through LBSNs, Cities, Vo 90, pp191-206.
Peyman Pournasr Khakbaz. Mohammmadkazemi, Reza. (2011). “Identifying Effective Organizational Factors on Corporate Entrepreneurship in Tehran Municipality's Department of Urban Services”.‎ Information Management and Business Review. ‎ 3(6),328-335.
Thompson, D. (2012). L9CS: An Innovative Choice for Urban Entrepreneurs and Urban Revitalization, American University Business Law Review.
Shabanpour, Z., & Kia Kojouri, K. (2023). The Role of Innovation, External Openness and Open Innovation Management on the Innovative Performance of Small and Medium Businesses. Journal of Entrepreneurship and Innovation Research, 2(2), 37-49. (In Persian)
Thompson, j., alvy, G., & lees. A (2000). Social entrepreneurship – a new look at the people and the potential. Management decision, 38, 328-338.
Thompson john L., (2002). ''the world of social entrepreneur'', the international journal of public sector management, 15(5),412-431.
Sharifi, A. (2020). Urban resilience assessment: mapping knowledge structure and trends, Sustainability, 12(15),1-18.
Yadollahi Farsi, Jahangiri. Azizi, Maryam. Mohammmadkazemi, Reza. Ziya, Babak. (2019). Identifying factors of fitness between business model and entrepreneurial opportunity for effective opportunity exploitation, NAVUS-Journal of Management and Technology, Volume 9,2019. 2237-4558
UN-HABITAT. (2011). The Economic Role of Cities Nairobi: UN-HABITAT.
United-Nations. (2014). World Urbanization Prospects, New York, United Nations.
Williams, N, Huggins, R, & P. Thompson, P. (2018). Entrepreneurship and Social Capital: Examining the Association in Deprived Urban Neighbourhoods, International Journal of Urban and Regional Resarch.