نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه ‏پیام نور، تهران، ایران. ‏

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، ‏دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ‏‎ ‎

10.22034/eir.2024.424175.1050

چکیده

هدف: شرکت ها به منظور بهبود عملکرد و کسب مزیت رقابتی،  باید با تدوین و اجرای استراتژی های مالی بهینه و مناسب زمینه و بستر شکوفایی و گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه شرکت را فراهم آورند. پیاده سازی استراتژی مالی متناسب با فعالیت های تحقیق و توسعه می تواند به نوآوری و سرانجام عمکرد بهتر شرکت بیانجامد. بنابراین با توجه به اهمیت این موضوع هدف از این پژوهش بررسی تاثیر استراتژی مالی بر عملکرد کارکنان شرکت داروسازی فاران شیمی با در نظر گرفتن متغیر میانجی تحقیق و توسعه شرکت می باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از حیث روش جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی می باشد. جهت گرداوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. کلیه کارکنان شرکت داروسازی فاران شیمی ‏جامعه آماری تحقیق را تشکیل می­دهند.‏ تعداد 169 نفر از جامعه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. در تحقیق حاضر از نرم افزارSpss22  و معادلات ساختاری لیزرل برای تحلیل داده­ استفاده شده است.
یافته‌ها: ‏: با توجه به مطالعه صورت گرفته و تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیه های پژوهش، با توجه به معنادار بودن تایید شدندو این نشان دهند آن است که استراتژی مالی بر عملکرد کارکنان در شرکت ‏داروسازی فاران شیمی با میانجی گری تحقیق و توسعه شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. به تعبیر دیگر استراتژی مالی علاوه بر تاثیر مستقیم بر عملکرد، از طریق فعالیت های تحقیق و توسعه بر بهبود عملکرد به طور ‏غیر مستقیم تاثیر گذار است. زیرا فعالیت های تحقیق و توسعه به طور مستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر گذار است. ‏ ‏
نتیجه‌گیری: براساس یافته ها پژوهش و با توجه به اینکه‏ فعالیتهای تحقیق و توسعه نقش میانجی ‏ ایفا می کند، مدیران ارشد شرکت فاران شیمی نیاز است در بحث استراتژی مالی، راهبردهای مناسب مالی مربوط به حوزه های مختلف شرکت و به خصوص حوزه تحقیق و توسعه را انتخاب و پیاده کنند تا از این طریق بتوانند در بهبود عملکرد و پیشرفت شرکت نقش بسزایی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of fFinancial Strategy on Employee Activities ‎with ‎Emphasis on the Mediating Role of Research and Development (Case ‎Study: Faran Shimi Pharmaceutical Company)‎

نویسندگان [English]

  • roholah hosseini 1
  • zahra hamzeh‏ 2

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه ‏پیام نور، تهران، ایران. ‏

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، ‏دانشگاه پیام نور، تهران، ایران ‏‎ ‎

چکیده [English]

Objective: : In order to improve performance and gain competitive advantage, companies must provide optimal and appropriate financial strategies to provide the basis for The prosperity and development of the company's research and development activities. Implementing a financial strategy tailored to research and development activities can lead to innovation and ultimately better corporate performance. Therefore, given the importance of this study, the purpose of this study is to investigate the impact of the financial strategy on the performance of Faran Chemical Pharmaceutical Company's staff, taking into account the company's research and development variable. Purpose: The purpose of this research is to investigate the effect of financial strategy on the performance of employees of Faran Shimi Pharmaceutical Company, taking into account the mediating variable of the company's research and development.
Methodology: This paper is an applied research not scrutiny and in terms of data collection Descriptive survey. Standard questionnaires have been used to compile data. All the employees of Faran Shimi Pharmaceutical Company constitute the statistical population of the research169 people from the statistical population were selected as sample through simple random sampling. In this research,
Structural equation modeling through  Lisrel software was used to test the hypothesis and ‎SPSS software was  used to analyze the data.
Findings: According to data analysis, since the research  hypotheses were significant, they were confirmed. This indicates ‎that the financial strategy of employee performance in Faran Chemical Pharmaceutical Company With mediating effect of  R&D activities of the company Company research and development has a positive and significant impact. This means that, in addition to direct impact on performance, the financial strategy also has an indirect performance through research and development activities Indirect effect on the  improvement of the performance ‎. Because research and development activities directly affect the performance of the company.
Conclusion: According to the findings, Whereas, research and development activities ‎play a mediating role, Faran Company senior executives need to select and implement appropriate financial strategies in the various areas of the company, especially research and development in the field of financial strategy, so that they can play an important role in improving the performance and progress of the Company.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Strategy
  • Employee Performance
  • Pharmaceutical Company
  • Research and Development
اعرابی، محمد و عابدی، علی. (1399). هماهنگی بین استراتژی های مالی،سرمایه گذاری،تامین مالی،تقسیم سود و سرمایه در گردش با عملکرد سازمانی «اقتصادسنجی پانل دیتا»، موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران، تهران. ص59-12
آقاجان نشتایی، رضا؛ چیرانی، ابراهیم؛ گودرزوند چگینی، مهرداد. (1397). اولویت‌بندی و تحلیل شیوه‌های تأمین مالی مشارکتی برای پروژه‌های شهری. راهبرد مدیریت مالی, 6(3), 81-108.
اصغری صارم, علی, عزیزی, مرتضی, & اجلی, مهدی. (1401). تأثیر استراتژی مشتری‌مداری با قابلیت مدیریت منابع انسانی و نوآوری بر عملکرد مالی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی, 13(50), 149-173. doi: 10.22034/smsj.2022.137665
برخه، علی؛ جمالی، غلامرضا . (2018). بررسی تاثیر منابع انسانی استراتژیک بر بهبود عملکرد مالی در دانشگاه دولتی یاسوج. مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری, 21(4), 318-332.‎
بنی اسد, ر., & صابری, م.ج. (1401). شناسایی و اولویت‌بندی راهبردهای مالی دیجیتال مبتنی بر فناوری ‏زنجیره‌بلوکی در بازار پول و سرمایه. راهبرد مدیریت مالی, 10(3), 95-122. ‏doi: 10.22051/jfm.2022.29427.2451‎
تاجیک، عین اله، دیده خانی، حسین، و اسلامی مفیدآبادی، حسین. (1402). شناسایی و رتبه بندی عوامل شناختی مؤثر بر ‏تصمیم گیری های راهبردی مالی مدیران شرکت ملی گاز ایران. پژوهش های روان شناختی در مدیریت، 9(1 )، 243-272. https://sid.ir/paper/1043708/fa
دوانی محمد. (1400). آسیب‌های تأمین مالی طرح‌های توسعه شهری بر اساس رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر مرادیان، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود.
رنگریز، مهدی. ( 1401) . بازارهای مالی در اقتصاد ایران ، مجله تأمین اجتماعی ،  2 ، 18.
سیدی، احمد؛ اکبری، قاسم. (1400). تحقیقی را تحت عنوان مدیریت عملکرد و تاثیر آن بر افزایش بهره وری نیروی انسانی . انتشارات تابان. 191
صنوبر، غزاله .(1400 ). گستره مالی ایران،چاپ اول،تهران،نشر نی. 14
صراف، حامد. (1398). نقش امور مالی سازمان در تدوین استراتژیهای  مالی شرکت فصل­نامه پژوهش­های اقتصادی ایران، ٣٥، 30-1
عاصمی پور، علی. (1397). تاثیراستراتژی‌های تمرکز و تمایز بر عملکرد با در نظر گرفتن نقش واسط قابلیت‌های بازاریابی و قابلیت‌های تکنولوژی. اولین کنفرانس بین‌المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت، ایران.
عباسی، حمیدرضا. (1395). تأمین مالی اسلامی‎، تهران: دانشگاه امام صادق، 5 (3)، 118-99.
غفاری, رحمان. (1398). سمفونی راهبردها: الگوی اثرگذار هم‌آوایی استراتژیک بر عملکرد در بستر فرهنگ و ساختار سازمانی. پژوهش نامه مدیریت تحول, 11(1), 181-204. doi: 10.22067/pmt.v11i1.71147
فاضل, امیر, کرمشاهی, بهنام, & هرندی, آزین. (1402). نوآوری فرآیند سبز و عملکرد مالی: نقش تعدیل گری سرمایه اجتماعی ‏سبز و نیازهای سبز ضمنی مشتریان. مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی, 6(4), -. ‏doi: ‎‎10.22034/qjimdo.2023.405331.1603‎
فلاح، میلاد. (1396). تاثیر استراتژی مدیریت هزینه بر عملکرد مالی بلندمدت شرکت‌های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. همایش بررسی راهکارهای ارتقا مباحث حسابداری مدیریت در صنعت، دورد، ایران.
قائم مقامی، سید یحیی. (1396) .تأثیر جریان های نقدی مالی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه. مجله پژوهش‌های حسابداری تهران. 1(3)، 27-41  
 
Abbasi, H. R. (2015). Islamic financing, Tehran: Imam Sadegh University, 5(3),. 118-99. ‎[In Persian].‎
Aghajan Nishtaei, R., Chirani, A., Guderzond Chegini, M. (2017). Prioritization and analysis of participatory financing methods for urban projects. Financial Management Strategy, 6(3), 81-108
Akrami Arani, H., Zaefarian, R., & Padash, H. (2023). Development of rural entrepreneurship based on ‎social businesses by using the capacities of the social insurance fund of farmers, villagers and nomads ‎of the country. Journal of Entrepreneurship and Innovation Research, 2(2), 21-35.  (In ‎Persian)[Doi.org/10.22034/eir.2023.181634]‎
Almodarresi, M., Hooshmand Bagheri Gara Bolagh, , & Gholami, F. (2021). The effect of customer orientation and customer relationship management (CRM) infrastructure capabilities on innovative behavior, 18(9) .
Arabi, M. and Abedi, A. (2019). Coordination between financial strategies, investment, financing, profit sharing and working capital with organizational performance "Panel Data Econometrics", University of Tehran Cooperative Research Institute, Tehran. 12-59‎[In Persian].‎
Asamipour, A. (2017). The effect of focus and differentiation strategies on performance considering the mediating role of marketing capabilities and technology capabilities. The first international conference on economics, management, accounting and social sciences, Rasht, Iran‎[In Persian].‎
Asghari Sarem, A., Azizi, M., & Ajali, M. (2022). The effect of customer-oriented strategy with the ability to manage human resources and innovation on financial performance. Strategic Management Studies Quarterly, 13(50), 149-173. doi: 10.22034/smsj.2022.137665‎[In Persian].‎
Bani Asad, R., & Saberi, M.J. (2022). Identifying and prioritizing digital financial strategies based on blockchain technology in the money and capital market. Financial Management Strategy, 10(3), 122-95. [Doi: 10.22051/jfm.2022.29427.2451]
Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.
Bayren, W. A., I. (2023). Implementation of performance management system. Time, 135, 31-28
Beat, K. (2022). trilateralization of effectiveness, performance management, 114, 537-550. doi:10.1037/0021-843X.114.4.537
Besharati R. (2023). Designing a Strategic Planning Model for Hospitals Affiliated to Islamic Azad University in Iran. JMIS; 9 (1) :20-35 URL: http://jmis.hums.ac.ir/article-1-424-fa.html
Berkheh, A., Jamali, Gh. (2018). Investigating the Impact of Strategic Human Resources on Improvement of Financial Performance at Yasuj State University. Economics Studies, Financial Management and Accounting, 21 (4), 318-332. ‎[In Persian].‎
Chernysheva, Y. G., Shepelenko, G. I. (2018) The new profession of “business analyst” and thenew occupational standards: the case of Russia. European Research Studies Journal, 21, (1). 86-94. doi: 10.35808/ersj/1161
Chen, S., Matsumoto, D., & Rajgopal, S. (2011). Is silence golden? An empirical analysis of firms that stop giving quarterly earnings guidance. Journal of Accounting and Economics, 51(1-2), 134-150.
Crawford, C. M. (1977). Marketing research and the new product failure rate. Journal of Marketing, 41(2), 51-61.
Davani, M. (2021). Injuries to financing urban development plans based on public and private participation approach. Masters Thesis under the guidance of Dr. Moradian, Islamic Azad University of Shahroud. ‎[In Persian].‎
DeCenzo, D.; Robbins, P., & Verhulst. S. (2016). Fundamentals of human resources management: 12th edition. Wiley Publication, New York.
Fallah, M. (2016). The impact of cost management strategy on the long-term financial performance of the top companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Conference on the study of ways to improve management accounting issues in the industry, Durd, Iran‎[In Persian].‎
Farsi, J. Y., Azizi, M., Mohammadkazemi, R., & Ziya, B. (2019). Identifying factors of fitness between ‎business model and entrepreneurial opportunity for effective opportunity exploitation. Revista ‎Gestão & Tecnologia, 19(5), 71-86.‎
Fazel, A., Karamshahi, B., & Herandi, A. (2023). Green process innovation and financial performance: The moderating role of green social capital and customers' implicit green needs. Innovation management in defense organizations, 6(4), -. [Doi: 10.22034/qjimdo.2023.405331.1603]
Ghafari, R. (2018). Symphony of strategies: the effective pattern of strategic consonance on performance in the context of organizational culture and structure. Journal of Change Management, 11(1), 181-204. doi: 10.22067/pmt.v11i1.71147‎[In Persian].‎
Gaim Maghami, S.Y. (2016). The effect of financial cash flows and investment in ‎research and development. Tehran Journal of Accounting Research. 1(3), 27-41‎‎[In Persian].‎
Hoffer, M. (2017). Making strategy fit the operating environment: How a strategic partnership can positively impact performance. Strategic Direction, 33(10), 14-16
Iqbal Chaudhry, N., Iqra, A., Zainab, A., Usman, T., & Roomi, M. A. (2019). Impact of customer-oriented strategy on financial performance with mediating role of HRM and innovation capability, Personnel Review, [doi.org/10.1108/PR-02-2018-0056]
Jafari M, Sadeghifar J, Raadabadi M, Jorvand R. [Designing a tool related to strategic control in hospital centers (Persian)]. J Health Adm. 2020; 23(1):74-86. [DOI:10.29252/jha.23.1.74]
Jamali, B., MohammadKazemi, R., Farsi, J. Y., & Dehkordi, A. M. (2018). The study on the theories' gap ‎of technological entrepreneurship opportunities emergence. International Business Research, 11(2), ‎‎79-88.‎
Jumshad, P. Chang. A (2021) The impact of financial strategy on employee performance. [http:/ /www.merriam-webster.com/dictionary/verisimilitude]
Kim, M. Miran, I. (2019) The impact of financial strategy, The impact of financial strategy, 1. 86-94 (2018). [Doi: 10.55908/ersj/182]
Klein K., Beatty, J. (2021) researches the relationship between strategic thinking and performance. Journal of Pointless Research, 11, 123-127.
Miller, D. J., Fern, M. J., & Cardinal, L. B. (2007). The use of knowledge for technological innovation within diversified firms. Academy of Management journal, 50(2), 307-325.
Naraoka, H., Takano, Y., Dworkin, J. P., Oba, Y., Hamase, K., Furusho, A., ... & Tsuda, Y. (2023). Soluble organic molecules in samples of the carbonaceous asteroid (162173) Ryugu. Science, 379(6634),eabn9033. [Doi/10.1126/science.abn9033]  
Paul, D. (2018). Defining the role of the business analyst: the business analysis service framework (Doctoral dissertation, Henley Business School, University of Reading). [Doi:10.1002/9781119200550]
Nafari E, Rezaei B. (2022). Relationship between human resources strategies and organizational performance based on the balanced scorecard in a public hospital in Iran: A cross-sectional study. BMC Health Serv Res.; 22(1):363. [DOI:10.1186/s12913-022-07767-z] [PMID] [PMCID]
Nafisi, F., & Mohammad Kazemi, R. (2023). Providing an open innovation model for high-tech startups ‎in the unit of industries related to information technology. International Journal of Nonlinear Analysis ‎and Applications, 1(1), 1-14. [Doi: 10.22075/ijnaa.2023.29764.4339]‎
Parhizgar, M. M., Azizi, I., & Nowruzi Ajirloo, R. (2018). Investigating the mediating role of organizational innovation and technological innovation capabilities in the impact of knowledge management practices on company performance, Journal of Development and Transformation Management, 34, 63-53.
Rangriz, M. (2022). Financial Markets in the Iranian Economy, Social Security Journal, 2, 18. ‎[In Persian].‎
Robbins, P. E., & Judge, T. (2017). Organizational behavior: 17th edition. Pearson Publication, New York.
Sanobar, Gh. (2021). Iran's financial scope, first edition, Tehran, Ney Publishing. 14‎[In Persian].‎
Saraf, H. (2018). The role of financial affairs of the organization in formulating the company's financial strategies, Iranian Economic Research Journal, 35, 1-30‎[In Persian].‎
Sayyidi, A., Akbari, GH. (2021). A study titled Performance Management and its Impact on Increasing Human Resources Productivity. Taban Publications. 191‎[In Persian].‎
Shabanpour, Z., & Kia Kojouri, K. (2023). The Role of Innovation, External Openness and Open ‎Innovation Management on the Innovative Performance of Small and Medium Businesses. Journal of ‎Entrepreneurship and Innovation Research, 2(2), 37-49. (In Persian)[Doi.org/10.22034/eir.2023.181635]‎
Tabibi SJ, Maleki MR. (2018). Strategic planning (Persian). Tehran: Termeh Publication.
Tajik, A., Dedekhani, H., and Islami Mufidabadi, H. (2023). Identification and ranking of cognitive factors effective on the financial strategic decisions of managers of National Gas Company of Iran. Psychological research in management, 9(1), 243-272.[https://sid.ir/paper/1043708/fa]