نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کارآفرینی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 کارشناس ارشد ، رشته کارآفرینی، گرایش کسب و کار جدید، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

10.22034/eir.2024.436767.1059

چکیده

هدف: کارآفرینان به‌راحتی می‌توانند از طریق شبکۀ اجتماعی اینستاگرام با کاربران ارتباط برقرار کرده و به معرفی خود و سودآوری بپردازند. از این‌رو، اینستاگرام با توجه به کم‌هزینه بودن و دسترسی آسان به مخاطبان و بازارهای هدف، ابزار بسیار مناسبی برای کارآفرینان خواهد بود. هدف از پژوهش حاضر بررسی الگویی کمی از اثر اینستاگرام بر ابعاد توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه سمنان می‌باشد.

روش: تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های موردنیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی و با روش پیمایشی و به صورت تک‌مقطعی انجام شده است. جامعه آماری مطالعۀ حاضر دانشجویان دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری و علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان به تعداد 2000 نفر می‌باشند که بر طبق جدول کرجسی- مورگان 322 نفر به عنوان نمونه استفاده شد. علاوه براین، شیوه نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای است. جهت گردآوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه‌‌‌ای و میدانی که ابزار آن پرسشنامه است، استفاده شده ‌است. پیش‌آزمونی با حجم 30 نفر انجام شد و آزمون آلفای کرونباخ جهت تائید پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS تحلیل شده است.

یافته‌ها: یافتههای پژوهش نشان داد که اینستاگرام بر خودکارآمدی، فرصت‌گرایی، ثبات‌قدم، استقلال‌طلبی و ریسک‌پذیری- نوآوری تاثیر مثبت و معناداری دارد.

نتیجه گیری: پژوهش حاکی از آن است که اینستاگرام بر اساس شاخص‌های فرهنگ کارآفرینی بر تمامی ابعاد توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان تأثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A reflection on the role of Instagram Social Network on the Development of Entrepreneurial Culture

نویسندگان [English]

  • Meisam Modarresi 1
  • shaghayegh jalilvand 2
  • Hooshmand Bagheri Garbollagh 3

1 Assistant Professor, Faculty of Economics, management and adminidtrative sciences, Semnan Univercity, Semnan, Iran

2 Master of Entrepreneurship.Department of Entrepreneurship, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, University of Semnan, Semnan, Iran

3 Assistant Professor. facalty of economics and management urmia university, urmia, iran

چکیده [English]

Objective: Entrepreneurs can easily connect with users through the social network Instagram and introduce themselves and Gain Profit. Therefore, Instagram will be a very good tool for entrepreneurs due to its low cost and easy access to the target audience and markets. In this regard, the purpose of this study is to investigate the impact of Instagram on the development of entrepreneurial culture among students of Semnan University.

Method: The current research is based on the purpose of applied research and also based on how to obtain the required data; it is a descriptive and correlational research. The statistical population of the present study is 2000 students of the Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences and New Sciences and Technologies of Semnan University, which according to Krejcie-Morgan table, 322 people were used as a sample. In addition, it is a stratified random sampling method. In order to collect information, the library and field studies method, the tool of which is a questionnaire, has been used. After consulting with professors, face validity of the questionnaire was examined and then a pre-test with a volume of 30 people was performed and Cronbach's alpha test was performed to confirm the reliability of the questionnaire. Also, the questionnaire was used to collect data, and Structural Equation Modeling (SEM) was used to analyze data.

Findings: The findings of the present study showed that Instagram has a positive and significant effect on self-efficacy, opportunism, steadfastness, independence and Risk taking and innovation.

Conclusion: The research indicates that Instagram has a positive and significant effect on all aspects of the development of entrepreneurial culture among students based on the indicators of entrepreneurial culture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instagram
  • Entrepreneurship
  • Culture Development
  • Risk-taking-Innovation