نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی

2 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری

10.22034/eir.2024.447137.1064

چکیده

با توسعه اینترنت و رسانه های اجتماعی در عصر حاضر، موضوع تبادل فراملی اطلاعات توسط کسب و کارها بیش از پیش نمود پیدا کرده است. اطلاعات به دو دسته شخصی و غیرشخصی تقسیم بندی می شوند. اطلاعات شخصی به داده پیام هایی اطلاق می شوند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قابلیت شناسایی افراد را فراهم می آورد. نظامات حقوقی به جهت حساسیت های موجود، قواعد متعددی را در جهت تبادل فراملی این اطلاعات پیش بینی کرده اند. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مفهوم تبادل فراملی اطلاعات توسط کسب و کارها و قواعد حقوقی حاکم بر آن در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا چه می باشد؟ برای پاسخ به سوال مذکور، پژوهش حاضر به روش اسنادی و مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا در دو گفتار ابتدا به بیان مفهوم تبادل فراملی و پس از آن شرایط و احکام این فرایند در دو نظام حقوقی پرداخته و در قسمت نتیجه گیری مبادرت به تبیین خلاء های موجود در حقوق ایران و ارائه توصیه های سیاستگذارانه در جهت رفع خلاءها و ابهامات نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Legal dimensions of transnational exchange of information by businesses in Iran and the European Union

نویسندگان [English]

  • Hossein Sadeghi 1
  • Mahdi Naser 2

1 Tehran university, faculty of entrepreneurship

2 Judicial Sciences and Administrative services

چکیده [English]

With the development of the Internet and social media in today's era, the issue of transnational information exchange by businesses has become more prominent. Information is divided into two categories, personal and non-personal. Personal information refers to data messages that directly or indirectly provide the ability to identify people. Due to the existing sensitivities, the legal systems have provided several rules for the transnational exchange of this information. The main question of the current research is what is the concept of transnational exchange of information by businesses and the legal rules governing it in the legal system of Iran and the European Union? In order to answer the mentioned question, the present research deals with the documentary method and the comparative study of the legal system of Iran and the European Union in two discourses, first to express the concept of transnational exchange, and then the conditions and rules of this process in the two legal systems, and in the conclusion part, He has explained the existing gaps in Iran's laws and provided policy recommendations to eliminate the gaps and ambiguities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Businesses
  • transnational exchange
  • information
  • Iranian law
  • European Union law