فرصت و ایده در کارآفرینی
سرمایه انسانی، باور به فرصت و عملکرد بین المللی: نقش میانجی گر هوش فرهنگی

سعید محمدی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 51-64

https://doi.org/10.22034/eir.2023.181649

چکیده
  هدف: این مقاله رابطه بین سرمایه انسانی عمومی و سرمایه انسانی خاص و تاثیر آن بر عملکرد بین المللی را با نقش واسطه گری باورهای فرصت و همچنین هوش فرهنگی بررسی می نماید. این مطالعه با استفاده از این پیش فرض که باور به فرصت در سطح بین المللی عاملی مهم در پیشبرد کسب وکارهای مخاطره پذیر بین المللی است، مفاهیم مرتبط با ویژگی های کیفی کارکنان ...  بیشتر

فرصت و ایده در کارآفرینی
طراحی مدل کسب و کار تولید شیر گیاهی مبتنی بر بوم کسب و کار با تمرکز بر بلوک ارزش پیشنهادی

نجم الدین حسینی؛ رضا محمدکاظمی؛ آصف کریمی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-18

https://doi.org/10.22034/eir.2023.173037

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل کسب و کار تولید شیر گیاهی مبتنی بر بوم کسب و کار با تمرکز بر بلوک ارزش پیشنهادی می‌باشد.روش:  این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی است و از نوع توصیفی-پیمایشی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز توصیفی می‌باشد. رویکرد تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پیمایشی است و از روش تحلیل مضمون برای ...  بیشتر