نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی و کسب وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، قم، ایران.

2 گروه کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل کسب و کار تولید شیر گیاهی مبتنی بر بوم کسب و کار با تمرکز بر بلوک ارزش پیشنهادی می‌باشد.
روش:  این پژوهش از نظر نوع هدف کاربردی است و از نوع توصیفی-پیمایشی برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها نیز توصیفی می‌باشد. رویکرد تجزیه‌وتحلیل داده‌ها پیمایشی است و از روش تحلیل مضمون برای ساخت مدل استفاده شده است. نمونه‌گیری به صورت هدفمند انجام شده و از ۱۵ نفر از تولید کنندگان، متخصصان و جامعه مهندسان با سابقه حداقل بیش از سه سال در صنایع غذایی کشور استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات کیفی از شیوه مصاحبه‌های عمیق مفهومی با استفاده از طرح سؤالات باز برای مصاحبه‌شوندگان، استفاده شد. همچنین، جهت بررسی روایی سؤالات مصاحبه از نظرات اساتید راهنما و مشاور و همچنین صاحب‌نظران امر پژوهش استفاده شد.
نتایج:  نتایج نشان داد که شرایط علی شامل شرایط اقتصادی، ساختار سازمان، علل مدیریتی، مقوله‌های محوری، عوامل شرکتی، ایجاد مشتریان وفادار، ایجاد ارزش، شرایط مداخله گر، قوانین کاری شفاف، عوامل مدیریتی، مدیریت کارا، سازوکارهای کنترلی، راهبردها، عوامل ساختاری و نهادی، شرایط زمینه ای، شبکه‌های ارتباطی، شبکه مشتری مداری، شبکه توزیع و پیامدها، کارایی بوم کسب و کار طراحی شده می‌باشد.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصله، می‌توان نتیجه گرفت که بوم کسب و کار می‌تواند به‌عنوان یک مدل مؤثر در توسعه کسب و کار تولید شیر گیاهی مورد استفاده قرار گیرد.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing a plant-based milk production business model based on the business canvas, focusing on the value proposition block

نویسندگان [English]

  • Najmeddin Hosseini 1
  • Reza Mohammadkazemi 2
  • Asef Karimi 1

1 Department of Business, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.

2 Department of Bussines Creation, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Objective: The objective of this research is to design a business model for producing vegetable milk based on the business canvas with a focus on the proposed value block.
Methods: The research is practical in terms of its purpose, and the data collection method is descriptive-survey with a survey approach to data analysis. The research has been conducted using a qualitative method, and the thematic analysis method has been used to build the model. The statistical population includes manufacturers, specialists, and experienced engineers with a minimum work experience of three years, of which 15 individuals have been purposefully sampled. Qualitative data collection has been conducted through conceptual in-depth interviews using open-ended questions, and the validity of the interview questions has been checked by research experts, supervisors, and advisors.
Findings:The research findings indicate that the causal conditions include economic conditions, organizational structure, managerial causes, central categories, corporate factors, creating loyal customers, creating value, intervening conditions, transparent work rules, managerial factors, efficient management, control mechanisms, strategies, structural factors, and institutional background conditions, communication networks, customer-oriented network, distribution network. The consequences include the efficiency of the designed business environment.
Conclusion: The research provides valuable insights into the factors that need to be considered when designing a business model for the production of vegetable milk. Specifically, the findings highlight the importance of creating loyal customers, adding value, and efficient management in the success of the business. The research can be used by business owners and managers to develop a comprehensive strategy for the successful production and distribution of vegetable milk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business model
  • herbal milk
  • production
  • theme analysis method
  • value proposition block
کلابی, امیرمحمد. (1399). مدلسازی عوامل موثر بر پایداری مدل های کسب و کار. پژوهش های مدیریت عمومی 13(47), 111-134، . Doi: 10.22111/jmr.2020.32518.4901
 نیک نام، ریحانه (1398)، ارائه چهارچوبی برای طراحی مدل کسب و کار، نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی.
United Nations. Act Now.  Available online:  https://www.un.org/en/actnow (accessed on 29 March 2021).
Clark,  M.A.; Domingo, N.G.G.;  Colgan, K.; Thakrar, S.K.; Tilman, D.; Lynch,  J.; Azevedo, I.L.; Hill, J.D. Global  food  system emissions could preclude achieving the 1.5 ◦ C and 2 ◦ C climate  change  targets. Science 2020, 370, 705–708. [CrossRef]
Crippa, M.; Solazzo, E.; Guizzardi, D.; Monforti-Ferrario, F.; Tubiello,  F.N.; Leip, A. Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nat. Food 2021, 2, 198–209. [CrossRef]
Poore, J.; Nemecek, T. Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science 2018, 363, 987LP–992LP. [CrossRef]
Lacour, C.; Seconda, L.; Allès, B.; Hercberg, S.; Langevin,  B.; Pointereau, P.; Lairon, D.; Baudry,  J.; Kesse-Guyot, E. EnvironmentalImpacts of Plant-Based Diets: How  Does Organic Food Consumption Contribute to Environmental Sustainability?
Joyce, A., & Paquin, R. L. (2016). The triple layered business model canvas: A tool to design more sustainable business models. Journal of cleaner production, 135, 1474-1486.
Nusem, E., Wrigley, C., & Matthews, J. (2017). Exploring aged care business models: a typological study. Ageing & Society, 37(2), 386-409.
Osterwalder, A. (2004). The business models ontology: A proposition in a design science approach, Ph.D. thesis, Lausane Universty
Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11 (3), 529-555.
Hacklin, F., Björkdahl, J., & Wallin, M. W. (2018). Strategies for business model innovation: How firms reel in migrating value. Long range planning, 51(1), 82-110.
França, C. L., Broman, G., Robert, K. H., Basile, G., & Trygg, L. (2017). An approach to business model innovation and design for strategic sustainable development. Journal of Cleaner Production, 140, 155-166.
Haaker, T., Bouwman, H., Janssen, W., & de Reuver, M. (2017). Business model stress testing: A practical approach to test the robustness of a business model. Futures, 89, 14-25