آموزش کارآفرینی
شناسایی واٌلویت‌بندی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده تربیت دانش‌آموزان کارآفرین در هنرستان‌های فنی حرفه‌ای به‌منظور ارائه یک مدل مناسب.

محمدحسین عهدی هوجقان؛ صادق ملکی آوارسی؛ جهانگیر یاری حاج عطالو

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 72-87

https://doi.org/10.22034/eir.2024.403365.1037

چکیده
  هدف: ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ تسهیل‌کننده و بازدارنده تربیتِ کارآفرینی هنرجویان در استان‌های شمال غرب کشور و نواحی 15-18-5 تهران بوده است. نوع پژوهش آمیخته ( کیفی، کمی ) مبتنی بر روش تحلیل محتوا بود. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را اساتید دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای، صنعتی و هنرآموزان هنرستان‌های آموزش‌وپرورش ﺗﺸﮑﯿﻞ ...  بیشتر

آموزش کارآفرینی
الگوی خط‌مشی‌ کارآفرینی در نظام آموزشی کشور

ابراهیم علی آبادی؛ محمد عزیزی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 68-88

https://doi.org/10.22034/eir.2023.183937

چکیده
  هدف: خط­مشی­گذاران اغلب امکان آموزش و تربیت کارآفرینی را به عنوان مکانیسم کارآمد برای افزایش فعالیت کارآفرینی در نظر می­گیرند.  این پژوهش با هدف تبیین الگوی اثربخشی خط­مشی­های کارآفرینی در نهادهای آموزشی کشور انجام شده است. روش: پژوهش کیفی حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع روش استفاده­شده در این پژوهش با توجه به ماهیت ...  بیشتر

آموزش کارآفرینی
بررسی نقش آموزش بر قصد کارآفرینی دانشجویان ایرانی

حمیدرضا سیمین‌پور؛ محمدبشیر صدیقی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 29-44

https://doi.org/10.22034/eir.2023.173041

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آموزش‌های کارآفرینی بر گرایش کارآفرینی دانشجویان آموزش عالی در ایران و مقایسه نقش آموزش‌های آکادمیک با آموزش‌های غیر‌اکادمیک است.روش تحقیق: برای این پژوهش، ۴۰۰ دانشجو از ۵ دانشگاه برتر شهر تهران به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیات پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی ...  بیشتر