کارآفرینی فناورانه
بررسی نقش عوامل درون سازمانی بر موفقیت شرکت‌های زایشی (مطالعه مؤسسات پژوهشی دولتی ایران)

سحر حا جی عموشاه؛ محمد نقی زاده؛ سلمان مرادی کوچی؛ مریم کریمی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 17-39

https://doi.org/10.22034/eir.2024.436459.1058

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل درون سازمانی مؤثر بر موفقیت شرکت‌های زایشی موسسات پژوهشی دولتی ایران بود. روش‌شناسی: این تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده‌ها، توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. روش پژوهش حاضر روش ترکیبی کیفی _کمی بوده که در بخش کیفی به تحلیل روایتی داده‌های حاصل از مصاحبه پرداخته و در بخش ...  بیشتر

کارآفرینی فناورانه
تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی بر ارزش ویژه برند و پاسخ مشتری در صنعت بانکداری (مورد مطالعه : بانک قرض الحسنه مهر ایران)

میلاد کاظمی آرانی؛ محمد مهتری آرانی؛ سید رضا راستی الحسینی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 99-114

https://doi.org/10.22034/eir.2023.172530

چکیده
  در حال حاضر رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری قدرتمند این امکان را به افراد حقیقی و حقوقی می‌دهد تا بتوانند صدای خود را به دیگران برسانند، برند خودشان را مطرح کنند و به انبوه مشتریان و مخاطبان خود دسترسی داشته باشند و همچنین در دسترس آنها باشند؛ و این واقعیتی است که در هیچ دوره زمانی دیگری نمود و بروز نداشته است.در این بین بانک‌ها ...  بیشتر